“ LU  BEDDU  BABBU”  

 

 

 

                                                                            Tutte le poesie in vernacolo

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anteprima:

 

 

 

 

                                                Mi ‘nzunnai.

 

 

 

 

 

                         Na notti mi ‘nzunnai ca vulavu cu l’ali di n’aceddu.

                         Vulavu nto cielu miatu miatu, 

                         quannu ‘ntisi na botta nto pettu

                         e na pirciata ‘o cori.

 

                         ( Matri, comu fu forti lu duluri…)

 

                         Po’ visti niuru,

                         mi mancau a forza,

                         e cascai cu l’ali arrutulati

                         supra l’erba vagnata di risinu.

 

                         ( Faceva ‘n ciauru… c’era ‘n silenziu…)

 

                         M’abbannunavu accussì – ‘nzuppilu ‘nzuppilu,

                         quannu antrasatta s’apprisintau na pissuna:

                         - Ninu! –  mi dissi –

                         haiu na vastedda, 

                         na cipudduzza e ‘n pocu di vinu:

                         Manciari sulu nun mi piaci,

                         manciamu ‘nzemi, manciamu in paci.-

 

                         Rapii menz’occhiu, risicai ‘n surrisu, stinnii na manu;

                         poi ci desi ‘n muzzucuni ‘o pani e na sucata ‘a bozza:

                        M’arritunnau a forza, arricuminzai a vulari.  

 

 

 

 

Sigonella, 1978.

 

 

    

                                            ‘NA  STORIA D’AMURI

  

                                                ( da zero al 1988)

 

 

                                               ‘Na  storia  d’amuri.

 

-         Vossia chi dici, è ‘n fattu successu?-                                            

-         Nunca! …idda dissi: “ Ti vogghiu beni.”

      E iddu scattiò p’a cuntintizza…-

-         E ora ti vogghiu. Doppu chi veni?-

-         Va…forsi ‘n vasuni…cusà, na carizza…-

 

-         Vih, salaratu! Eppoi? Cuntassi…-

 

                                     -     ‘N jornu chiddu passava p’a so strata

       ca mirudda fumanti di pinzeri,

       quannu d’arreri a na vitrata

       visti a figghia d’o chiancheri…-

 

-         Ma no! Idda c’entra na ssu discussu?-

 

-         C’entra, e comu si c’entra. M’ascuta:

      Iddu ci frisca cu tuttu u sciatu so;

      idda  ci vot’ i spaddi risintuta,

      isa la testa dicennu: Passatò!”-                                         

                                     

                            -    Cosa di pazzi! Mancu na Duchissa…-   

 

-         All’indumani iddu ci ripassò

      e idda si vutò dall’altra parti.

      Iddu ci dissi:” Bedda, cu ti lassò,

      angilu comu si, nta me sorti?”- 

 

-         Nzamai. Ma chi parrari è chissu?-

 

-         Ca uora!…” Prima ca vidissi a tia

      eru mmenzu ‘n mari in timpesta,

      ora sugnu ‘n lagu manzu, talia:

      Ma nun vidisti ca persi testa?”

 

-         Scanzatini! Ora basta na mossa…-

 

-         Già… Idda s’affruntò arrussennu,

      iddu ncaccò a manu: ci desi ‘n ciuri;

      idda ci lu pigghiò, e di rimannu

      fici sfaviddari l’occhi d’amuri.-

 

                             -    Pi mia si l’ammuccò già a chissa!-      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ‘Na mavaria.

 

-         Vih, diminiscanzi, ssu fimminaru…-

-         Allura, signuruzza mia, allura…-

-         Ma comu fu ssu vilenu amaru?-

-         Eh, quannu sa passari na malura…

 

                                 … Me figghiauzza stava ccà, nta putia,

figghia massara era, senz’offisa.

Sirveva dui purpetti a Lucia,

a chidda ca ci feti la cammisa.

 

Antrasatta trasi ssu malacanni:

Capiddi longhi, varva di ‘na simana,

causi a tichitò, giacca granni granni,

profumu ‘ncoddu comu na…bottana!

 

E misi li so occhi di briganti

Supra a dda carusa figghiasciatu

C’avvampò attunnu pi ssu bibanti!-

-         Mih, malanova, ssu malasurtatu…-

 

-         Santi palori, signuruzza mia:

Ssu zannu che pinnenti nta aricchi,

fici pi sicuru ‘na mavaria,

‘na fattura! Ci fici du’ schiticchi,

 

e senza ca dicissi ne schì ne scò,

anzamai cusà l’avissi antisu,       

me figghiuzza cu iddu sinni scappò!-

                          -    Varda cchi cosi…Vaja za’ Tura, accura ‘o pisu!- 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

                    U  distinu.

 

 

 

 

 

-         E cu mi fici trasiri dda sira

nta dda putia ‘n pocu fora manu,

unni alluzzai ddu pettu a pira

ca m’incatinò - pi ‘n jornu sanu,

 

davanti a dda graziadiddiu?

E com’è ca fu ca na matinata

m’aspittò, e arrussennu mi diciu:

“ Ti vogghiu beni, sugnu cunzumata!”

 

U distinu! Cu dd’occhi paria diri:

“ Cumanna a li to forti manazzi

d’ampastarimi, forti forti. U viri?

 

Sugnu di focu, fazzu cos’i pazzi!”

Chi sugnu ‘n santu? M’a purtai nto voscu,

e - ’mpazziu – p’a mazza che mustazzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ‘Na  vintura.

 

 

 

 

 

Ju ci dissi: Ti vogghiu beni.

E accuminciò a me vintura:

Eru na carusazza senza peni;

bedda, ricca, sidicianni allura.

 

Quannu si prisintò ssu picciutteddu,

menzu zingaru, menzu giramunnu…

Due jorna, forsi tri, pi ‘n vasuneddu,

e a me vita cangiò, vutannu attunnu!

 

Uora sugnu grossa di se’ misi,

abbiata supra stu materazzu.

Iddu mi dissi: Tornu , ristamu ‘ntisi.

 

M’ammatula aspettu: a lampa ‘n luci 

stanca di chiantu.  Nenti, ora m’ammazzu!

Cu è? – Matri, mi parsi la so vuci…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Matri.

 

 

 

 

 

Quannu nascii, nun nascii attunnu.

A me tistuzza si l’ammugghiarunu;

nun visti nenti di ssu beddu munnu:

a mmoddu eru, a moddu m’abbiarunu 

 

dintra nu scaricu di fugnatura,

ammenzu a cosi tinti mi lassanu,

liquidi, moddi, qualchicosa dura,

e li me carni fini si squagghianu!

 

Quannu murii, nun murii mai!

Cu pinzò pi mia? N’o sacciu diri.

Sacciu di ccà di l’omin’ e d’e vai…

 

…E chidda cu è? a casa d’a Duchissa?

Ci trasi ‘n masculu - “Matri, m’affruntu!”-

Matri? Signuruzzu, chi dici chissa?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CAMPANNU… CAMPANNU…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              U pupu ruttu.

 

 

Trivulu, malanova e scuntintizza

Truvannisi a passari pi na via,

vitturu, abbiatu nta munnizza,

‘n pupu ciuncu e orbu, ca chiangia.

 

Trivulu ci dissi ai so cumpagni:

“ Picciotti, nta stu pupu, vardati,

pigghianu forma tutti li me lagni:

Prima coppa, ‘nzurti e ‘ngratitati,

 

appoi, dda, nta munnizza, pi finiri.”

Malanov’ascutò c’arricchia tisa,

po’ pigghiò la palora pi diri:

“ Suddu pi vu’ nun vi pari offisa,  

 

ssu pupu, ju criru, c’aviss’assiri

menzu parenti di la me nannava,

chidda c’ora lu faceva cridiri,

e all’indumani si lu nigava.”

 

“ Cusà picchì, - dissi Scuntintizza – 

i vostri discussi mi parun’ammuzzu:

Chista è un tipu di scumminatizza…

     - e stativi zitti, va beni, accuzzu! –

 

                                …ca sulu ju – cusà – capire pozzu.

                                Taliati, pari mortu da ‘n pezzu,

                                 pe’ tanti vileni c’avi nto vozzu,

                                 ca di luntanu si senti lu lezzu”

 

                                  S’intisi com’un parrari stranizzu:

                                  U pupu ca vucca mmenzu o mustazzu,

                                  dissi a chiddi c’aveva a capizzu:

                                 “ A vui vi sacciu, cumpari di mazzu;

 

                                m’è n’autru ca ‘n mi lassa p’accuttu,

                                tantu ca mi lesina puru lu sciatu:

                                E’ chiddu ca m’abbannuno ccà, ruttu!

                                L’amur’eternu!… ca mi fu aggiuratu.

                                                         

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Dormi, và!

 

                                         Si c’è cosa, vinitamilla a diri.

                                         Ju sugnu sempri prontu a scutari,

                                         datimi sul’u tempu p’addiggiriri

                                         chiddu ca pi forza m’at’ammuccari.

 

                                         Nunca, sintemu u primu ca parra.

                                         “ Ju sugnu a to vita, malasurtatu;

                                         vileni amari minni duni c’a caparra,

                                         c’a junta, con bon pisu e ‘ncaccatu.

 

                                         Ma ascuta a mia, e beddu valenti   

                                         cangia rotta, sterza, vota e furria,

                                         picchì sinnò tra pocu, ascut’e senti,

                                         ju t’abbannunu e po’ - paci a tia.”

 

                                         Vih, cchi scantu! Sugnu tuttu pisciatu.

                                         Sintemu a n’autru, si nun è cuccu!

                                         “ Sugnu a to sorti, beddu ‘ngrasciatu.

                                         ‘Nzisà cosa ti senti, mammaluccu! 

 

                                          Nunca, chi si pi casu impurtanti?

                                          No! si nuddu mmiscatu cu nenti!

                                          Zoccu facisti di bonu pi tanti,

                                          ju t’o mpiattai, tanilu mmenti!”

 

                                          Sintemu s’autra e mi v’accuccu!

                                          Leviti davanti, vilenu amaru!

                                          S’era pi tia e pe to ammucchi,

                                          fussi che peri tisi…o scimisciaru.

 

                                          Avanti n’autru, ch’aiu primura!

                                          “ Attentu a comu parri, e prudenza.

                                           Pi testa e pi lingua, fa’ na… fiura

                                           di nu trunzu: Sugnu a to cuscenza.”

 

                                           Bedda chissa! E ora cchi m’addummanni? 

                                           Voi ‘n salamalleccu e na gazzusa?

                                           Oppuru, chissacciu, ci su cumanni?

                                           Vottinni, ch’è megghiu, cosa fitusa!

 

                                            Mi dici: passatò, oppuru: ammucca!

                                            Ma pi tant’anni t’aiu ascutatu

                                            Arricivennu carcagnati nta vucca,

                                            pi mia e pi tuttu u parintatu!

 

                                            E già, tu fussi a me cuscenza… 

                                            Che to palori, fumu di fruscagghi,

                                            varda  ca si sulu a me scimenza;

                                            pigghia pi fissa a n’autru, s’o ncagghi!

 

                                            Avanti, và, a cu m’a diri cosa?

                                            “ Ju vulissi diri macari a mia,

                                            ma datisi ca ‘n sugnu triacosa,

                                            mi scantu da to malandrineria.”

 

                                            Forsa parra, ccà semu tutt’uguali!

                                            Nenti scantu. E, dimmi, tu cu fussi?

                                            “ Sugnu u to nzonnu, tali e quali,

                                            e ‘n vulissi sentiri sti discussi.

 

                                            Ca comu? dicu ju: passi urati

                                            Arriminanniti nto to littuzzu,

                                            ammatula aspittannu pi nuttati,

                                            d’arrifriscari cu ‘n pocu di sunnuzzu,

 

                                            e quannu ju arrivu, duci duci,

                                            ammischi ammuzzu tutti li to vai,

                                            t’intossichi amaru, fai vuci,

                                            comu si fussi veru e n’o sai?

 

                                            A zittiti babbazzu! Statti mutu!

                                            Fa’ manzu manzu ssa panzat’e sonnu,

                                            picchì ssa priputenza, scunchiurutu,

                                            mali frusculi porta pi cuntonnu.”     

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                               L’ordini d’impurtanza

 

 

 

                                        ‘N jornu a forfici dissi ‘a pinza:

                                        “ M’a sai dari, pi casu, sta risposta?

                                        Si c’è unu, nta stu munnu di panza,

                                        ca sapi fari, giustu e apposta,

 

                                        ‘n elencu scrittu pi catiguria,

                                        assacunnu l’ordini d’impurtanza   

                                        di l’attrezzi di chista varveria,

                                        sita all’angulu di la Mastranza?

 

                                        Picchì? salaratu, nun è pi vantu,

                                        ma sugnu sicura d’essir’ a prima,

                                        sia pi tagghiu ca p’autru cuntu.

                                        Addummannatici a mastru  Lima.”

 

                                        C’arrispunniu a pinza: “ Eh, figghia,

                                        stamu accura a comu si parra:

                                        Ju ‘n m’ammiscu nta sti centu brigghia…

                                        Videmu u pettini si t’a po dari.”

 

                                        U pittini ca stava soru soru,

                                        varagghiannu supr’a nu scupittuni,

                                        pigghiatu antrasatta e di straforu,

                                        dannisi na testa nu scuppuluni,

 

                                        dissi ca iddu, pi propria arti,

                                        ‘ntra milli piluzzi av’a passari;

                                        ondipicui sti cosi di parti,

                                        li sciogghi cu si sapi…spiegari.

 

                                        Dissi chissu e vardò lu rasolu!  

                                        “ Fremmi tutti! – a scupitta li pria –

                                        Ccà sentu fetu di malu cunsolu!

                                        Picchì stu elencu? Sta catiguria?

 

                                        Nun fussi megghiu, si tu ci primmetti,

                                        ca travagghiamu  nzemi c’o varveri,

                                        radennu cozzi, varvi e basetti,

                                        senza cu sta avanti e cu arreri?  

                                     

                                        Ma u rasolu mustrannu li scagghiuni

                                        Dissi: “ Accura, scecch’arrinisciuti!

                                        E chi criditi ca sugnu minchiuni?

                                        Sugnu u primu, pugnu di cunnuti!

 

                                        E tu, tinta forfici scunghiuruta,

                                        ‘n parrari assai, sinnò ti tagghiu!”

                                        A forfici, p’accuntu  stesi muta.

                                        Ma picchì pinzò: “ Forsi è megghiu

 

                                        se arripurtassi sta custijoni

                                        dilicata a n’autru mumentu:

                                        Magari doppu c’a ssu gran sciavuni,

                                        c’arrumpunu coddu e sacramentu!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     A virità

 

 

 

                                        Nu scritturi, ‘n rigista e ‘n pitturi,

                                        ccuffulati nta ‘n sidili, a villa,

                                        parraunu d’arti e di valuri

                                        alliccannusi ‘n conu di vanilla.

 

                                        Diceva lu scritturi senza sciatu,

                                        a causa d’a nota Cunfirenza:                                        

                                        “ Ju ca fantasia vaiu allatu,

                                        scrivennu  romanzi in prifirenza.

 

                                        Na vota m’arricordu era tanta

                                        ( v’aggiuru ca nun v’ancucchiu nenti), 

                                        ca mi visti a festa di la Santa,

                                        idda o Duomu, ju ‘n Cuntinenti.  

 

                                        U munnu è riccu c’a fantasia, sintiti a mia!”

 

                                        U rigista, chinu da so abbunnanza,

                                        c’ascutava mutu e pinzirusu,

                                        arrivurdannu a so picciuttanza

                                        quann’era siccu e ginijusu,

 

                                        dissi: “ Ahò, vardati chi vi cuntu:

                                        Nu jornu allistevu na sirata

                                        nta ‘n gran tiatru a Metapuntu,

                                        quannu na carusa arriciatata

 

                                        ( c’affruntannisi mustra na curuna)

                                        mi dissi: - P’a to valia ch’è fina,

                                        chista ti la manna la me patruna:

                                        E’ l’Arti e tu ci l’hai a cufina.-

 

                                        U munnu gira cu l’Arti e la Valia, sintiti a mia.”

 

                                        Ci dissi u pitturi c’a varbazza:

                                        “ Ju nun vogghiu pariri sciavuni,

                                        ma quannu pigghiu a me taulazza

                                        sentu sunari milli campanuni. 

 

                                        E subbutu mettu nta cavalettu

                                        Un trenta-quaranta, o s’è p’a rima,

                                        ‘n quaranta-cinquanta, senza difettu;

                                        e pittannu a comu veni prima,

 

                                        l’anima mia, zac, e s’innabbola…

                                        e nta dda tila c’a me creatia,

                                        fazzu ‘n ritrattu di na figghiola

                                        ca ‘n angileddu sinn’aggilusia.  

                                        

                       

                                        U munnu si susteni c’a criatia, sintiti a mia.”

 

                                        Ma na prissuna menz’addummisciuta

                                        C’av’ascutatu tuttu ssu discussu,

                                        cu ‘n varagghiu fici sta nisciuta:

                                        “ A ta scusari si mi pigghiu u lussu,

    

                                        ma si nun sbagghiu a quistijuni 

                                        parrati di l’Arti ca v’ha prutettu

                                        comu se d’o munnu fuss’a raggiuni.

                                        Nunca vi cuntu  ‘n fattu - si l’anzettu:

 

                                        Un vecchiu ca nun ci videva attunnu

                                         e ca limosinava mmenz’a via,

                                         a cu ci spiava:- Com’è u munnu?-

                                         Diceva:- Beddu! Si c’è puisia.-

 

                                         Chista è a virità, sintiti a mia!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    L’ummira

 

                                   Quannu mi sentu ‘mbrattatu e scuru

                                   ( com’a stasira pari ca m’ammatti)

                                   e vidu a me ummira nto muru,

                                   ci dicissi: E’ megghiu nte to patti!

 

                                   E chidda, antrasatta: “ Ma c’ancucchi?

                                   Vo’ lassari lu to munnu, fratuzzu,

                                   pi veniri ccà, nta l’amari nicchi,

                                   unni tutti su ijttati ammuzzu?”

 

                                   Ristai comu ‘n cuccu p’a supprisa

                                   di sentiri un’ummira parrari,

                                   poi ci dissi: Senti, senz’offisa,

                                   ma tu chi cridi di rapprisintari?

 

                                   Chi sai di mia? Sfurria u gnegnu

                                   e talia chi sentu e chi penzu…

                                   Tu parr’ammatula, sulu pi mpegnu!

                                   Quann’un’accupa, ci smicci ammenzu?

 

                                   Stu munnu ca tu tantu allisci,

                                   talia di chi cosa è capaci:

                                   Fa tant’animali, aceddi e pisci,

                                   nunca, nun cria puru li rapaci?

 

                                   Crisci ‘n virmuzzu supra ‘n cavuleddu

                                   Pi cangiallu, a tempu, ‘n farfalluzza;

                                   e si ‘n si l’ammucca prima n’aceddu,

                                   chiddu si sbafa trunzu e fugghiuzza!                                          

 

                                   Sboccia nu ciuri di rara biddizza,

                                   lu fa ijucari ‘nzemu che lapuni;

                                   po’ na nuttata di ijelu l’appizza,

                                   e all’indumani è siccu, nta na gnuni.

 

                                   Crisci n’addeu: d’o munn’è patruni;

                                   ma nu micrubu tintu e fitusu,

                                   e si l’ammucca comu ‘n passuluni!

                                   M’u sai diri picchì, prisintuusu?

 

                                   E quannu nu sciatu in cchiù n’attocca,

                                   e aspetti, nta paci, lu tabutu,

                                   iddu s’impigna: ti torci, ti stocca,    

                                   ti lev’a dignità, ti lassa mutu!

 

                                   Stu munnu, cu tutt’a so biddizza,

                                   pi sicuru ‘n ci voli cunnuttari.

                                   Capricciusu, ijetta tuttu nta munnizza,

                                   pi n’attra vota arricuminciari.  

                                   

                                   Ora, si ci penzi, nun è megghiu  

                                   ca ti stai muta, ummira mia?

                                   Vogghiu veniri, sì, nto to sogghiu,

                                   ma tu la capisti l’alliguria?

                                   

                                   

                                   .

                                   

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                   C’era ‘na vota…

 

                                                          

 

 

                                                         Sonetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ‘A  Sorti

 

 

 

 

 

                               Ma chi c’ancucchiati, cari amici,

                               quannu mi diciti: “ Ma futtatinni!

                               Ascutaci, chidda è un pulici,

                               abballa, suga e cangia pinni.

 

                               E si ci ammatti ca na vintata

                               sicca, a scutola do so rizzettu,

                               idda si accampa, nta na vutata,

                               supra a n’attru; vidi chi dispettu.”

 

                               No, vi sbagghiati, picchì ‘n’è accussì:

                               Prima ti lassa ‘n purtusu di sangu

                               Po’ si porta appressu u cori, gnursì!

 

                               E a vui chistu vi pari nenti?

                               Peggiu di na fimmina dispittusa

                               a sorti ti scummina i sintimenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                U comu, u Quannu e u Picchì

 

 

 

 

 

                            Ci dissi, ‘n ijornu, u Comu o Quannu:

                            “ Si’ capaci, cu tutt’i to valuri,

                            di dirimi, precisu, qual è l’annu

                            ca l’omini d’a paci su’ sicuri?”

 

                            Dissi lu Quannu sturcennu lu mussu:

                            “ Caru Comu miu, cchi m’addumanni?

                            L’omini fannu  stu beddu riscussu,

                            da pattri Adamu, finu a st’anni,

 

                            sfuriannu mirudda triacosa,

                            senza truvari na risposta giusta.

                            Sintenu u Picchì si sapi cosa.”

 

                            U Picchì, ca si videva a vista,

                            chiamat’antrasatta, si cassariò:

                            “ Cu’ iju? E’ dumanna po Comu, chista!”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                O  scuru                     

 

 

 

 

 

                               E sia, sugnu stancu di caminari

                               a dritta e a manca, comu ‘n fissa

                               pi vuliri pi forza attruvari,

                               ( comu s’avviss’a vincir’ a scummissa)     

 

                                chiddu ca pi mia ‘n ci po rignari,

                                ‘mmenzu a stu munnu di svintatizza.

                                “Certu, - mi diciti - forsi, magari,  

                                cusà, tu ‘n si propriu all’altizza.”

 

                                Sta beni, v’arrispunnu, ma sicuru,

                                sugnu scarsu e ‘n sacciu cchi circari.

                                Ma si, pi casu, vu’ siti o scuru,

 

                                comu pozzu farivi alluzzari

                                zoccu vidu iju e vu’ nun smicciati?

                                “C’ancucchi, diciti?  Penz’a campari?”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             L’unna  do  mari

 

 

 

 

 

                                     Munta e rimunta l’unna do mari…

                                     Accarizza la rina, lu scogghiu,

                                     e me peri, ammoddu  - pi ijucari.

                                     Va e veni e porta scumpigghiu

 

                                     tra u lippu longu, rizzu e niuru.

                                     supra nu scogghiu, l’occhiu fissu,

                                     vidu l’unna ca ugghi lu mauru.

                                     Lu me distinu  forsi è u stissu:

 

                                     Ugghi e rutta l’anni nte quadari,

                                     po’ mi vomita ncoddu zoccu m’attocca,

                                     pari o spari. Ma ‘n mi prissuari 

  

                                     nun nesci, accuntu, pi fari patta;

                                     ma spissu, pi farimi a dannazza,

                                     ancagghia ‘n latu, e sempri d’a storta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     A  mavaria

 

                                                      ( U tiatru)

 

 

 

                                      Si ci fussi unu ca mi dicissi:

                                      “ Nun ti mettiri nta sti centu missi.

                                      St’attentu, picchì cu ssa mavaria,

                                      si perdi l’essiri e la valia.”

 

                                      Ci arrispunnissi iju: Ma cu ti penza!

                                      Parri p’a ‘nvidia e p’a cuscenza

                                      di nun aviri gnegnu c’abbunnanza,

                                      picchì tu si sulu… manuvalanza.   

 

                                      Pozzu, pozzu, poi mi arrisutta

                                      ca idd’avi raggiuni e m’anzutta;

                                      dicennumi: “ Fatti rumpiri l’ossu

 

                                      pezzu di minchiuni granni e grossu;

                                      ca ti cridi geniu e Maistru,

                                      ‘nveci si sceccu, e co capistru!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   U  cupiuni

 

                                     ( Scrittu ‘nzemi da tri prissuni)

 

 

 

 

-         Chistu è bonu, pi mia po ghiri.-

-         St’autru no, mi pari truppu scarsu.-

-         Intantu, mintemu, lu po scriviri.-

-         A mia ‘n mi cunvinci, tempu persu.-

 

-         Va beni, aiu caputu…- attorna?-

-         Nun è pi ‘ncapunirimi , è pi l’arti.-

-         Se fazzu e sfazzu cca agghiorna.-

-         Ma s’ha truvari a tutti la so parti…-

 

-         Stila la bozza, poi ni parramu.-

-         Nun fussi megghiu vidiri cu semu?

-         Eddalli! - Turi te’ appar’a manu.-    

 

-         Accuzza! – Cicciu, bona sta simenza…-

-         Dunchi, fazzu accussì, cchi diciti?-

-         Ma no, è laria si vidi ‘mpartenza…-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Cacocciuli  passatempu

       

 

 

 

 

 

                                          Si mettunu nta ‘n cantu dei piazzi

                                          cu dui panari di virdi rizzi,

                                          e vannianu comu tanti pazzi:

                                          “ Cauri su’!”, pigghiannuli pe pizzi.

 

                                          Sunu iddi, i cacucciulari

                                          ca a maggiu vinnunu, pi misteri,

                                          ssi frutti amari, pi cunzulari

                                          a chiddi c’anu negghia nte pinzeri. 

 

                                          E cunzola! Cunzolami a parti,

                                          pi n’ecceziuni, cacucciuledda,

                                          picchì lu me passatempu cu l’Arti,

 

                                          assumigghia a tia, cicaledda 

                                          caura, ciaurusa, amara,

                                          pungenti, staggiunali e…troppu bedda! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Quannu

 

 

 

 

 

                                    Quannu u Livanti t’arruffa li pinni;

                                    quannu cchiù nenti ti fa meravigghia;

                                    quannu nta to menti tu ti cunfunni;

                                    quannu a carina pari c’aggigghia;

 

                                    quannu u so sciatu tu senti nto cozzu;

                                    quannu a vidi nta facci, di prissuna;

                                    quannu ti dici: “T’aspettu da ‘n pezzu!”

                                    quannu cali l’occhi appicuruna…

 

                                    Tannu, u sai, arrivasti nto postu.

                                    Tannu ti pari ca da sempri c’eri.

                                    Tannu ti vidi ca si senza ntostu.

 

                                    Tannu, d’unn’eri ti veni ‘n pinzeri.

                                    Tannu lu senti ca ievi a rastu.

                                    Tannu capisci ca fusti fumeri!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          U  Premiu  Littirariu

 

 

 

 

 

                                    …E allura, spiranzusu, mannai

                                    u me scrittu al Premiu Litterariu 

                                    e aspittai a sintenza, chiussai

                                    pi sapiri se è  beddu o lariu. 

 

                                    Duppu un misi m’arriva na littra:

                                    “ Datisi ca scrivi cunti cu la frinza,

                                    e nun vincisti sulu pi la cuttra,

                                    signalamu lu to nomu a dda lenza

 

                                    di Casa Editrici pi novi talenti.”

                                    E cuntentu, m’ammuccai u muccuni.

                                    Po’ ‘n jornu m’arriva la seguenti:

 

                                    ( vidennu u bullu, dissi: minchiuni!)

                                    “ Si bravazzu – liggii – u stampamu,

                                    basta ca manni quattru miliuni.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 A  rifriscata

 

 

 

 

 

                                    Nuvuli scuri passanu luntanu;

                                    portanu acqua, ventu e prigheri.

                                    Cercanu n’omu a cu dari na manu

                                    ( magari p’arrifriscaric’i pinzeri ),

 

                                    picch’avi na muggheri “affizziunata”

                                    ca ci fa a testa comu na centona

                                    ( scanzatini, ‘n’è mai arriciatata )

                                    ca parra, parra, e ddu mischin’antrona.

 

                                    E ddu puvurazzu mutu e assuppa.

                                    Chi voli? nenti! sulu paci e nu bucal’i vinu. 

                                    Po’, salaratu,  arrivò lu vent’in puppa:

 

                                    E ci dissi “ Muta!” – battenn’ i peri.

                                    “ Cui iju muta? Varda ca ti lassu!”

                                    “  Acqua davanti e ventu d’arreri!”

 

                                         

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    U  lassutu

 

 

 

 

 

                                    Già, comu nu sceccu vastuniatu!

                                    ( tantu sugnu moddu cu l’ossa rutti) 

                                    Dda collira ch’aieri aia pigghiatu

                                    fici li me anni assai cchiù cutti.

 

                                    Ci dissi a iddi: Fazzu tistamentu:

                                    ‘n lassu nenti, sulu n’ideali

                                    e st’opira ca parra, po mumentu,

                                    di nu munnu cchiù giustu e liali.

 

                                    Vu’ aspittati ca passanu l’uri,

                                    e quannu na manu lava l’auttra,

                                    tuttu s’abbessa: Comannerà l’amuri!”

 

                                    E pi risposta ‘o lassutu datu,

                                    a unu a unu ( cchi, s’appattanu?)

                                    mi desunu vilenu allammicatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Ci  vulissi  luvari  manu 

 

 

 

 

 

                                    Ora ci vulissi luvari manu,

                                    tantu a cchi servi tuttu ssu ‘pegnu?

                                    Megghiu si minni nesciu sanu sanu

                                    prima ca ci appizzu matteddu e cugnu.

 

                                    “Picchì dici chistu? ‘n voi cchiù luttari?”

                                    No, nun vogghiu cchiù, sugnu arruvatu.

                                    Ma ‘n vidi ca nenti si po’ fari

                                    E ca oramai sugnu arrimuddatu?

 

                                   “ Ma cchi ti servi? parra, ‘nzamai…”

                                    Mi servi ‘n’idea… no… a valia…

                                    Ma no! servunu picciuli, ti l’hai?

 

                                    “ Parrannu cu tia, mancu ‘n sanaru.”

                                    E fiurati ju! e semu dui.

                                    “ Vo’ cucchit’allura, parrannu chiaru!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Marzu

 

 

                                    Mutu vardu ssu celu di ssu…pazzu:

                                    ‘N’occhiu di suli scanza li trivuli,

                                    e quadia quattru vecchi misi a mazzu,

                                    assittati stritti, comu pivuli.

 

                                    Ma u ventu, addiventa cosa fitusa,

                                    s’arrinfozza, s’arrizza o si rintana.

                                    E a oria nta l’ossa fa purtusa.

                                    Po’ comu ‘n falcuni cala a tramuntana.

 

                                    Scanza cappotti, gonni e li blusi;

                                    aggela i vecchi, abbola cartazzi;

                                    passa tra li iammi di li carusi…

 

                                    Ti smircia lu celu lu gilataru;

                                    s’arritiranu a casa i vicchiareddi;

                                    si friga li manu lu castagnaru.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Antuppati  u  nasu

 

 

 

 

 

                                   Ma cchi modu è di fari tiatru?

                                    Tu ti smiruddi, t’addanni, travagghi,

                                    e nta sta città do beddu Liotru,

                                    arresti cu ‘n pugnu di scaravagghi!

 

                                    Ma cchi modu è chistu, sissignuri!

                                    ca pi fari l’Arti, si ci la fai,           

                                    si ‘n canusci Sinnucu e ‘ssissuri,

                                    ammatula t’affanni – e lu sai!

 

                                    T’arruffiani a chistu e a chiddu

                                    c’avi ‘n tiatru e sinni futti.

                                    Fai a fiura di nu carusiddu

    

                                    Pi ‘n ci ijttari manu a ssu vastasu

                                    ca  prima dici si, eppoi s’u scorda…

                                    “ E tu, pagghiolu, antuppati u nasu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 “  SU  IL  SIPARIO! “

 

 

 

 

Diario semiserio, puerile e un poco vanitoso, della nascita, vita e morte di uno spettacolo teatrale. 

 

 

                                  ( Pi cu’ ‘n ci cridi e ci voli pruvari. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Comu voi fari na Cumpagnia tiatrali, e comu, ‘nnuccenti,

                    t’arrisichi a fari li cosi comu voli a liggi e i rigulamenti.

 

 

 

 

                                    E unu sinni va, beddu cuntentu,

                                    picchì pinzò: fazzu a Cumpagnia.

                                    Ma nun si fici bonu lu so cuntu;

                                    nun sapeva di fari ‘na pazzia!

 

                                    Parra cu chissu, poi parra cu chiddi;

                                    arricogghi i picciuli ( ca ti ristanu);

                                    trovi i carusi ca fanu faviddi.

                                    C’aspetti cchiù? Va’, santu cristianu!

 

                                    E trasi nta l’ufficiu cumpitenti:

                                    “ Nunn’è cca, ma ‘n via de’ Tabutari.”

                                    “ Ma quali! S’agghiri nta l’Intindenti.”

                                    “ Attorna! E facitulu abbullari!”

 

                                    …Po’ virbali, statutu, avvucati,

                                    carta bullata, marca e dumanna

                                    pi l’Enpals, l’IVA e disoccupati…

                                    Marunnuzza mia, chi baraunna!

 

 

                    E un puv  urazzu sinni torna a casa ‘mpagghiazzatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Comu allististi nu spittaculu tiatrali e comu mancanu

                          picciuli, pubbricu e tiatri; e allura t’appoggi a n’amicu,

                          o…prisuntu tali.

 

 

 

                                    Abbasta nu gran “si”, p’accuminciari,

                                    appoi dalle e dalle, lima surda;

                                    travagghia, suda, nun ti stancari,

                                    u tempu s’avvicina, già si sparda.

 

                                    E abbessi, allisci, e t’incazzi;

                                    e ridi, ti lamenti e t’arricrii.

                                    - Dilla accussì! – Fai cosi di pazzi. 

        - Nun ti moviri!- Cu l’occhi lampii.

                 

                                    Quasi ci semu, veni nu zuccàru;

                                    l’ultima scena e poi spirdemu…

                                    eccu, accussì! Cala u siparu.

                                    Po chiami a cu ti dissi : u facemu.

 

                                    Prontu? E’ u tiatru do Pisciaru?

                                    Allura semu pronti e senza scusi…

                                    Comu? Satau tuttu? Vilenu amaru!

                                    E ora, cu cia cunta ai carusi?

 

 

                        E nu cristianu sinni torna a casa ‘mpagghiazzatu.  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Comu finalmenti allesti nu spittaculu tiatrali: e comu, pi ‘n fintu                 

            finali, u criticu si susi e sinni và; scrivennu, appoi, nto so giunnali,

                           non chiddu ca av’ha sapiri, ma chiddu ca sa.     

 

 

 

                                    Vui nun ci criditi, ma è veru.

                                    Doppu tanta fatica ci la fai:

                                    Allesti nu spittaculu sinceru

                                    finicchiu, puliteddu - e vai!

 

                                    U prubbricu abbatti forti i manu,

                                    a recita va co ventu in puppa;

                                    senti i cumprimenti di luntanu;

                                    u sangu quadia, a gola antuppa…

 

                                    “ C’è ‘n prifissuri ‘n sala, t’avvisamu.”

                                    U cori abbatti…stavota è fatta!

                                    Spirdiu… E unn’è ddu cristianu?

                                    ( allura u cerchi supra e sutta. );

 

                                    Ma ddu sciavuni, p’a prescia buttana,

                                    co fici iri nto fintu finali,  

                                    persi u megghiu di l’opira sana.

                                    E ora cchi nesci nto so giunnali?

                                                  

 

                       E nu mischinu sinni torna a casa ‘mpagghiazzatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Comu allististi nu spittaculu tiatrali; e comu t’arristò nta panza, 

              pi cappata;  e quasi aggigghia, picchì tutti lu vantanu e nuddu 

                                                   s’u pigghia.                     

 

 

 

                                    E ddocu veni u megghiu da parti:

                                    Doppu ca facisti tanti faviddi

                                    e ti dissuru “ Ti baciau l’Arti.” 

                                    Doppu t’arricogghi li to pupiddi

 

                                    e aspetti a chiddu ca s’u pigghia.

                                    Ma ammatula è: Nuddu ti smircia;

                                    nun sinni parra… e intantu aggigghia.

                                    ( e mentri lu pagghiuni m’abbrucia.)

 

                                    “ Senti, ’ntisi diri ca su pigghiaru…”

                                    “ Forsi forsi ci scappa na reprica…”

                                    “ Prova c’o zu’ Parrinu, o Pisciaru…”

                                    “ Vai ‘n pruvincia… ma si nivica…”

 

                                    “ Sentulu a chissu, e di chiddi beddi.”

                                    “ Parra di ccà, nnunca di ddà, furria…”

                                    Ahu! Muti! Pugnu di ‘ntuppateddi!

                                    E finitila cu ssa camurria.

 

 

                           E nu sfurtunatu sinni torna a casa ‘mpagghiazzatu.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Comu apprisenti a to opira triatrali; e comu doppu ca parrasti  senza

       abbentu, chiddu dici: Si po’ vidiri, ma ci aiu … n’esaurimentu. 

 

 

 

 

                                    Varda, t’apprisentu l’opira mia:

                                    E’ frisca frisca comu na carusa;

                                    è fatta da pocu, cu tanta valia;

                                    ci desi u cori, comu a me murusa.

 

                                    Ti l’apprisentu pi ‘n suggirimentu:

                                    S’idda fussi fatta nto to riuni,

                                    Vidennula ammenz’o momumentu,

                                     lassamu ca vucca apert’i prissuni.   

 

                                     M’arrispunniu iddu pinzirusu:

                                     “ Sta tranquillu, nun t’inn’ancarricari,

                                     lassami “il tutto”, santu carusu,

                                     po’ darisi ca la putemu fari…

 

                                     S’ha parrari cu prissuni ‘mpurtanti,

                                     s’ha vidiri chi passa lu cunventu…

                                     Matri, stu discusso com’è strissanti,

                                     sai, mesciu di n’esaurimentu…

 

 

                              E nu disgraziatu sinni torna a casa ‘mpagghiazzatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Comu doppu tantu tempu ca facisti lu spittaulu tiatrali, t’accapita

       di vidiri nta ‘n lucali impinzatu, nu to manifestu, beddu impicatu.

       E com’anzemi a cuntintizza, nun ti succedi na cosa stranizza?  

 

 

 

                                     Unu, quasi quasi, ‘n ci penza cchiù. 

                                     Pari ca la cosa nun succidiu,

                                     tantu è luntanu ddu fattu ca fu,

                                     ca nta to menti quasi scumpariu.

 

                                     ‘Ntrasatta t’accapita di vidiri

                                     nu manifestu do to spittaculu

                                     ‘mpicatu nta ‘n postu unni ‘n po’ssiri,

                                     ca vannia nu menzu .. miraculu.

 

                                     U sangu ti acchiana nta mirudda

                                     p’a supprisa e pi la cuntintizza.

                                     Mentri tra ‘n ciumi di genti ca sfudda

                                     do palazzu fattu p’a giovinizza,

 

                                     c’è unu, poi ddui, po’ ‘n canistru,

                                     ca ti ridi e ti stringi la manu;

                                     e po’ ti dici: “ Saluti, Maistru.”

                                     Maistru a mia? E chi? Mi sbintanu?

 

 

                            E accussì nu pover’omu sinni torna a casa… ‘mbriacatu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Comu facisti na reprica, e comu ti misunu ammenzu a canterini,

       a curali e a nu bardasciu, facennu accussì, di tutta l’erba ‘n fasciu. 

 

 

 

 

                                     Mi dissuru:” Facemu sta reprica

                                     pi cuntu do Cumuni e l’assissuri   

                                     nta na bedda Badia puetica,

                                     pi fistiggiari a Pasqua do Signuri.

 

                                     Ma u postu tu spustanu tri voti;

                                     u ijornu si po diri attrittantu;

                                     pi l’ura, pi n’essiri “calioti”,

                                     ti la cangianu …tri voti tantu.

 

                                     Unu voli fari bedda cumparsa

                                     pi iddu e cu mi dissi” Falla!”;

                                     si leva la vita, ( e cch’è na farsa?)

                                     e ci arrinesci na replrica ca… palla!

 

                                     Ma quannu sa na siggiri li spisi,

                                     dicunu : “ P’i cumplessi e p’o bardasciu

                                     a spisa fu mudesta, senza pritisi…

                                     L’Arti? Ma cchi m’ancucchi, ju …pasciu.”

 

 

        E nu povuru artista creativu sinni torna a casa beddu…’ncazzatu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comu nu to spittaculu teatrali, ormai scurdatu, vint’anni doppu, fu rapprisintatu nta na para di località di menza Italia, e comu finu a uora ancora ti lu rapprisentanu.

 

 

 

 

 

 

                                 A ta sapiri carissimi amici

                                 Mei, ca lu ventu nun porta sulu

                                 Pruvulazzu, micrubu e cimici,

                                 In giru po’ munnu, ma nto so volu

 

                                 Si porta appressu puru maniati

                                 Di autri cosi: chissacciu: idei,

                                 Fantasie, puisia e minchiati,

                                 Ma macari qualchicosa ca crei -

 

                                 Tu, pi campari oppure no. P’esempiu:

                                 Chi vinni pari ca nu to travagghiu

                                 Fu misu in scena, senza scempiu,

                                 ‘N Toscana, nte Calabri, Abbruziu

                              

                                 E Puglia, senza ca tu ni sai schi

                                 Ne mancu sco? E allura cu t’infurmau?   

                                 Ma a Siai – ca doppu misi laschi -                         

                                 ‘N zumma, qualchi cosa t’accumudau. 

 

 

 

 

    E nu povuru menzu vecchiu nun sapi cchiù a cchi cosa pinsari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ARIDDI  SPARRITTERI

 

 

                                     (  Li me pinzati di passannaijeri )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Miruni…ata.

 

                           ( ‘N sunettu e menzu pi ‘n Sinnucu spirtuni.)   

 

 

 

                                    Nu ijornu Miruneddu prifissuri,

                                    raisi de’ lustrissimi ‘ssissuri,

                                    s’arruspigghiau cu la luna storta:

                                    “ Basta! – dissi – tagghianula ssa torta!

 

                                    Ascutatimi tutti, citatini,

                                    ju sugnu na prissuna senza nasca,

                                    levu a tassa di cani e spazzini,

                                    e vi mettu chist’autra nta… Tasca!

 

                                    Accussì, sensa fausa stunatura,

                                    facemu na giustizia ginuina,

                                    ammisc’ammuzzu cani e spazzatura,

                                    a facci di cu n’avi a panza china.)

 

                                    Ma ‘n vicchiareddu ca campava sulu

                                    nta na gran casa na vota china,

                                    senza mancu nu cani pi cunsolu,

                                    varda chi ti pinzau na matina:

 

                                    “ E bravu u nostru Sinnucu spirtuni,

                                     allocu di quattru cani e di na scupa,

                                    n’arrifilau a tutti stu sfinciuni!

 

                                    Tantu, penza iddu e a so cumacca,

                                    nta na cità di scecchi e di sciavuni,

                                    si trova forsi cu apri la vucca? 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Meli…ata

 

                          ( Maxi-sunettu pi na prissuna nu pocu allianata.)

 

 

 

                                     ‘N ti vulissi parrari, amicu beddu, 

                                     chiamannuti co riveritu nomu to.

                                     L’amici ti sentunu Carmileddu,

                                     Turidduzzu, o, cusà, forsi…Totò?

 

                                     Cussì penzu ca megghiu mi vinissi

                                     ( parrannu cu tia, in cunfirenza )

                                     d’arrivurdariti li to prumissi.

                                     Menti pi mia? - Ma no eccillenza.

 

                                     “ Cu tant’autri Martogghi e Pirandeddi

      -   mi dicisti – vulemu fari cunuscenza.

      Nenti ‘mbrugghiuni e fausi ciriveddi,

      ma veri pueti e pinni cu la frinza!”

 

     Mizzica, pinzai, varda ch’è  bidduzzu,

     pur’a Catania c’e na cosa fina.

     E subbutu mannai nu travagghiuzzu.

 

     Ma ammatula ci spiu a la pustina:

     ( varda, su tricentu ijorna ca l’aspettu)

     “ Chi c’è cosa pi mia, stamatina?”

 

     Nnunca, casanza ca ‘n sugnu tantu spertu

     e pi mancu sfurriarimi a mirudda,

     t’addedicu, pi cunzolu, stu sunettu!           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  A  sigritaria  tinta.

 

     ( Menzu sunettu, unu nun anninga.)

 

 

 

        Matri com’è sicca ssa sigritaria.

        C’è a cu’ ci pari ijatta, a cu’ signa,

        ma a mia pari c’avi… l’aria,

        di ‘n giallu mezzimanichi ca tigna!

 

        Vardati comu tratta li prissuni:

        Sbarra a strata puru a nu pueta,

        scimmiuttannu a chi? O so pattruni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ‘Ncognita

 

         ( Virgiliu, raisi di l’Arti Club)

 

 

          

       Rgiliu, hai nnomu ahò, famusu,          

       na panzaridduzza di cummintaturi,

       dui occhi manzi ca ni fai usu

       pi disarmari certi …visitaturi.

 

       U  baffu di babbazzu di fa l’aria,

       a to caminata pari na fatica,

       a facci resta c’a luminaria,

       macari si senti pungiri la dica.

 

      Sai? vulissi pistari ssi to tasti

       ( senza fari u spertu ‘ntilliggenti),

      pi sentiri se u fai o ci nascisti.

 

      Picchì quannu parri, manzu, cu dda genti

      ca si paparia da granni artisti,

      mah, chissacciu, a mia pari ca li sbenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Recita…UTE 

( Sunettu ‘n pocu pi farsa e menzu pi rizzettu)    

 

 

 

 

      Nu prifissuri spertu di tiatru   

      chiamatu pi ‘n pareri illuminatu,

      senza sentiri chi fu, o chi attru,

      surdu comu nu monucu ‘ntrunatu,

 

      desi chistu oraculu di…vinu:

      “ Ascutatimi cumuni murtali,

      casanza ca sugnu granni e…chinu,

      stilu diri a mia, tali e quali:

 

      Dunchi, sta commedia ‘n si po fari!

      Siti, forsi, prifissuri o chissacciu?

      No! Nnunca, picchì v’ama nningari?

 

      ‘N pipitiati, stutati u micciu,

      ca si v’arrisicati d’allistirla,

      m’arruffu, e di cursa vi l’abbocciu!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tri  cosi

 

 

      Nto munnu ci su’ tri cosi tinti:

      U fari,

      u nun fari,

      e l’intinziuni di fari.

      

      E ora ca lu sai, beddu miu,

      picchì nun t’arrizzetti lu pinzeru?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Quannu vi sintiti arrimuddati   

 

 

      Quannu vi sintiti arrimuddati

      e aviti l’acqua nte pinzeri,

      picchì a testa vi sguazzariati?

      Taliati, ‘nveci, cu avit’arreri.  

 

      Ahò, vi diss’arreri, no appressu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   U  picchì

 

 

 

 

 

      E picchì a’ssiri propriaccussì?

     “Chistu ‘ beddu, chistu è lariu;

      Chistu è spertu e chistu è babbu;

      chistu  ‘n riccu, ss’autru pizzenti;

      chistu è di ccà, st’autru di ddà!”

 

      Ma ‘nzumma, m’o diciti u picchì?

      Anzi no! N’o vogghiu sapiri!

      Ca ora vi dassi ssa cunfirenza…

      ca comu, cu va duna ssa ‘mpurtanza,

 

      E cu siti vui, cu ssa ‘mpunenza,

      quannu diciti cu granni bardanza:

      “ E’ ‘n fallu!” a dui natichi ca frinza?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Telefunata a ‘amicu

 

 

 

 

 

      “ Telefuna, senti i paroli mei;

      su’ tri anni ca dici – Ora u fazzu.- “

      Accussì, c’o prifissu zeru sei,

      fici u nummuru e aspittai ‘n pezzu.

 

      S’intisi, poi na vucitta: - Prontu?-

      - C’è u culunnellu? Cchi fa mu passa?-

      - Chi dissi? Ma cu è ca parra, accuntu?-

      - Sugnu iju.- (E ci fici ssa cumparsa.)

 

                                      - Me maritu morsi, sugnu a muggheri…- 

      - Matri Santissima, ma chi diciti?-

      - Dissi ca morsi du’ anni arreri. 

 

      Ma vu’ chi v’abbisogna, chi vuliti?-

      - No, nenti, lu vulevu salutari….    

      Eru n’amicu, forsi ‘n ci criditi…-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Puntu e d’accapu

 

 

 

 

 

      E accussì semu puntu e d’accapu,

      mentri a strata  si fa di acchianata.

      Chiddu ca facisti, nun’o facisti,

      ( ma forsi s’u scurdanu)

 

      Comu si ci avissi passatu na spugna!

 

      Malanova, cancaru e malipesti.

 

         Picchì si nenti facissi,

          nenti vulissi;

          nenti vidissi e nenti sapissi;

          nenti capissi

          e minni …futtissi!

 

      “Ma, scusa, e la vita, la morte…”

 

      A vottinni, beddu, cchi mi cunti a mia?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   "" SGHIZZANNU  SGHIZZANNU ""

 

 

 

 

 

 

 

                                               Poesie in vernacolo

   

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

1988 - 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Quann'ammattunu...

 

 

 

 

 

 

                                  Si v'u cuntu, vui nun ci criditi.

                                  Quann'ammattunu su' cosi di pazzi...

                                  'Nu puvirazzu magari, viditi,

                                  s'arritira ca carina a pezzi,

 

                                  doppu c'attravagghiatu 'na jurnata,

                                  senza cchiu` 'n filu di sciatu nta vucca,

                                  cche pedi squarati, a test'affumata,

                                  cu 'n sulu pinzeru: ca si v'accucca!

 

                                  Dunchi: trasu 'n casa e cchi ti spunta?

                                  Spunta na fimminuna tutta nura,

                                  c'appena mi vidi un pocu s'affrunta,

                                 ma subbutu doppu, 'n ci pari l'ura...

 

                                 Eccu, lu sapevu, gia` riditi!

                                 Vi pari ca v'ancucchiu 'na buscia.

                                 Beddamatrisant'alfiu, sintiti:

                                 Si 'n'e` veru, 'na malanova a mia!

 

                                 Allura m'addummannai: Cchi fazzu?

                                 Cca si nun m'abbiu, certu c'appizzu;

                                 ci accucchiu 'na cumparsa di babbazzu...

                                 Ma, cu sta stanchizza, 'o so' capizzu,

 

                                e se a me forza 'n s'arruspigghia?

                                E mentri ca fazzu ssi discussi,

                                idda mi fa 'na nzinga cche gigghia,

                                comu pi' diri ca megghiu fussi

 

 

                               si mi dicidissi e m'annacassi,

                               nnunca u so' disiu... s'addummisci!

                               Allura, prima ca m'accapitassi,

                               mi ci abbiaii 'ncoddu a pisci!

 

 

                               Cchi successi v'u lassu mmagginari:

                               Fu 'na verra ca si cumbattiu;

                               'n corpu a corpu d'imprissionari;

                               comu du' armali senza vattiu!

 

 

                               ...Fu una granni verra, certamenti...

                               Sulu 'na cosa 'n mi prissuarii,

                               'na cosa nica, 'na cosa di nenti:

                               Stu sciascu allatu, quannu mi susii.

 

 

 

 

 

 

 

              Catania, dicembre '88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      A mostra di pittura

 

 

 

 

 

                                Poi fici a mostra di pittura:

                                Misi i quattri tutti sistimati,

                                o pi' suggettu o pi' 'ntunatura,

                                'nta gallaria, p'essiri vardati.

 

                                E vinnuru prissuni cumpitenti:

                                Pitturi, sculturi, 'n collezzionista;

                                e puru nu criticu impurtanti,

                                facennu comprimenti all'artista.

 

                                Appoi lodi, lodi, lodi, lodi,

                                ( tantu ca macari mi affruntai),

                                d'o pubbricu, che fici 'n centu modi.

 

                                Ci fu cu dissi: Mih, m'arricriai:

                                A vidiri 'ssa mostra, tu ci godi...

                                ( Ntant'ju manc'i spisi ci pigghiai!)

 

 

 

 

 

 

               Catania, 14/8/88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Sulu  iddu

 

 

 

 

                                Iddu fa di tutta l'erba un mazzu,

                                ma po' scancia cavuli pi' cucuzzi.

                                Dici: I soldi fannu l'omu pazzu!

                                E` sempri sprudenti, cerca piluzzi,

 

                                ammustra a s'o facciazz'i timbulati;

                                ed e` cunvintu ca fa girar'u munnu.

                                Spara sintenzi a schetti e maritati;

                                sul'iddu sapi, l'altri nenti attunnu.

 

                                 Mittitici ca si crir'ispiratu;

                                 e si vi talia vi fa 'n piaciri,

                                 com'unu ca v'avissi addinnatu,

 

                                 allura capiti senza misteri,

                                 picchi` sul'iddu, figghiusciatu,

                                 sta cu na man'avanti, l'altr'arreri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Catania, Gennaio '89.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Era 'a notti d'o Santu Natali

 

 

 

 

 

 

 

                               Quannu fu c'a 'ntisi 'a prima vota?

 

                               " Era 'a notti d'o Santu Natali..."

 

                              C'er'a verra? ... Putiss' arrivurdari

                              quannu 'ntisi ssa nenia natalizia...

                              Forsi quann'i luci fici astutari,

                              dda sira, l'appuntatu d'a Milizia?

 

                              Poi, quann 'a sintii ricantari?

 

                              " Era 'a notti d'o Santu Natali,

                             nta li casi si mangiava e si biveva..."

 

                             Mah, cusa`, forsi doppu dda nuttata

                             c'a Madonna changiu a Sarausa,

                             nta 'na casa di genti di burgata...

                             ... tannu suspiravu pi 'na carusa...

 

                             - Eppoi, quannu fu n'autra vota?-

 

                             " Era 'a notti d'o Santu Natali,

                             nta li casi si mangiava e si biveva,

                             e Gesuzzu nta grutta chiangeva..."

 

                             Aspittati, fu quannu me muggheri,

                             ch'era primalora, si turciniava

                             nto lettu pe' dogghi e po' pinzeri

                            pi' l'addevu ca gia` s'apprisintava.

 

 

                            - E l'ultima vota?-

                            E 'nu pocu di pascienza, nun vi siddiati.

 

                            Allura, videmu si m'o rammentu:

                            Dunchi, fu ddu jornu, si nun mi sbagghiu,

                            c'o sangu mi quadio` nta 'nmumentu,

                            e ci appizzai lu pani e lu travagghiu!

 

                            " Era 'a notti d,o Santu Natali,

                             nta li casi si mangiava e si biveva,

                             e Gesuzzu nta grutta chiangeva,

                             senza nenti di putiri mangia`..."

 

                             Ma chissa ‘n fu l'ultima , lu sentu!

 

 

                             E 'ntantu penzu: Cu st'ebbrica sfatata,

                             ch'i canta cchiu` pe' strati ssi lamenti?

                             Ora n'arristo` sulu l'abbuffata:

                             Alla facciazza di cu n'avi nenti!

 

                            - M’allura, st'ultima, quannu po' ssiri?-

 

                              Mah! Forsi quannu dormu 'n santa paci

                              e mi 'nzonnu di 'n'essiri crisciutu.

                              O macari, e ni sugnu capaci,

                              ca m'a sentu li jornu ca m'astutu.

 

                             - E stavota assemi 'o Bammineddu!-

 

                              " Era 'a notti d,o Santu Natali..."

 

 

 

              Catania, dicembre 89.

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Da Ceccu a...Sceccu.

 

 

 

 

 

                         Si fussi focu, abbruciassi lu munnu;

                         si fussi ventu, lu timpistassi;

                         si fuss'acqua, a mari l'anniassi;

                         si fussi Diu, lu mannassi 'o funnu!

 

                         Si fussi u Papa, cu 'na scasciuni,

                         tutt'i cristiani scumunicassi;

                         si fussi u Re, mih m'arricriassi

                         a tagghiari testi e... pampasciuni.

 

                         Si fussi morti, issi da me patri;

                         si fussi vita, cu iddu nun ci stassi!

                         E accussi` macari pi' me matri.

 

                         Si nun fussi Sceccu, ju m'a spassassi:

                         Mi pigghiass'i fimmini beddi; l'autri,

                         vicchiazz' e larie, vi li lassassi!

 

 

 

 

              Catania, dicembre '90.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ju e lu computer

 

 

 

 

                                E com'un minchiuni m'arrisicai

                                d'assittarimi davant'a ssu cosu:

                                Nu strumentu modernu e triacosu,

                                chiamatu Computer ( a cchi nni sai?).

 

                                Dissuru: Prova, e ca to fantasia,

                                cu ss'apparecchiu, tocch'i setti celi;

                                e china di zuccuru o di feli,

                                ci po' fari 'na bella puisia.

 

                                E passai tutt'i peni d'o munnu:

                                Forsi tutt'i trivuli s'appattaru, 

                                pi farimi stracanacchi, a tunnu.

 

                               Cu schift, lock e control m'ambriacaru!

                               Beddamatrisantalfiu, mi cunfunnu

                               cu ssu diavuluni supr'a ss'altaru!

 

 

 

 

 

 

 

 

               Catania, 2/1/91.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                               'A stiddazza

 

 

 

 

 

                             Su' quasi cinquant'anni ca m'assuppu

                             li corpa d'orbi di ssa gran buttana.

                             M'a veniri lu jornu ca l'acchiappu,

                             macari pi 'na frinza d'a suttana.

 

                             Pi ssa malanova ju sugnu nuddu!

                             senza rispettu pi Pasqua o pi Natali,

                             guai e trivuli m'asduaca 'ncoddu,

                             e nun si scorda mai d'o spitali!

 

                             Si l'acchiappu ci dicu a ssa stiddazza

                             ( picchi` e bell'assai parrari chiaru)

                             ca si 'n ci leva manu cu ssa mazza,

 

                             mi scordu d'o rispettu e d'a crianza,

                             ci mettu un pipispezzi n'o panaru

                             e appoi ci abballu supra a panza!

 

 

 

 

 

 

 

 

              Catania, 5/1/91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Si putissi... 

                                                   

 

 

 

                                   Si putissi ammiscari li carti

                                   di la me vita p'arricuminciari;

                                   si ci avissi valintizza e sorti

                                   pi putirimi ancor'avvinturari...

 

                                   Si ci fussi cu mi dicissi: Talia,

                                   acchiana supr'a lu sceccu e caccia:

                                   Va' in funnu, chidd'e` la to nova via,

                                   para para, senz'ossa e senza scoccia...

 

                                   Si putissi vidiri, comu 'nzonnu,

                                   'ssa vita, non chista malasurtata,

                                   (spirannu, pero`, ca nun mi cunfunnu).

 

                                   Po' ci pensu e dicu: Minchiasalata!

                                   tu 'n'i sai li cosi di lu munnu?

                                   Mentr'acchiani, e` pront'a sdirrubbata!

 

 

 

 

 

 

 

              Catania, 4/3/91.

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                   'A cugnuntura

 

 

 

 

 

                                       L'altraieri 'ncuntrai 'na prissuna:

                                       Laria e sicca comu li scussuna.

                                       Idda mi dissi: "Vaju cu primura,

                                       videmu cchi mi nesci la vintura."

 

                                       Nun mi prissuarii e m'addumannai:

                                      Chissu 'n'e` forsi 'n pueta, 'nzamai?

                                       cusa' si nun ci nesci na cirasa,

                                       tempu n'aiu p'arritirarmi a casa.

 

                                       Picchi` ogni cugniuntura e` bona,

                                       pi sapiri zoccu ti v'a cummina,

                                       cu sulu si la canta e si la sona.

 

                                       E c'azziccai appressu pe' vaneddi,

                                       pi vidir'unni para, sta matina:

                                       E  'n ghju rittu ritt' ai Tri Canceddi?

 

 

 

 

 

 

 

 

              Catania, 5/3/91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      'Nzi sa' cchi si senti...

 

 

 

 

 

                               Pi prima cosa, ah? tu nun si nuddu;

                               po', si nuddu ammiscatu cu nenti;

                               pozzu pozzu, ti pari ca m'o scoddu,

                               ca ti sanu sentiri " lu fitenti"?

 

                               Ti dicu puru ca si nu zaurdu,

                               ( senza offisa pi cu vi veni in menti);

                               poi, macari, ca si menzu spirdu

                               pi comu t'anfil'immenzu a genti.

 

                               Ammisca ca ti cridi assai beddu;

                               ca l'Angili d'o celu su pizzenti;

                               e ca se sta'in terra e` pi sbaddu.

 

                               Annunca, senza tanti cumprimenti,

                               ascuta e nun fari u fintu suddu:

                               Micrubu si' tra lastimi e lamenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

               Catania, 5/3/91.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 U traguardu

 

 

 

 

 

                                     Fu sta matina, quas'a prima ura,

                                     ca m'arrivo` di corpu la nutizia:

                                     “ Veni o telefunu, e statti accura

                                     - mi dissiru cu 'n pocu di malizia-

 

                                     a zoccu t'a diri ora to figghia."

                                     Prontu- ci fazzu- dimmi, c'e` cosa?

                                     " Senti papuzzu, e` 'na meravigghia!

                                     Ho coronato il mio sogno di sposa:

 

                                     Sugnu 'ncinta di du' misi, mi senti?"

                                     E c'arristai comu 'n trunzu di Aci:

                                     Tanti auguri, cca semu cuntenti...

 

                                     ...Vih, nonnu! Mortibuttana, ci penzi?

                                     c'u prossimu travardu, s'accapaci...

                                     'n sara`, pri casu, a paci de' senzi?

 

 

               Catania, 7/3/91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ... E vui riditi

 

 

 

 

 

                                   Signuruzza mia vui siti bedda:

                                  Cu ssa facciuzz'i mennula spicchiata,

                                   cu ssu nasiddu menz'a patatedda,

                                   cu 'na 'nzalora in vucc'appiccicata.

 

                                   Sapiti? lu scuru di ssi capiddi

                                   e ss'occhi lattri, pronti a lampiari,

                                   fann'alla notti perdiri li stiddi

                                   e i vampi d'o focu fann'astutari.

 

                                   E ssu pittuzzu, forsi 'n ci criditi?

                                   gilatu Cola da Muntagna pari.

                                   Ma dd'annacata ca vui ci faciti,

 

                                   di certi parti ca nun pozzu diri,

                                   li murticeddi fa arrusbigghiari!

                                   E..." A facciazza to`!", lassa capiri.

 

 

 

 

 

              Trieste, Maggio '91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    A bedda muggheri d'o miatu

 

 

 

 

 

                                   Canusciti ddu pueta ca canta:

                                   " Miatu cu avi bedda la muggheri."?

                                   Si? Ma nun sapiti ca ssa ...cotanta

                                   ci fici li corna passannaieri.

 

                                   Comu fu? Cusà? M'addumannu e dicu.

                                   Mah!... Quann'iddu sinnii` a puitari

                                   a' so' porta tuppulio` l'amicu...

                                   e dda puviredda chi puteva fari?

 

                                   Sulidd'arristava 'na jurnata sana;

                                   e meli addivintava pe'... lapuni;

                                   e ciuaru ci facev'a suttana...

 

                                   Brevi, mentr'idda ammugghiava cutuni,

                                   l'amicu ci sunava la ...cianciana.

                                   a facci d'o miatu puituni.

 

 

 

 

 

 

 

              Catania, Settembre '91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   E nun chianciri ca nuddu morsi!

                            ( Ci dissi lu manuscrittu all'ex scritturi)

 

 

 

 

                                C'e` cu ti dissi: Te lo pubblichiamo,

                                basta ca manni quattrumiliuni;

                                e n'autru dissi: Te lo stampiamo,

                                pero` l'accatti pi' totti prissuni.

 

                                Poi c'e chiddu ca stampa pi' mircatu,

                               ca ti dici: Mio caro signore,

                               lu so' lavoro e` fine e garbatu,

                               ma e` chin'i travagghiu l'Editore.

 

                                E a tia ti pari 'n martiriu.

                                Ma forsi forsi e` sulu fuddia!

                                'N'avissi raggiuni 'Lvira Silleriu,

 

                               quannu ti mittisti a camurria,

                               ca ti dissi ( o 'n dissi sul seriu?):

                              " Vidi ca si' sceccu, e di Pantilliria!"?

 

 

 

 

 

 

 

              Catania, 21/11/91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                Lu Riuzzu.

 

 

 

 

 

                                 E antrasatta arrivo` 'n cicireddu

                                 c'ammisco` tutti li carti attunnu!

                                 Nicu nicu, giniusu e beddu,

                                 pigghio` pussessu di lu nostru munnu,

 

                                 cu 'na para di schigghi malandrini!

                                 E ssa cusuzza di zuccuru filatu,

                                 mangi'e dormi. Po' ci giran'i ...pallini

                                 e sparti pugni e cauci...'nbracatu.

 

                                 'Mpazzeru p'a gioia matr'e patruzzu,

                                 ( 'n'u sintiti sto fetu, salaratu?)

                                 c'assunnati servunu lu so' Riuzzu.

 

                                E lu me vecchiu cori, piccamora,

                                nun sapi s'e` veru o s'a 'nzunnatu,

                                stu rialu granni ca ni fici a... Bora.

 

 

 

 

 

 

              Catania, 11/12/91.

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

                                                    'N ciumi di focu.

 

                                       'N ciumi di focu veni d'a Muntagna,

                                       lu fetu di surfara l'accumpagna.

                                       Luci, abbola, abballa nta scinnuta;

                                       fuma, runfa, sbuffa, Diu n'aiuta!

 

                                       Cala e s'arrizzola supr'a sciara:

                                       Trema lu boscu, trema la ficara!

                                       Po' alla Calanna fa la vavusa,

                                       e t'addiventa cusazza fitusa.

 

                                       E prima ca s'abbia a tramuntana,

                                       gia` penza d'ammuccari Zafarana.

                                       Ma li so' cunti si li fici mali,

                                       'n s'arrivurdo` di cert'animali:

 

                                       U prim'e` l'omu, d'a specie Viddanu,

                                        ca la so' terra si stringi nta manu;

                                       e a stringi forti, senza muddari,

                                       ca mancu la morti ci la fa lassari.

 

                                       E ssu cos'i nenti, cchi ti cummina?

                                       Scava fossi e isa 'na cullina!

                                       ... Po', cu spara palli, cu fa pinzati

                                       e cu ci manna pumperi e surdati.

 

                                       E` lotta contr'u tempu e a natura

                                       e c'e` cu si fijura a so' vintura:

                                       Cu picca avi prija a litania;

                                       pi' l'unu e` nenti, pi' l'altr'e` pazzia!

 

                                       Passan'i jorna, passan'i nuttati;

                                       lu celu cangia spissu li cunnutati.

                                       A lava si rivota la cammisa:

                                       Ora arriposa, doppu si fa tisa!

 

                                       E ddocu, cu fici l'eroi e c'u santu;

                                       e chi, com'a mia, morsi d'o scantu.

                                     Cu fici finta i nenti, c'u vappu;

                                       e cu pinzo` spissu: Fuiju o scappu?

 

                                        Po', com'accumincio`, idda s'arrunghia;

                                        ci abbasto` grattarini cu l'unghia:

                                        S'ancacca u tappu, s'arrifridda a vina...

                                        Na vecchia dici: " E` a manu divina! "

 

 

               Catania, marzo '92.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                     NIVI,  RANNULI  e  VENTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Poesie

    

 

 

 

 

 

 

 

1994 – 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ‘ A  fuijtina

 

 

 

               

 

-         Cummari, ma comu finì dda facenna?-

-         Comu finì? Nun si sapi ancora, 

però mi fijuru ca ssa lantenna

mali sfrusculi fa luciri – paccamora.- 

 

-         Matri cummari mia, ju mi scantu

ca ssa farsa finisci a cutiddati,

picchì cumpari Cola nun è santu

e prestu quadia…ma, cchi taliati?-

 

-         Si ci primmittiti cummari Rosa,

Cola sapi moviri li so’ brigghia;

e vui parrati comu si la cosa

nun vi pari l’ura  ca s’appigghia!-

 

-         Mih cummaredda mia, ma chi diciti? 

                                           Comu? ju facissi na custijoni?

allura propriu nun mi canusciti…

Ca, forsi, faciti cunfusijoni…-

                 

-         Nonzi cummari . Cangiamu discussu:

sentu ca m’acchiana na quadarata.

M’abbasta ca vi stuijati u mussu

e ssa lingua tiniti ben’allippata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sparritteri

 

 

 

 

 

-         Ahu, Giuvanna, a sintisti a chissa?-

‘Nzamai, pari ca de nuvuli cascau: 

Comu se so’ figghia ‘n facissi a …Duchissa

picchì nu zannu si la schifiau.-

 

 

-         Vidi comu parra ‘ssa bardascia!

                                           Mela?! cchi calamu di Mungiuffi?

A cchi ci pari, c’appen’ammustr’a coscia,

si scangiunu pi jaddi …li jadduffi?- 

 

 

-         Vih, malanova a idda, sugnu morta:

‘Ssa mavara mi misi nta so vucca.

E comu fazzu cu Vanni Sporta?

Chiddu tuttu cridi e tutt’ammucca!-

 

 

-         Taliatila ‘ssa culumbrina

comu si cerni tutta pi la strata;

pari na vacca svizzera strachina,

c’aspetta ‘n toru ca ci fa a friscata!-

 

   

-         Ju fussi…Duchissa, pi ssi du’ inviriusi...

E arrusicativi l’ossa c’o sali!

      Fazzu impazziri granni e carusi?

      A facciazza  vostra e di cu’ mi vo’ mali!- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    La sissantina

 

                

 

 

 

     Quann’attracchi, manzu, nta sissantina;

     e senti cascari li fogghi sicchi

     una a una, matina pi matina;

     e a facci china di novi spicchi,

 

 

     senza pietati, u specchiu t’arritorna

     ( mentr’u sciatu l’appanna – pari ‘n spiddu);

     e sulu – o ‘nzemi a li… cuntorna –

     nta tigna t’arresta, jancu, ‘n capiddu;

 

 

     e scivuli pi l’ebbrica passata:

     ti veni in menti quannu t’ammiravi

     beddu, chinu, finu, ca facci prijata…

 

 

     Allura ‘n suspiru ti stringi forti forti u cori,

     ca pari ca nun lu vo’ cchiù lassari,

     e mungi, mungi: - accura! accura - cchiù forti mori!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Lu vasuneddu

 

 

 

 

 

     M’arricordu ancora u primu vasuneddu:

     Ni parraumu già da ‘n misi sanu,

     sempri assittati supra a ‘n muriceddu,

     senza u curaggiu di stringirini la manu.

 

 

     C’era na cascata d’oru, ssa sira:

     Era a notti di San Lorenzo, quannu i stiddi

     sun’a migghiara  e a luna s’arritira.

     Ammavarati, c’o nasu all’aria, c’ariddi

 

 

     prijati ca sunavanu frimenti, 

     idda mi dissi: “ Varda casca na stidda!”

     “ Unni? – ci fazzu ju – nun vidu nenti.”

 

 

     “ Dda è!” – e mentri m’ammustra, mi posa

     a facciuzza nta me facci – com’abbruciava –

     po’ a so vucca ca me, fu tutta na cosa.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            U sapiti? ci livai manu!

 

 

 

 

 

-         Sissignuri, è veru ci livai manu!-

-         Ahu! di bon’a bonu  t’anzigghianu?-

-         Picchì ci voli u Sinnicu, pi casu?-

-         No – dicevu – ‘nzamai – forsi – a nasu…- 

 

 

-         Varda ca niuru cu niuru nun tingi;

tu ti vo’ ‘ntricari nte me cosi, - e fingi!

E allura, pigghia pi bonu e scrivi:

Cunnutu cu ‘n parra, e mangia e bivi;

 

sbirru c’u sapi e c’u s’a fissia;

si ‘n’è veru, pi mia na malanova;

si nun ci cridi, na cacaredda a tia.

 

 

D’o tiatru nun sugnu cchiù malatu;

ci misi un puntu pulitu pulitu;

e na cruci ci fici – latu pi latu.-      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ricostituzioni  

 

 

 

 

 

-     Ahu, lu sintisti? Lu rifacemu.-

-         Pi daveru mi dici? cosa fatta è?-

-         Fattu?…fattu ancora no, - videmu…

Comu si mettunu li cosi, cca c’è

 

 

tuttu scrittu: Orgogliu e passioni;

gl’ideali e la spiranza plebea;

pulitica, futuru e unioni;

e, se ‘n bastassi, è pronta l’assimblea.-

      

 

-         Cchi nutizia ca mi dasti cumpagnu…

picchì cumpagnu si po’ ancora diri, veru?

Mannaggia ti dassi ‘n papagnu

 

 

p’a cuntintizza. E ora cchi facemu?-

-         Facemu ca paccamora stamu muti

e sori…po’ cuntamuni cu semu…-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

          N’autru niputeddu

 

                (Daniele)

 

 

 

 

 

                             “Ahò, sapiti? Mi nasciu ‘n niputeddu!

                              Comu? n’autru? Cchi figghia prisciarola.

                              Cu saluti allura, e addimajiola!                                       

                              Grazzi, grazzi assai. -  - Mi scappeddu.- “

                    

 

                              Po’ ‘n mi parsi bonu comu salutau:

                              allura, p’o si e p’o no, ‘nzamai

                              chiddi cosi di sutta, mi tuccai!

                              Mih, n’autru niputi m’arrivau,

 

 

                             pi nun farimi pisari la calata.

                             N’autru amuri di cicireddu

                             spuntau nta me vita rassignata.

 

 

                             Ti binidicu figghiuzzu  sciatu:

                              crisci sanu, ‘ntilliggenti e beddu;

                              e la Furtuna ti vogghiu a latu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            U cavaleratu

 

 

 

 

 

                                M’arriva na littra urgentissima:

                                 “La Signuria Vostra lustrissima,

                                lu Gran Cunsigghiu proposi a Cavaleri,

                                pi merit’ acquisiti sinu a jeri.

 

                                S’appripari p’a binidizioni

                                - co mantellu e che decorazioni – 

 nta Basilica d’a Colleggiata.

 Seguira’ poi la biccherata.

 

 

Appruvatu e firmatu d’o Baruni

d’a Riali Compagnia d’a Mercede.”

E a mia mi scappo’: Minchiuni!

 

 

E ora cu ci a cunta a me muggheri?

macari si c’e’ ‘mmenzu Bommaritu,

si sapi chi vo’ diri…cavaleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     … e n’autru sinn’appripara

 

 

 

 

 

-         Ci cridi o no, ma n’autru sinn’appripara.-

-         N’autru cchi cosa?-

-         N’autru niputeddu, baccalaru.-

-         Mih, cchi abbunnanza!

E cu fu? a  prisciarola?-

-         Ca quali! È l’autra, chidda ca si maritò 

                                     un annu comu ora.

A nica p’indinnirini.-

-         A nica?-

-         Allura!-

-         Cu saluti e pruvvirenza. E ora?-

-         Comu ora?-

-         Vaja, dicevu: e ora cchi fai?-

-         Chi fazzu, chi fazzu…

Paccamora m’a fissiu,

dumani si ci penzu e ‘n mi cunfunnu,

fazzu un sautu e giru tunnu!

E c’aiaffari, babbasunazzu,

sugnu cuntentu, no?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      U prisciarolu

 

 

 

 

 

-         Mbari, cchi ci aviti?-

-         Cchi ci aiu? ci aiu..-

-         Chi cosa?-

-         Ci aiu na cosa ca mi pungi…-

-         Na spina di rizza? di ficurinia?-

-         … di vostra soru! E’ na spina pi modu di diri..-

-         E allura parrati!-

-         Ca fussi facili…n’o sacciu attunnu; però…-

-         Però?-

-         Però lu sentu…-

-         Va bè, e allura?-

-         Allura , aspittati camurria!                                                        

      E’ na cosa … nzumma, ancora nun capiti?

Ma ci voli tanta fantasia?

Va beni, parru chiaru:

 Fazzu ‘n sautu nto immirutu...-

-         Pi cottesia…-

-         … e m’accattu nu tabutu.-

-         Ma cchi dici, chiss’è pazzia!-

-         No! è Parkinson, senti a mia.-

-         Ca ora!-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 La radiografia

 

 

 

 

 

                                 Oggi mi desuru la radiografia

                                 “ del capo, del dorso…” e da camurria.

                                 “ Qui c’è il lombo e la cervicali…”

                                 Mi dissiru na ‘ssa speci di spitali.

 

 

                                 “ Questa è una colonna scoliosa.”

                                 Chi? ‘ssa cosa storta camuliosa?

                                 “ Beh, c’è una bella compensazioni…”

                                  Pari n’asu i spata, p’a precisioni.

 

 

                                 “ Parte dalla seconda cervicale…”

                                 Fussi chidda ca mi mangia di duluri?

                                 “… con uno ispessimento bifrontale…”

 

                                 ( abbasta ca nun su’ corna, pi favuri)

 

                                 E cchi voli diri? “ C’aviti a testa dura!”

                                 Cchi bella scuperta! signor dutturi:

                                 Ca  s’è pi chissu, u sanu pur’i mura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Lu nummuru tri

 

 

 

 

 

                                 Arrivò antrasatta lu nummuru tri! 

                                 Sunau lu tilefunu nta notti:   

 “ Prontu? Mamma forsi ci semu, gnursì”-

 “ Si’ propriu sicura?”- “ Già ‘ngugna botti.”-

 

 

                                 E curreru tutti allu spitali.

                                 Passanu quattru, cincu, sei uri

                                 Poi mi dissuru, tali e quali:

 “ Cisariu! Lu voli lu Signuri.”-

 

 

                                 E sia fatta la sua volontà,

                                 Pinzai. Pi tri uri, senz’abbentu,

                                 Tilifunai a tutti; poi a novità!

 

 

                                 -“ Buongiorno nonnu!”- Appena apertu,

                                 mi dissu Francu, stancu e cuntentu:

                                 -“ Masculu è, e si chiama Robertu.”-

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      A lezioni  

 

 

 

 

 

-         Eschilo mangiò d’a  torta d’Omeru

Per comporre bona parti de so’ testi…-

-         Prifissuri, mi venu nu pinzeru:

Ma all’ebrica, p’essiri onesti,

 

 

i cassati l’avivunu ‘nvintati? –

-         Torta metaforica, signorina :

Mmaggini, fantasia, e cchi pinzati,

forsi, ‘o cumpriannu d’Aitina?

 

 

Ascutati, signuri e signurini:

Chistu granni pueta d’o passatu,

compuneva i versi beddi e fini,

 

 

comu se trincassi  na bozz’i muscatu;

e piscava ne’ Miti, a…cufini,

 … doppu ca s’era ‘n pocu ‘mbriacatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             L’innuminatu

 

 

 

 

 

- … Culunnellu, Maistru e Prifissuri;

                                     ( Cavaleri, sapiti? l’arrifiutau)

po’ Ninu, Tony; e ‘n jorn’arrisuttau

“fratellu” e pi pocu…Munsignuri.-

 

 

                                   -Toniu, Antonellu; e ‘n t’a scurdari

    Nucciu, Antoniu e un certu Sap…- 

   -…e macari ca pi tanti arristau …Cap!-

                                   - Vidi cchi macellu ca v’a cumminari.-

 

 

   - Cui ju? Ma vardati cchi cosi!

                                    Cchi lingui…Ahu e ch’è curpa mia?

                                    Eppoi, se ci penzu, mmiriosi!

 

 

                                   megghiu di tanti nomi ‘mbriacatu  

                                   ca ristari cu vuatri, sparritteri,

                                   povuru, pazzu e… innuminatu!-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Saggio finale “UNITRE”. 

 

 

 

 

 

                                    -… ca u facissi nu saggiu finali.-

                                    Ju mi la fissiai pi tri misi;

                                    po’ pi l’insistenza… mi parsi mali:

                                    Calai li corna e mi suttumisi.

 

 

                                    E fu la gran minchiata di l’annata:

                                    Siminavu all’acqua pi Sarina,

                                    e parravu o ventu, pi Mmaculata.

        -“C” e non “sci”; quella “B” è fina;

 

  

                                    si porti a destra! – Uciavu nta prova.

                                    E quannu fu lu mumentu: cchi sfurtuna!

                                    c’era un pubbricu di malanova!

 

 

                                    Perle ai porci, pinzai nta me cucuzza.

                                    Po’, cu si scord’a fogghiu, cu nun parti;

                                    cu curri, cu si fremma e cu l’accuzza…-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           M’a dici na cosa?  

 

 

 

 

 

-         M’a dici na cosa pi piaciri?-

-         Cchi cosa? – primurusu c’arrispunnii.

-         Picchì scrivi sti cosi… ssi litanii.-

-         Sti cosi, ssi litanii? cchi senti diri?-

 

 

-         Ssi cosi, ssa specie di diariu.-

-         Ah, parri de’ versi? d’a puisia?-

-         Eh, sì, ssi cosi…ssu briviariu.-

-         Li chiami accussì? cchi fantasia!

 

 

Babbasunazzu, cu ssu puitari

cuntu un fattu, forsi na minzogneria,

dicu e nun dicu, lassu mmagginari;

 

 

sfantasiu, ci ridu, ma ‘n toccu mai!-

                                -    Fremma!  ma cchi m’ancucchi, cchi mi cunti?-

-         Cuntu la vita, - la farsa  e li vai.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                                                UNITRE:  Ci arricascai

 

 

 

                                   Po’, comu ‘n minchiuni ci arricascai.

                                   Mi dissi: “ C’è nu tiatru bell’assai;

                                   u palchetto è accussì, i posti tanti;

                                   vidissi  cca fari, lei ‘n’è gnuranti.”

 

 

                                   C’arrispunnii: Signura c’aia pinzari;

                                   e prima. casumai, l’ama cuntari…

                                   (Nto tempu mi friscava aricchia manca:

                                   Chidda di li sparritteri? Annunca!) 

 

                                    M’abbiau: “Nun ci jittamu u picciu!

                                    intantu partemu, po’ nni parramu.”

                                    Ma sugn’u cchiù fissa (e ora u sacciu)

                                         

 

                                    di la terra cuperta e scuperta:

                                   ahu! mancu “piu” ci seppi diri 

                                   a ssa gran… bedda  Prisidenti sperta.

                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                  E’ nata Lucia 

 

 

 

 

 

Mi dissi me figghiu: “E’ nata Lucia,

Paola sta beni, parola mia.”

Pigghiat’antrasatta ‘n capii chiù nenti!

chi dissi? auguri, cumprimenti…e 

 

 

menti pi mia, se di cchiù n’arriuoddu,

ma p’a cuntintizza m’a fici d’incoddu. 

Chi dici? n’aiu gia’ tri? nun m’affruntu?

E cu chista quattru, a c’a dari cuntu!

 

 

Eppoi,  penza, fra tri masculazzi

(beddi, giniusi, e certu futuri 

uomini cu tantu di mustazzi),    

 

 

u Celu mannò stu mieli di figghia 

- fina, assangata e china d’amuri -

p’anzuccarari sta bedda quadrigghia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Videmu s’è veru

 

 

 

 

 

 

Videmu s’è veru assinu nfunnu:

Mi pubblicanu nu raccuntu finu

finu. Ju ci cridu ma cu l’affannu,

picchi vogghiu vidiri ssu caminu

 

 

unni porta;… oppuru si svapura

strati strati o, cusà, nta na vanedda.

Picciò soru soru, accura accura, 

m’attaccu a ‘ssa nica spiranzedda.

 

   

E senza pariri prisuntuusu

mannai  nu romanzu a n’edituri,

e a n’autru nu cuntu fantasiusu.

 

 

(Roba  pi mia come dui figghi.)

Doppu cu santa pascienza, signuri, 

aspettu ssi  sintenzi o ssi schitigghi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          E ora cchi voi?

 

 

 

 

 

Ju? Nenti, propiu nenti, frati miu... 

Vulissi diri na cosa - a tu pi tu -

( Magari  tri, si nun mi siddiu):

Unu, picchì tiatru nunni fazzu cchiù;

 

 

dui,  nun fazzu mostri di pittura; 

tri, picchì mi vulissi arritirari,

luntanu di tutti li cugnuntura,

nta casa di campagna, a risciatari

 

 

(sunnannu di “sfunnari” nta narrativa).

Nun mi diri nenti -  e leva ssi peri:

Sacciu ca ‘n c’è un filu di pruspittiva

 

 

picchì, a comu pari, ju nun “sfunnu” 

mancu si mi fazzu monucu addummanneri.

Chi dici? cu fagghia, fagghia attunnu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chi dicu? Vegnu e mi spiegu 

 

 

 

 

 

Avevi ‘na Napulitana sicca,

po’nu Tri e na para di figuri,

na longa d’Asu di scartini ricca,

e nu Re quartu, p’essiri sicuri.

 

 

‘A Napuli ti la facisti schitta 

( eri rigista e ti stujasti u mussu);

u Tri cascau cumu na muschitta

( ca pittura ti passasti u lussu);

 

 

c’è l’Asu… ma si ‘n t’a fidi di jucari…

( arresti sulu cun palmu di… Siae? );

col Re quartu teni e po spirari…

 

 

( ca si smovi n’Edituri? Aggiura!).

Ora, cu ssi carti, a fari assai, 

e fai - un cincu punti e… na fiura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ora ci ‘a cunti o Sinnicu?

 

 

 

 

 

Quann’un’ è sceccu e miserabili!

Ci rimannai, malanova a mia,   

Na para di cusiddi o Stabili,

Spirannu ca sta vota Sua Signuria

 

 

M’addigna  macari d’un rigu nicu:

Ammatula! Mutu e suffuru! Nenti!

Ora chi fazzu? ci a cunt’o Sinnicu:

Caru Sinnicu, con la prisenti

 

       

Ti vogghiu diri sulu dui palori:

Tu ti vanti di vuliri p’a citadi

Chistu e chiddu, osia i megghiu valori

 

           

Ma nu caforu di testi di cezza

sinni futtunu di mia  e di tia:

Su’ chiddi d’o Stabili, pi l’esattezza!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tantu pi sapillu

 

 

 

 

 

Videmu cu’ fu ca ci l’anzettau:

In primis u Stabili fu mutu;

secunnu u Sinnucu s’assuppau;

eppoi, chi nicchi nacchi, c’ascutu?   

 

aspettu forsi cu mai m’arrispunni?

magari nu rigu, di dd’edituri?            

m’andingò qualcunu, forsi? Ma unni!

Allura, forza cu l’anzettaturi:

 

Anzittasti forsi tu, sorti buttana?

Ca mi dicisti si e po’ t’arritirasti?

O l’anzittò, ddu jornu, a me mammana,

 

quannu mi tirò sutta ssa stiddazza?

    - Chi dici? Sintemu chista…’a statti mutu

    Ch’è a to natura ( e macari s’ancazza.)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fine seculu, fine millennio

 

 

 

 

 

  Fine seculu e fine millennio:

  E pi mia ci sunu due novità:

 ‘Na figghia ravida e ‘na nora prena.

  Chi dicu? 

  Ju nenti, e c’aia diri?

  Unu, u saccio, è masculu,

  l’autra, è accapaci, è n’autra fimminedda.

  E fannu sei niputeddi…p’accamora.

  Chi dicu? E dalli!

  Ma…lu vo’ propriu sapiri?

  Sta beni, dicu: 

  Saluti assai,

  paci nto cori, 

  picciuli

  e… ad majora!

      

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ARRAGGIUNANNU  SUPRA  A  LI  MASSIMI SISTEMI

 

 

 

 

 

              

     

                                            Poesie  in  vernacolo 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000- 2005

 

 

 

 

 

 

 

                                       … ie arraggiunamu

 

 

 

 

 

A storia do Big-Bang la sapiti;

de’ Pulsar, Quasar e vari Teoremi,

aviti a testa china, chi diciti?

 

Po’ di l’Atumu e de’ Positoni,

e di Quark di Spin e di li Quanti,

canusciti  tutta la questioni.

 

D’a Genetica e de’ Computanti,

di l’Astronauti e d’o Digitali,

da’ pumata pe’ scarpi, d’o cannolu,

tutto vu’ sapiti, tali e quali.

 

Ma m’u diciti, magari pi cunzolu:

Comu mai la me jattaredda

Addatt’u piseddu d’o me cagnolu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘A pruggittazioni di l’acquadottu priffettu

 

 

 

 

 

 

Pruggittari è na cosa seria:

Apprima si sturia ’a questioni,

appoi si verifica a materia,

si fannu approfonditi ispezioni,

 

s’addisegna,  doppu, zoccu s’a fari

calculannu inzemi virguli e punti,

si pisa e s’ammisura – e cchi vi pari!

e s’affila u rasolu pi li cunti.

 

Sul’allura,  pi’ finiri, comu s’usa,

si tiranu  summi e cunsiguenzi

(spissu tra ‘n quartinu e na gazzusa).

 

E nascì lu acquadottu priffettu!

Ma ‘na mavara ci fici ‘n ‘ncantu:

picchì n’annianu macari lu lettu

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              U  talefuninu

 

 

 

 

 

 

Mizzica  chi bedda invenzioni.

Mintemu: se si  ‘n  casa o na vanedda,

nto travagghiu o a stazioni,  

nto cessu cu na bedda cacaredda,

 

oppuru nto trammi pi la cittati,

si ti sauta a musca po’ parrari,

pozzu puzzu, cu sua maestati,

forsi co’ Papa, macari macari.

 

Nunca, cu to muggheri nto dentista?

Si? basta mungiri  nu tastu, e fattu!

E ca precisioni di ‘n artista

 

tu senti zoccu dici ssa signuruna.

( Ca ‘nveci, penzu, sta  dintra o lettu

Di Giuvanni Lima, appicuruna).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ‘A  borsa

 

 

 

 

 

 

 

Ma chi vinni pari di ssa cumarca?

“ Ci metti i sordi e aspetta e spera,

mintemu tra ‘n misi, cogghi na varca

di soldi, comu ciuri a primavera.

 

Appoi s’hai ‘n pocu di pascienza

e si c’è na bona cogniuntura,

puzzu pozzu ti fai – a cridenza -

macari a casa di villeggiatura.

 

E se poi bonu bonu t’a quartii,

ti po’ accattari, cusà, ‘n isolatu,

cu l’atticu, garage e putii “. 

 

E ju ammuccai. Ma si l’angagghiu,

a chissu ca mi fici martiri e santu,

ci scipp‘a lingua, baddi e battagghiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tilifunia di uora

 

 

 

 

 

 

Nun m’addumannati chi schifiu vo’ diri:

ALICI ( o masculini o anciovi?),

ADSL, SMS e via via a finiri,

Picchì nenti sacciu di ssi cosi novi,

 

Ma vu’ v’annascati offisi, macari

Pinzati ca vi staiu abbabbiannu.

Morti buttana, m’avissunu a’ cascari…

Si’ nn’è verità: n’ staiu ‘ncucchiannu:

 

Nenti sacciu di sti malanovi

Nenti vogghiu di ssi diavuluni

(E ‘n’ sacciu mancu si’ dumani chiovi),

 

Ma vogghiu sulu n’ tintu tilefunu

Funzionanti,e fazzu diri missa ( pi du’ anni)

Pe murticeddi santi do’ priatoriu (a unu a unu ).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Siti…o nun siti?

 

 

 

 

 

 

Siti, o nun siti. Di cchi cosa parru?

Parru, forsi forsi, di posti beddi?

O di cu tu  fussi, di cu vu’ …siti? 

Ma quali! Ju parru, anzi, sparru

 

Di ssu diavuluni di Internet

Ca misi tuttu assemi lu munnu

Macari cu ‘n biccheri di Fernet

nta manu, ammentri parri…scrivennu

 

E chattannu cu chissu e cu chiddu.

E ammucca beddu: prima è francu,

poi si paga  menzu eureddu,

 

pi trasiri o pi nesciri n’o sacciu!

Infini si vuoi cuntinuari,

metti manu nta sacchetta e vacci lisciu!

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

             Sociu onorariu

 

 

 

 

 

 

Ma tu vidi cchi cosi: Ti arriva

una littra ca dici testuali:

“Pi la tua attività criativa,

c’a fattu finu a uora, tali e quali,

 

avemu l’onori di cumunicari,

c’o nostru consigghiu naziunali,

sociu onurariu ti vosi numinari.

(beccati chista e sputici l’ossu!)

 

E nun finisci ccà: “E pi quantu dittu

in considerazioni d’e to anni,

ti mittemu subbutu nell’albittu

 

de’ pirsuni di “chiara fama”, ‘n funnu, 

(e uora strugghitici i numeri)

‘nzemi a pirsunalità  ca sann’attunnu. 

 

Và, videmu, vui c’aviss’a fattu?

Nenti?

E nenti fici iu!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      E si fussi l’annata bona?

 

 

 

 

- E si fussi, cusà, l’annata bona?

- Comu, comu? – Viditi, arraggiunannu:

A casa nova si vidi e nu stona,

lu me libru mi lu stanu stampannu,

 

Sociu Onorariu, sugnu sicuru,

la mostra cullittiva sta partennu

( ma c’è di già cu ci vidi scuru scuru),

a “Prissunali”, forsi, sta arrivannu,

 

dda, nta lu ‘ beddu britannu scogghiu.

E cusà, uora, ( sentu già u ciavuru)

Si ‘n mi mettun’i scena nu travagghiu?

 

E cchi vo’ cchiù? nenti, ammuccu! 

Anzi no! ‘Nzumma… macari…forsi… ‘n cuccu…

Vaja, si nun vi siddiati, mi toccu!

 

Campa cavaddu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Lu settimu niputeddu

          (E ni mancanu dui)

 

 

 

 

Certu, nun m’avissi mai nzunnatu

d’accucchiari  setti niputeddi:

se’ masculi e na fimminedda- sciatu:

e tutti, sani, giniusi e beddi!

 

Ahò e u sangu cch’è acqua frisca?  

E u cori chi batt’e sbatt’a fari?

(Po’ st’ultimu arrivatu ammisca

ternu, quaterna, cinchina e tombola!).

 

Ma cusà picchì ni mancanu dui.

Forsi durmivu o eru all’esteru

Magari spersu nta muntagna, pi cui

 

Mi persi sta nutizia. E’ ‘n misteru,

Ma vogghiu arriparari lestu lestu:

Alissandru, Simoni, rapatimi a zeru!                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         E l’anni passanu…

 

 

E l’anni passanu e ju m’incroccu.

L’autrajeri fu lu capudannu,

si sparava muschitteria ‘o cuccu,

salutannu, comu s’usa, u novu annu.

 

Ma pi mia, e forsi pi chiddi comu a mia,

penzu  ca ‘n c’è nenti da fistiggiari.

Semu ‘n annu cchiù vecchi, camurria!

Ahò! è ‘n’ annu in menu, ‘n ti siddiari.

 

Scemuniti!

 

Ma scusati, scusati assai, ci ripenzu: 

ogni prissuna fa chiddu ca voli!

 

Ma pi’ cuntu miu…

Pi cuntu miu, ju sugnu nte vicinanzi 

do postu unni ti voti, ti talii

 e dici, macari sulu, cu un pocu di sciatu:

 

S’a laratu Diu, ci arrivaiu.

 

E, “Tutto chiddu ca veni doppu è PROROGATIO”

Comu dissi don Giuliu sinaturi.

A cu ci spiava doppu i so’ sittant’anni.

 

(E, puvirazzu, puteva mai immaginari 

A storia do’ baciu, ca tantu ci piaciu

ai beddi, ma beddi assai, giudici palermitani?

- e sulu a iddi!)

 

Ragala, 2 gennaio 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

            …e abballaci, và                                           

 

 

 

- E abballaci, va’! - Comu? Chi dicisti?

- Abballaci, và…’n fari u Nofriu,

tant’u sapemu ca ‘ncoddu t’a facisti!

Certu, non sai comu fu (se pi curriu),

 

né picchì, né comu mai; ma, u sai,

mentri ‘n jornu “navigavi”, senza’abbentu,

u to nomu spuntau unni mai 

ti l’avissi aspittatu: nta ‘n Eventu:

 

‘N Francia, pi l’esattizza, penzu;

a Marsiglia, si nun mi ni pentu,

nto Festivallu, propriu dda mmenzu.

 

Vaia, nun fari u fissa, curaggiu:

stamu parrannu di “Lu Cunzenzu”,

ca dda ti misiru in scena a Maggiu! 

 

E allura, pagghiolu, ora ci abballi o no?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   … e uora?

 

 

             E uora fatti na cantata!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’impiantista

    ( All’ebbrica stagninu)

 

 

 

Vu’ certu u sapiti cu è chistu.

Forsi l’aviti chiamatu centu voti

Forsi l’aviti priatu comu Cristu

Forsi v’ata ‘ncazzatu, civitoti!

 

Arriva quannu voli ( e tu ‘n ti movi):

magari e nov’i sira, mentri manciati;

beddu, pulitu, che causi novi,

p’a visit’in locu”, v’immagginati?

 

Talia e ritalia, pi cuntrullari 

‘a fari ‘n privintiv’i  precisioni:

e si fa li cunti cu nu palmari,

 

po’ spara la sentenza senz’appellu.

i vuliti ca l’acqua ‘n pipia cchiù

d’a “scillitta”?

Allura, mutu e assuppa: 

ci voli lu gruppu,

u sifoni,

u cullitturi,

a valvola di ritegnu,

du’ gomiti,

tri guarnizioni,

quattro viti.

Setti bulloni, 

un cacciaviti

e du manichi di scupa…

e… tutti novi novi!

 

E senza affruntarisi ti spara:

cincucentu, picchì siti vui!     

Ah, e vegnu quannu aiu tempu…

Magari o misi ca trasi.

 

 

 

 

 

             A casa nova

 

A Casanova (vaja, staccatu!)

A casa nova. 

Debbiti primmittennu, è lesta allura,

fa ciauru di quacina e di pittura.

Avi i vittri puliti, u cessu muntatu,

 

i mattunelli luciunu, novi novi  

e l’acqua già curri nta cillitta.

‘nzumma, ci a trasiri, scupitta,

e basta! Basta? Ma quannu mai, pi Giovi!

 

Apprima, tantu p’ancuminciari, ci voli:

lu “top”, u suffiettu,

u ‘ncucchia ‘ncucchia,

zineffi, tendi,

viniziani, passamanu,

lampadari, ‘a lavatrici,

citofoni, aspiraturi,

lu cuntrulluri,

li placchetti,

lu gas,

lu furnellu,

li sportellini…e

mangiaciumi vari.

Allura: na cacaredda

ca nun mi vinni,

quannu dda vota dissi:

vogghiu na casa sula,

nun vogghiu cchiù carriari,

nun vogghiu cchiù sfacchinari,

nun vogghiu cchiù pinzeri!

 

A la facciazza mia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     sTerminator

 

 

 

- Si chiama Buc, 

ma ju lu chiamu sTerminator!

- Picchì?

- Ca comu picchì?

In primis ie nu bistiuni di quaranta chila e passa,

secundis ie bestia pi natura,

in terzis havi li corna di ‘n toru indianu:

(ma camurriusu comu na musca cavaddina),

ie  t’arrusica tuttu chiddu ca trova

alla so purtata ( di altizza e di denti).

Un esempiu?

U filu do tilefunu,

u cavu da luci,

l’autoclavi,

u tappu da cisterna,

a curdina p’abbivirari,

i ‘ntrummaturi,

a serra elettrica,

u sacco co carvuni,

a ligna p’ardiri,

u prevula,

li rasti de sciuri,

l’arvuli di cirasi,

a chiantimi di pumaruru.

Poi scava gallerie, fussati e “ sfunnapicciotti”,

pi farimi rumpiri l’ossu do coddu.

E po’, pi carità cristiana, dicu: eccetera eccetera.

- E picchì ti lamenti? Nun’è lu to cani?

- Lu me cani? Scanzatini!

Ie me ospiti, a cchi sapiti.

 

- Avaja nun abbabbiari.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

            

                 U sonnu

 

 

 

 

 

Pi casu nun v’accapita di ‘nzunnari?

Si? Si, ie veru? Ie macari a mia.

Ma vui ‘nzunnati fimmini, macari?

oppuru ca vulati? O ca pi la via

 

forsi v’asciarriati? Avanti ie veru?

Ju fazzu sti sorti di sonni… beddi:

ca ‘n trovu cchiù u maggiulinu, davveru!

ca mi perdu ntra strati e vaneddi,

 

ca nun m’è possibile defecare...

- Chi dici?- … ‘nzumma cacari in paci…

-…Senza ca nuddu ti talia?- Macari…

 

 E cchi senti diri, ca si puvurazzu?
 - Beh, si nun propriu, m’avvicinu! 

-  Allura va’ curcuti, babbasunazzu!

 

- Si? e se poi ‘nzonnu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      … e si fussi tuttu veru?

 

 

 

 

       E si fussi tuttu veru?

      Vaja, ‘n abbabbiati!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    … nutizi spagnoli

 

 

 

 

 

 

 

Li nutizi spagnoli: - Avanti và,

picchì si capaci, lestu e bravu,

picchì ama vistu i to quattri già,

po’ nostru cori granni comu ‘n travu,

 

mannaci cincu o sei travagghi,

e videmo cchi si po’ cummunari.

Ah, e nun ti scurdari ì…’ngagghi…

- Comu cchi cosa? - Ma varda cca fari,

 

nun fari u Nofriu e pava u  daziu:

Avaja, mannaci beddu valenti

Milli e passa cucuzzi pi pagaziu

 

-Comu?- Po’ nostru distrubbu alloccu!

mannaci chissi picciuli sunanti

Boni pi fari quagghiari u maccu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lassa perdiri, ca ie megghiu

 

 

 

 

 

 

 

- Lassa perdiri, ca ie megghiu -

Comu ci dissi u ciucciu ‘o sceccu.

Vidi cchi cosi storti: si nun sbagghiu

Si assittatu, soru, com’un cuccu

 

Ca ti pigghi u friscu e l’aria fina,

e ‘nveci penzi a comu t’a ghiri

a cumpricarti a vita, stamatina.

Bestia granni, ca ti l’aia diri

 

Chi bisognu c’è d’ammalignariti,

pinzannu ‘o Paradisu, vita, morti, 

Eternità, luna e meteoriti;

  

… e tuttu picchì, assira, facennuti u bidè,

sentisti sciauru (o fetu, a secunnu)

di jammuru arrustutu e di fungi cappiddini?

 

Vaja, Bedda Matri, alli voti… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Modda l’ossu!

 

 

 

 

 

 

 

- Modda l’ossu! – beddu - sinnò t’aggruppa.

- Ma comu, nenti carni? e l’ossu? Nonzi!

E l’antichi ‘n dicivunu: assuppa!

Prima l’ossu, po’ a carni t’a conzi?

 

- E tu ora cridi a ssi minchiati? –

- Ci cridu, e ‘n mi fari veniri i nerbi!

- Bestia vistutu pulitu arrinisciutu,

mangia allura pani e pruverbi!

 

Picchì, scanzatini, si t’arrivassi,

mintemu,‘n sciusciuni di ‘n sciatu,

tu l’a purtari lestu, (ma propriu lestu) 

 

a cu ci appartenu! U capisti uora?

Si?

Finarmenti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Arriturnari

 

 

 

 

‘Na vota unu mi dissi accussì:

- Vulissi turnari carusu, e vui?”- 

- Pi casu parrati cu mia?- Gnursì,

 ie cu cui? cu me nanna? Abbui!-

 

- Ah, cu mia. Allura vi lu dicu

  in dui paroli, anzi una: No! -

- No? E picchì? Quannu eruvu nicu…

- Fremmu! dicitimi na cosa, gnornò?

 

Dunchi: In primis:

a tempu di verra vui unn’eruvu, sintemu?

Ah, eruvu o paisi…e a fami? i bummi?

I malatii?  …ah, nun i vidisturu mancu i luntanu?

Beni, ma chi siti bbbraaavu…

 

ma alluuura ci aviiiti raggiuuuni:

turnati, turnati, passati avanti….-

- Certu, prissuvasennusi, forsi, forsi…-

- Ma vo curcativi! (Varda a chistu cchi sbaddu!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Musica, Maistru!

 

 

             E allura, cchi senti diri?

                                

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 ‘ N autru premiu littirariu

 

 

 

 

 

 

Vidi cchi cosi:

fannu lu premiu 

“Vittorini” (mischinu!)

e l’ammucciunu.

Comu, comu?

Vegnu e mi spiegu:

Si vi mannunu i bandu d’o cuncorsu

 

Setti jorni prima ca scadi,

Cu ammenzu 

i festi pasquali,

Doppu ca lu richiedisti 

tri misi prima,

 

Vu’ chi ni pinzati, ah? 

Comu? 

Nenti?

Ca certu, picchi sinnò c’ avissi a diri

A ssi beddi quattru sarausani:

 

Ma scusati, chi vi parsi fissa

O critinu? 

Ca n’o capisciu

C’accussì lu premiu n’è pi tutti… ma sulu 

pi l’amici?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      SPETTRA,  PITTRIATURI...

 

 

 

    Spettra, prittriaturi, c’u temp’ è tò:

 

           Spettra bbona ‘ssa balata

                

                        Ca sutta

 

         C’aiu a vorrucar’i me pinzeri.                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              U cuncertu

 

 

 

L’attra vota ivu a nu cuncettu,

sunava ‘n pianista cu du’ pagginuni

di curriculum scrittu fittu fittu,

unni si parrava di Giappuni,

 

Merica e Carrapipi – v’avvettu:

Mizzica, varda cche beddu, pinzai, 

vo’ vidiri ca stasera m’addivettu?

E m’assittai e… tantu aspettai.

 

Poi trasiu lu Maestru e s’nchinau:

tanti applausi a ruzzulari:

e finalmenti iddu attaccau.

 

Partiu comu un ventu ‘i maistrali

E arrivò comu lu scirocco ammattiutu.

Pinzai: varda chi cosi musicali…

 

Ma…ma, 

appoi nto bis, a Montagna fici vumitari:

E mi sarvò, accussì, la sirata .

 

(Varda, ora ca ci penzu, l’applausi

mi parsuru tutti da… cucchiara).

 

Pressappoco.

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Comu ‘n zonnu vaiu arrancannu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fiascu!

 

 

 

 

 

- Di cchi? Di vinu?

- Avaia nun fari u Giufà: chiddu si chiama sciascu!

U fiascu, ‘nveci è chiddu ca fici

Ju!

- Tu? Ma quannu u facisti?

- Quannu veni to soru a monica!

Ma comu? ‘no sai ca che ‘nglisi

A me mostra fici fiascu?

- Vaja cchi mi dici…

-  Bestia! Ti dicu can un vinniu

mancu na tila! Eccu comu finiu.

E uora mi mannunu tuttu arreri…

A spisi mii.

- Vidi cchi cosi… e uora?

- Uora? uora sugnu ancora cu na manu 

avanti e l’autra arreri! 

- Megghiu di nenti, almenu t’arristau

qualche cosa…

- Ssi, l’occhi pi chiangiri!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Mattri cchi cosi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ‘A  canzuna di tant’anni fa.

 

 

Fu nu certu jornu di tant’anni fa:

(forse forsi eru ammarrunatu

o magari menzu addummisciutu),

quannu ‘n mutivettu svulazzau - cusà:

 

(O picchì eru ‘n pocu ‘nnammuratu?)

 

A canzuna diceva accussì (forsi):

 

“Melodia d’amore, eterna musica,

che accarezza il mio cuore

e non lo lascia più.

In ogni luogo ad ogni ora,

la cerco in me.

Melodia d’amore che dono a te.”

 

Tuttu ccà - si ‘n m’arricordu mali-

ngenua, 

duci e china 

d’amuri, 

sta canzuna a fici 

pi na carusa.

Cu era? 

mancu m’arricordu cchiu’.

 

E uora, doppu cinquant’anni 

e passa

chini di fatti nobbili 

e piitusi, 

Cusa’ picchì, propriu antrasatta, 

sta miludia mi risfarfallò 

nta mirudda. 

Misteru.

 

 

 

 

 

 

 

            U “taglieri”

 

 

 

 

 

 

M’arrivau na meil ca diceva:

Si ti mannamu nu taglieri, 

tu cchi fai? 

Ci ‘mpastizzi qualchi cosa

E po’, 

chi dici, 

mu manni arreri?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      L’Editori

 

 

 

 

 

Iddu scrissi accussi’: 

si mi manni

trenta pagini di nu 

to rumanzu,

ju, liggennuli 

forsi forsi, 

cusa’,

putissi vidiri si mi 

piaci

e macari farici nu 

pinzeru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A me prima puisia

 

 

 

Avevu si e no 

diciassett’anni

Quannu partiu pi buscari 

lu pani.

A vucca m’a vo’ puzzari 

di latti, 

‘nveci fiteva 

di jorni amari.

 

E quannu acchianai nto firribbottu

E desi n’ucchiata alla 

me terra

Ca s’alluntanava, ca s’alluntanava,

allura mi vinniru ‘n vucca 

sti versi

 

“Sicilia mia, Sicilia bella

lontano da te mi par di morire

vorrei essere una rondinella

per rivederti, per rigioire”

 

Picchì in lingua? 

Nun ’o sacciu!

Sacciu sulu ca vinnuru 

di bottu

Comu a cu ci scappa la cacaredda

E traseru nta me testa 

e cca sunu

 

finu a st’ura, ca sugnu 

vecchiu. 

Poveri paroli ‘ngenui e virgugnusi

Comu po’ pinzari 

nu picciottu

Ca di lettiri 

ni mangiava pocu e picca… pe lagnusi.

           

                                           

      Lu premiu di puisia

 

 

Avemu truvatu li 

to travagghi

Beddi, intirissanti e… eccetera,

Fussimu onorati si vulissi

Pattecipari al nostro 

Concorso

Nazionali di puisia.

 

Sta sorti di E-mail, m’arrivò

Antrasatta.

Allora cchi fari? 

Avanti, 

dicitammillu.

 

E cchi vò fari, 

fai u Nofriu

E mannaci na to puisia

...tantu…

 

E accussì fici:

E mi dissiru: bedda, 

bedda assai.

 

Ti la pubblichiamo nta 

L’Antologia,

poi… si tinn’accatti qualchi 

copia…

 

Morti buttana, pinzai, 

e si fussi n’autra

Frigatura?

 

Ma nun fu! 

Mi mannaru tri copii e

N’attistatu di pueta!

Vidi cchi cosa, 

carusi, macari 

pueta 

arrisuttai.

 

 

 

                                          FRISCU  DI  SFILAZZA

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                               Poesie in dialetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Lu so pittuzzu

 

 

                           “Pittuzzu beddu, duci e sapuritu”

                           suspiravu, dannuci na smirciata.

                           Picchì era na priputenza – arditu,

                           na forza d’a natura scatinata…

 

                           e m’u mangiavu cu l’occh’allupati.  

                           Idda avvampava e si l’ammucciava

                           -comu na carusidda di prim’etati- 

                           picchì ‘n era pi mia ca s’affruntava,

 

                           ma di la me sprudenti taliata:

                           Rapaci, affamata, malandrina.

                           (Ma, sutta sutta, er’assai priata).

 

                           Po’- ah malizia - cu na vucina:

                           “ Agganciamillu tu lu reggipettu”,

                           suspirava, vutannimi la schina.                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Stravaganti

 

 

 

                           Minchia!, cchi sorti di nnomu- pinzai-.

                           Mmentri s’apprisintavanu a mia,

                           capu e regista d’a Compagnia,

                           pi fari na granni cosa - ‘nzamai-

 

                           spiciali, altamente culturali

                           E parrati picciotti nun vidu l’ura.

                           “ Vulemu na so commedia teatrali, 

                           ‘nzemi a na so mostra di pittura,

 

                           da fari o Museu di cca fora” 

                           Pattrunissimi, cca sugnu - ci dissi –

                           M’avvisatimi prima, p’accamora.

 

                           “Ca comu, cirtamenti, tuttu è fattu”.

                           E  cchi vi ni pari? ancora aspettu

                           A ssi du’ compari… e minni futtu..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Brinnisi

 

 

                             Mi bivu stu vinu e minn’abusu,

                             picchì mi sentu lu cori cunfusu.

 

 

                             Lu cori cunfusu nun fussi nenti,

                             si nun m’ appannassi puru la menti.

 

 

                             Menti appannata, niuru ciuri,

                             si nun avissi a latu l’amuri.

 

 

                             A latu l’amuri, cchi puisia,

                             s’appoi ‘n ci fussi a gilusia.

 

 

                             Sta gilusia, malatia antica,

                             ci pungi la vita comu la dica. 

 

 

                             “ E u brinnisi unn’è? “ m’addumannati;

                             e cchi primura, vegnu, aspittati:

 

 

                             Pueta cunfusu, bivu stu vinu,

                             ca menti appannata ma co cori chinu

 

 

                             di na vita d’amuri e di puisia,

                             alla saluti di sta cumpagnia. 

 

                                       

                             E si vi parsi na picciriddata,    

                             chiedu pirdunu alla tavulata.

 

                                    

 

 

 

 

 

                                         E, finalmeti, arrivau.

 

 

 

 

 

                                    - E filnalmenti arrivau…

                                    - Cui? 

                                    - Comu cui, ma u portatili,

                                      e cchi nni sapiti.

                                     - Ca certu, ora si mpurtanti…

                                     - Impurtanti? Ma v’o sbenda a n’utru,

                                       pi curtisia!

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Cosi  stranizzi

 

 

                                      Ma taliati cchi cosi stranizzi:

                                      Eru dda beddu friscu e pulitu,

                                      ca pinzavu a li setti biddizzi,

                                      quannu m’arriva nu fogghiu cognitu,

 

                                      da SIAE, ca diceva bonaria: 

                                      Vistu ca rapprisintaru- pi sicuru-

                                      una to opira littiraria,

                                      ti mannamu stu pugnu di Euru

 

                                      beddu pisanti. Segue dittagghiu:

                                      Unni, si sapi, ca ‘n’era teatrali,

                                      ma teatrali a ficiru, co’ ‘mbrogghiu,

 

                                      s’opira tua scurdata, n’è veru?,

                                      chissi menzi milanisi, nto tiatru

                                      “Cagnoni”, di Vigevano… ahu, raveru!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               E chissu è nenti

      

 

 

           

                            Comu andrasatta ti pigghianu nto sonnu:

 

 

                                           E si ci misuru in dui:

 

                                            e mi misuru in scena

                                                             

                                                dui travagghi 

                                                            

                                                     tiatrali

    

                                                uno incognitu

 

                                                   e n’autru

 

                                        canusciutu puru a Scandicci.

 

                                              A chi nni sapiti vui!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                E cchi vinni pari?

 

 

 

 

                                          E cchi ni sapiti, amici miei:

 

                                          doppu a cuntintizza di truvari

 

                                          n'autru travagghiu tiatrali

 

                                          ca s'a fari dda a Lancianu (du reprichi, forsi tri), 

                                                 

                                          d’autru a Varesi (tri replichi e na tournè),

 

                                          eccu ca t'arriva la nutizia ca

 

                                          nu titulu ti lu cupianu, ossia,

 

                                          ti lu arrubbanu. O comu si dici

 

                                          civilmenti: te lo plagiarono. 

 

                                          E cchi vinni pari a vui, ah?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                E appoi arrivò lu libbru

 

 

 

E appoi nu libbru m’arrivau                                                                                                                                                    ca di cent’anni  di tiatru parrau;                                           

                                              unni pi casanza e senza vanteria

                                               c’eru puru ju - ‘n’è munzigneria.

 

                                               Osia c’era lu me nnomu scrittu

                                               nta tri o quattro pagini di cunottu,

                                               unni si diceva, senza ‘mbrogghi,

                                               ca avevu scrittu un pugnu di travagghi.

 

                                               O quali unu era ammuntuatu,

                                               cu na trama c’aveva ripurtatu, 

                                               (comu cosa scritta assai fina), 

                                                                                                                  

                                               unni si parrava ca na matina

                                               na fimminuna di na certa sorti,

                                               s’ammustrau a iddu cumu la morti.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                             O si’ tunnu o si’ quatratu, ma u tiatru è puisia

 

 

 

 

                                                  U  rigista ‘ntellettuali

 

 

 

 

                                           Cchi veni a diri “ricerca”, “eventi”?

                                           cchi voi diri ca sperimenti?

                                           Forsi tiatru d’“innovazioni”?

                                           o d’avanguardia, senz’ “istrioni”?

 

                                           Avanti, videmu se mi prissuari:

                                           Comu? Comu? Dicisti culturali?

                                           Anzamai fussi intellettuali,

                                           e ‘n pocu “cerebrale”, pi po’ cunzari-

 

                                           cu tanticchia d’”esterofilia”

                                           e cu nu pocu di filosofia-

                                           na ‘nzalata di minchiati… ca t’annia.   

                                                                         

                                           E doppu vinticinq’anni di carrera,

                                           cchi ‘nvintasti e cchi spirimintasti?

                                           Si m’o dici, dormu ‘n paci e…bonasera.

 

 

                                           P.S.

                                           Chi dicisti, beddu, si un’“impegnatu”? 

                                           Comu? Fai tiatru senza puisia!?

                                           Ma vo’ cuccati, sceccu ammucciatu!

                                           E beddu valenti, ascuta a mia.                  

 

 

 

 

 

 

 

                                           … n’autru libbru

 

 

 

                                           Eccu,  ‘n libbru di fatti tiatrali

                                           (ammuntua registi e atturuni,

                                           novità e vicchiumi de’ sali     

                                           teatrali, e qualichi cartilluni),

 

                                           di Catania e da so dintorni;

                                           scritti cu tantuni di cumpitenza…

                                           po’ parra di nu sciavuni di sti jorni

                                           (cioè ju, ‘n omu senza cchiù spiranza),

 

                                           comu menzu geniu da scrittura,

                                           chinu di talentu e di sustanza,       

                                           di “versalitità” e di bravura...

 

                                           Carusi, minni vinni nu scantazzu,

                                           pinzannu: e si qualchidun’u leggi

                                           e ci cridi daveru, puvirazzu?     

                                                

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Bedda di setti biddizzi

 

 

 

 

                                            Bedda di setti biddizzi

                                            Addummisciutedda:

                                            T’aspetti li me carizzi -

                                            Ammalizziusedda.

                                                  

                                            E rapi sti ucchiuzzi,

                                            Stinnicchiati li razzi. 

                                            E sciogghiti li trizzi,

                                            Vuccuzza di maritozzu.

 

                                            Ju sugnu ccà, cori miu,

                                            ca aspettu ca t’arruspigghi,

                                            chinu chinu di disiu.

                                            Picchì po’ cu du’ varagghi, 

 

                                            doci duci, affruntateddu,

                                            di carusa nnammurata,

                                            m’arriva nu vasuneddu,

                                            stidda mia abbrillantata.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Nun era veru!

 

 

 

                                            N’era veru chiddu ca mi dissiru:

                                            Ti mannanu stu pugnu di euru

                                            Eccetera eccetera.

 

                                            Nun era veru picchì sbagghianu

                                            Di mala manera, all’urbisca!

                                            Po travagghiu di Vigevanu,

 

                                            ca nun era miu, 

                                            ma era di n’autru, ca s’appillau.

                                            E li sordi, giustamente, s’ammuccau.

 

                                            E ju, cunnutu e mazziatu

                                            Ci rimisi puru li tassi 

                                            ca supra ci avavu pavatu.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prontu? Cu parra?

 

 

 

 

Prontu? Cu parra?

Comu? Parra forti, nun ci sentu!

Chi cosa? Nun capisciu…cchi voli diri…

Aspettami ca arrivu?

Ma cu’ arriva?

Malanova! E ti fai capiri, o no?

Cu si? Si a fini? A fini dicisti?

E di cchi cosa?

Di tuttu?

Va be’, u capii, ma - o va cuccati!

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Canicattini Bagni

 

 

   

                                      

 

                                     - Canicattini Bagni? E cchi fu?

                                     - Fu ca chissi su megghiu di chisti!

                                     - Spiegati, pi cortesia.

                                     - T’o dicu doppu, si nun ti dispiaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Forsi ci arriniscii

 

 

 

                                                 ( a farimi lu situ)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         …e morsi Sap

 

-         E si, amici mei, morsi Sap.-

-         Bih, varda cchi cosi. ‘Mbari e comu fu?-

-         Fu ca fici harakiri.-

-         Ma comu, accussì tuttu d’un colpu?-

-         E comu u vulevi cu du’ colpi?-

-         Vah, vulevu dire: antrasatta.-

-         Ma quali antrasatta. Fu na morti

‘nsuppilu, ‘nsuppilu. Jorni dopo jornu;

comu na longa agonia,

ca durava quasi quattr’anni.-

-         Ma chi mi stai dicennu ‘mbari,

sugnu tutto tramutatu…dicisti quattr’anni?-

-         E, si, amici mei: Quattr’anni!

      pi prima ci luvanu lu so studiu ’n campagna;

pi secunnu nun ci lu ficiru nta casa nova;

appoi ci luvanu la speranza di farasillu a mmari.

E pi finiri, quannu stoicamenti s’ava rassignatu

d’arrangiarisi nta na stanzicedda,

av’a suppurtari li lamenti:

“Ccà nun si po fari cchiù pulizia,

mamma cchi puzza!

sposta sta cosa; movi st’autra; pigghia chista,

pigghia chidda…”

E iddu ci la fici pigghiari a matta - a tutti!

Pi cui - comu si facissi ‘n sacrificiu al dio dell’Arte

e della dignità- abbruciau quattri, tavolozza, tili,

coluri e pinnelli…-

- Chissa è a vita, ‘mbari.-

-         - Chissa è morti, si ci primmittiti!

 

 

 

 

 

+ 28 jinnaru 2008

                                              

 

 

 

 

 

                                        Ma si, Canicattini

 

 

 

                                 Ma si, Canicattini fici

                                 Chiddu ca Catania ‘n seppi fari:

                                 Ricunuscimenti, applausi e

                                … e macari a stagioni estiva:

                                Palazzolu, Priolu, Ferla,

                                Giarratana, Sciurtinu e

                                Sularinu.

                                E dda San Paulu fici u miraculu:

                                 “ Signori!” dissi u prisintaturi 

                                 Parranno di mia, “ stu pagghiuluni

                                 E unu de megghiu cummidiografi

                                 Da Sicilia”.

 

                                Assuppa beddu e porta a casa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Mi lu misi davanti

 

 

 

 

                                            - Mi lu misi davanti

                                              beddu in mostra.

                                            - A cui?

                                            - Comu a cui?

                                              Ma a don Luiginu

                                              Pirandeddu,

                                              overo a so fotografia,

                                              ammentri ca pari ca mi dici:

                                            “…e chissu ancora è nenti!”

                                               Parrannu di tiatru

                                               E de so dispiaceri.

                                            - Ah, mi pareva…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Nutizi

 

                                                                 

 

 

                                         - Ahu, u sapiti?

                                            Pubblicai tutti li me libri.

           - Comu? Quannu? Unni?

                                         - Ahò, uora vo’ sapiri assai!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Varda c’a beddu

 

 

 

                                            Finalmente, doppu tantu aspittari

                                            arruvau lu mumentu, si ‘n sbagghiu:

                                            ‘Na Cunpagnia di ccà, a cchi vi pari,

                                            misi in scena nu ne travagghiu.

 

                                            Quasi lu seppi antrasatta, pi casu:

                                            Nu ritagghiu di giurnali scudatu,

                                            ca mi misuru sutta a lu nasu,

                                            friscu friscu, appena pubbricatu.


                                             Dda c’era scrittu: “spettatori amati,

                                            facemu sta commedia di tal di tali,

                                            china di divertimentu e di risati”.

                                              

                                            Comu. Comu? E stu titulu di unni spunta?

                                             “ Allegri fantasmi”! Allocu di “Li veri…”

                                            - “Sa, si fici na riduzioni…” pi ghiunta?

 

 

                                        E mi lassanu cu na manu d’avanti e una d’arreri.     

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Arriturnau SAP

 

 

 

                                  -   Arritunnau? E cchi? Arrisuscitau?

                                  -   Quantu si spertu! Turnau… turnau, 

-         E quannu?

-         Lu primu di settembri, antrasatta:

Era dda, friscu e pulitu,

quannu parrannu do cchiù e do menu, 

disse: “Ora mi fazzu u studiu ccà, a mmari.

E arricuminciu a pittari.”

Dettu e fattu!

-     E allura?

-         E allura ancuminzò a pittari, malanova a tia!

-         A mia? Ma varda  chi cosi… 

-         …no, varda chi quattri!

 

 

 

 

 

Settembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ‘Mbari , a sapiti na cosa…

 

 

 

                                -‘Mbari, a sapiti na cosa?-

                                - Chi cosa, ‘nmbari, diciti.-

                                - U sapiti ca, forsi forsi,

                                   ci haiu ‘n niputeddu ca, comu a mia,

                                   ci piaci scriviri cosi bboni e minchiati?-

                                - Mattri, scansatini…-

  -  Mattri? E cchi sintiti diri, ah?

  - Nenti, nenti, nun vi quariati…-

  - Ah, mi pareva…pirò, se stu carusu mi

    arrinesci, v’u fuurati cchi soddisfazioni?

    Macari, chissacciu, vinci un Nobel

    p’a letteratura…-

  -  Bonu và. U capii. 

     Vi salutu ‘nmbari, aiu cchi fari,

     ma quannu v’arrusbigghiati,

     farcitimi na vuci.-

 

 

 

 

 

Turri Lifu, febbraio ‘10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   A Gaeta.

 

 

-E cchi successi a Gaeta?

- Nenti, nenti…’nzumma…sapiti…

- Ahu, c’aiu a sapiri, parrati?

-‘mbari, mi misunu in scena na commedia…

- Veru? Ma varda cchi cosi.

- Ahu, varda che è davvero! Anzi, sai cchi

Ti dicu? S’intitula: Nu carrabbinieri…

- Bonu, va’ a soluti storia di carrabbinieri.

- Ahu, a cchi senti diri, sceccu.

  Nu carrabineri…miss Italia, è na mia

  Commedia ca frinza. 

  Pigghia e porta a casa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Matri cchi cosi.

 

 

 

-         Mattri chi cosi, mbari…

-         Cchi cosi? Parrati.

-         ‘Nzumma è cosa dilicata…

-         E cchi fa v’affruntati?

-         E se macari fussi!? Avaia

Nun mi faciri parrari…

-         Annunca è na cosa… seria. Di cchi si tratta?

-         Di paci.

-         Di paci, ma allura è na bbona notizia.

E dicitimi, chi generi di paci?

-         Ca forsi forsi…Paci di sensi…

-         Vaia ‘mbari, nun’abbabiati… 

 

 

 

 

Turri Lifu, Novembre  2010

 

 

                                                                     

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PARRANNU CCU VUI…

 

 

 

 

                                                     Poesie in dialetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Parrannu ccu vui

 

 

-         Parrannu ccu vui, marricupigghiu e dicu…-

-         Chi fu? C’è cosa?-

-         Mattri  ‘mbari, c’è… c’è, e cchi sorti di cosa…-

-         E allura c’aspittiti, parrati!-

-         Ma no, lassamu perdiri…-

-         E no! Uora parrati. Chi fu?-

-         Chi fu? Chi fu? Fu ca dda paci ca vi dissi,

parrannu cu vui, …sinni pintiu…                                                             -      Chi diciti? E comu fu?-                                                                    -     Fu ca doppu tri misi,                                                                passannu aieri…’nzumma,                                                                    comu si dici… riturnau la                                                                       forza e la valia.-                                                                                     -     E bonanotti a tia!-                                                                               -     No, no, si ci primmittiti:                                                               -     Bongionnu a mia- forsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               PARRANNU  CCU  VUI

                                                    (seconda versione)

 

-         ‘Mbari, parrannu ccui vui, vi dicu…-

-         Vaia cumpari , cchi c’è cosa? Chi fu?-

-          ‘Mbari vui siti nu veru amicu?-

-         Cca prova! ‘nnunca, parrat’a tu pi tu!-

 

-         C’è na sorti di cosa ‘mbari…ma no!-

-         Ahu e ora cumpari parrati! -

-         Ma no, lassamu perdiri, nun si po…

O forsi si! Dda paci ca v’aspittati,

 

Chidda de’ sensi,  p’essiri sinceri,     

doppu tri misi… beh, sinni pintiu,

fici marc’indietru e passannuaieri

 

mi vinni la forza e tanta valia…- 

-         U capii ‘mbari… e bonanotti a tia!

-         E no! C’o primmissu: bongiornu a mia!                                                                

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ad majora

 

 

 

 

“ ‘Mbari, ancora travagghi tiatrali?”   

“E cchi vaja diri cumpari miu:                                                               a Cuneo, Varese, Piacenza;                                                          eppoi a Modugno, Trapani, Camastra,                                             e macari Taranto,  Teatroweb,  eccetera.” 

“ Davveru? Ma sunu cosi da pazzi! “     

“ Fremmu ‘mbari : vegnu e mi spiegu:                                          Sugnu  o nun sugnu supra a nu scalinu,                                                                Unni c’è scrittu chiaru e tunnu:

                   Drammaturgu,

ca, tantu pi’ sapillu, sarissi                                                       dd’autori ca scrivi opiri tiatrali                                                                          “per la quale”- ‘nzumma: tanti e bunazzi.                                                         ‘Nnunca, cumpà, ora cchi vinni pari? 

                                    “ ‘Mbari mi cassariai e p’accuntu vi dicu: Ad majora… “

                                    “  …e saluti c’è ccà!”  

 p.s.                                                                                                                                                                  C’appoi, p’o si e p’o no, mi toccu i baddi!                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ad majora

           (Seconda   versione)

 

 

 

 

“ ‘Mbari, ancora travagghi tiatrali?”                                                   “ E cchi vi pozzu diri caru cumpari:                                                                     nta tutt’ Italia, si vidi ca vali. “                                                               “ Vih, cosi da pazzi ci piaci jucari…”                                                                                       

“ Fremmu cumpari : vegnu e mi spiegu:                                          Sugnu  o nun sugnu supr’a nu scalinu,                                                                Unni c’è na scritta - e nun lu megu:                                      Drammaturgu, scritturi assa’ finu?

Ca fussi, appoi, tantu pi’ sapillu,                                                        dd’omu ca scrivi opiri tiatrali                                                                          “pi’ la quale”- inzumma lillu lillu:

Cchi nni diciti? cu sincerità. “                                                                “ ‘Mbari cchi vai’a diri? Ad majora… “                                               “  … Fazzu li corna e saluti c’è ccà!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Cosi  c’ammattunu

                                                      ( Novembre 2011) 

 

 

 

Ammattiu ca  ‘n jornu truvai ‘n libbru

‘nta l’Internet, ca diceva accussì:

“ Storia di Sarausa” -cu tant’ i timbru-

di ‘n certu Carlu Muntifotti, ‘ngnursì.

 

Comu? Cchi dissi? Carlu Muntifotti?

E ‘n sarà l’amicu da Va’ Venitu?

Quannu , ‘nzemula a tanti picciotti, 

facev’i cursi a mmari - cu meritu?

 

E allura : “‘Mbari chi si tu?” - ci scrissi.

E m’arrispunniu: “Sugnu ju, ‘n prissuna.”

“Scritturi?... ma varda? ora, dicissi,

  

ca doppu sissant’anni netti netti,  

ci vulissi ‘n brinnisi”. – “ Ma si – rispunnì-

magar’ avant’ a ‘n piattu di spaghetti.”                                         

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cinquant’anni

                                                  (prima versione)

 

 

 

 

-         ‘Mbari sunu cinquant’anni…-

-          Cinquanta? Mih, cumpari miu

li purtati mali st’anni.-

-         Ma cchi cosa capisturu? Sceccu

vistutu pulitu: Cinquant’anni di

matrimoniu, li fici passann’aieri.-

-         E spiegativi megghiu, senza quadiari.

Allura: Auguri e figghi masculi.-

-         Mih, a sittantacinqu’anni? ‘mbari siti

in sensi, oppuru abbabiati!-

-         Avaia cumpari stavu sghizzannu.-

-         E sghizzati cu vostra soru!-

-         E va beni: allura sulu auguri …-

-         Priffettu.-

-         Si priffettu. Ma l’auguri nun sunu

pi vui, ma pi dda povira

muggheri vostra, ca v’ha suppurtatu

pi tutti t’anni … senza spararisi

nte cirivedda o senza mannarivi a…-

-         … a?-

-         Affanculu! Cumpari miu.-

     Cinquant’anni

                                            ( seconda versione)

                                     ‘Mbari sunu cinquant’anni…-

-          Cinquanta? Mih, cumpari miu

li purtati mali st’anni.-

-          Cinquant’ann’i  matrimoniu, 

li fici passann’aieri.-

-         E spiegativi megghiu:

Augur’ e figghi masculi.-

-         Mih, ‘mbari siti in sensi?-

-         Avaia stavu sghizzannu.-

-         Sghizzati cu vostra soru!-

-         Allura sulu auguri …-

-         Oh, accussì è priffettu.-

-         Priffettu? Ma st’auguri 

certu nun sunu pri vui,

ma pi la vostra signura

ca vi suppurta tant’anni

senza spararsi nta testa

e senza mannarivi a…-

-         … a?-

-         Affanculu! Cumpari miu.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Cinquant’anni

                                                  ( terza  versione)

 

 

                                   -  ‘Mbari , chi sapiti, su’ cinquant’anni…-

-          Cinquant’anni? Mizzica cumpari miu

li purtati mali, ma mali, st’ anni.-

-          Dalle! Cinquanta di matrimoniu! 

Li fici propriu passannu aieri.-

-         Allura cu saluti don Antoniu:

Tant’auguri e figghi masculi.-

-         A st’età? A vo’ cuccativ’e peri!-

-         Vaia sghizzavu…  sunu parabuli…- 

-         … o metafuri, ma ju v’addifettu!-

-         Basta! Allura sulu auguri …-

-         Certu, accussì è propriu priffettu.-

-         Priffettu? Nonzi, picchì l’augura, 

tantu pi sapillu, nun sunu pi vui,

ma pi la vostra povira signura

ca vi suppurta comu ‘n miraculu,

‘mbari, senza spararsi ‘nta testa

e senza mannarivi affanculu!

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Laurea ad honorem

 

 

 

                                                       Cchi vinni pari?

                                                       Mi scrissi un’Università

                                                       La quale mi dici:

                                                      “Fatti u mantellu e a scurzetta

                                                      Ca ti facemu dottore in lettere

                                                      Quali tu ti meriti c’aviss’a essiri.

                                                      Segue programma:

                                                      P.s. Investitura e pranzu di gala…

                                                      Cu menu di milli euru…”

                                                     Avanti, cchi diciti?

                                                     “ Mah, chissacciu.”

                                                     E macari ju!

                                                    …e lassai perdiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Cavaleratu  ‘mpurtanti

 

 

 

 

                                                      Mi scrissuru:

                                                      “Si statu signalatu o quali tu fussi

                                                      Degnu e ridegnu di addivintari

                                                      Cavaleri di Malta.

                                                      Segue programma.

                                                     Firmatu  SAR  Principe ecc. ecc.”

                                                      Ci aviss’arrispunnutu:

                                                      “Ma ‘o pigghiatala a …Matta! “ 

                                                      Inveci ci arrispunniu:

                                                      “Grazie molto onorato,

                                                      Ma nun mi sentu p’o quali.”               

                                                    

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Cheratosi Attinica

 

 

 

 

                                           - ‘Mbari c’aviti nto nasu?-

                                           -  Quali nasu?-

                                           -  Comu quali nasu? E quantu n’aviti dui, tri?-

                                           - Ah, u me?-

                                           - Già. Allura, c’aviti?-

                                           - Cheratosi Attinica.-

                                           - E chi significa?-

                                         - Ca vat’affari l’affariceddi vostri!- 

 

 

 

 

Sant’Alessio, 17 luglio 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            A prufizia

 

                                        Scrissi nta ‘n travagghiu d’o 2012:

                                         “ … Me figghiu fa lu scritturi, e è                                                                                                                          

                                                         Puru bravazzu...”

          

 

                                                               Appoi,  

                                              s’intisi ‘n sciatu di sciauru

                                                            e, pinzai:    

 

 

                                                    Videmu s’appigghia…

                                                         (24 dic. 2013) 

                                                          

                                                        … e c’u sapi…    

                                                           (Apr. 2014)  

 

                                                          … forsi,si…

                                                         (25 dic. 2014)

 

                                                                  Si!!!

                                               Prubbricau lu so romanzu!!!

                                                  Me figghiu è scritturi!    

                                                         15 ago. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

                                                        E persi lu trenu.

 

 

                                                     -   Persi lu trenu?    

                                                         Ma quali trenu?-

                                                     -   Chiddu d’a vita,

                                                         scunghiuruti!-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Austu e riustu è capu d'immennu

 

                                     Cchi dici, chi cosa?

                                     Aspittati e po’ viditi...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   I  du’  cumpari

 

-         Chi vi pari forsi ‘na barzelletta

Si vi dicu, ‘mbari, nza offisa.

Ca si jti ancora appress’a faretta,

C’appizzati l’onuri e la cammisa.-

 

C’arrispinniu a bottu li cumpari:

-         Vardati amicu miu ‘n’abbabbiamu:

Senza lu pilu chi si campu a fari,

pi cui jettu tri e fora mi chiamu.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cosi  di  CeNDIC

 

“‘Mbari, u sapiti? Sugnu sociu...”

“ Sociu? e ccu cui?

“ Cu votra soru a monica. Ma co CeNDIC.”

“ Bonu va’ accuminciamu beni. E ora spiegativi.”

 

“ Mi spiegu, mi spiegu: u Cendic è

L’associazioni dei drammaturghi, comu a mia,

e fanu leggiri i me travagghi a dieci, quattrordici…”

“…Chinnici, sirici…”

“ ‘Mbari, chi è sfuttò chistu? 

S’è accussi, luvamu manu: puntu e basta!”

 

“Avaija ‘mbari e che è? Nun si po’ chiù sghizzari?”

“ U sapiti com’è…sghizzannu sghizzannu

Si tira a curdedda. Cumunque quattordici tiatri…”

“ U capii, u capii… e i picciuli?”

“ Bedda matri parrari cu vui è comu

Darici a manciari e porci. 

Salutamu e… cacciamu!”

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ‘ A cchi vi pari

 

‘A cchi vi pari, amici mei:

Antrasatta, a lampu e stampu

M’arrivau ‘na mail, versu li sei

(Ca m’a rivordu finu a ca campu)

 

Unni c’era scrittu precisamenti:

“ Vegnu e mi spiegu: sugn’Editori, 

E avissi decisu - sanu di menti-

di pubbricariti , caro autori,

 

tri de to’ storie - di chiddi curti -

ca si leggiunu co’ tilifuninu.

Segue cuntrattu- picciuli a parti.

 

Po’, n’hai ancora? mannani ‘n cufinu!”

E ju cchi dissi? oramai c’ai’a diri…    

Ci fici sulu …nu menzu inchinu.  

 

 

(po’ pinzai: ‘n’ è ca si sbagghau?)

 

 

 

 

 

 

Turi lifu, dicembre 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quannu nun si vosi arrizzittari

 

 

Doppu l’ultima mala cumparsa,

Quannu m’ancazzai di malamanera,

Ci dissi: Amicu e ch’è sta farsa?

Cchi fussi chist’ammaina bannera? 

 

Mi dissi: “Mi spiaci amicu beddu,

Cca nun m’arriva mancu a cannunati

‘na lamma di valia e di sciatuzzeddu:

Pricchì semu attunnu cunzumati!”

 

E no vili! E chi mi va’ ‘ncucchiannu: 

Ju sugnu ancora virili e putenti,

ss’ rumanzu  ca mi stai cuntannu,

 

nun attacca! Vai, beddu valenti

datti versu, pricchì minchia nascisti

e minchia ‘a moriri: Basta lamenti! 

 

 

 

 

Turri lifo, gennaio 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        S’astutau

 

 

                                                S’astutau a miccia.

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Ospite d’onori

                                                     

 

                                        Chi nni sapiti - omini di scenza:

                                        M’addumannarunu ‘nu travagghiu

                                        Pi na sirata di beneficenza

                                        Da fari ‘nta ‘n tiatru cca attagghiu

 

                                        Ci arrispunnii: e comu no? va beni: 

                                        Rinunziu  ai diritti di gnegnu,

                                        Vu’ pruvati a comu veni veni,

                                        E cusà se m’invitati  nun vegnu. 

 

                                        M’anvitarunu sulu? Sbagghiatu!

                                        Mi numinaru ospite d’onori   

                                        (Cu tantu di postu arriserbatu),

 

                                        Poi applausi di prima manu,

                                        Assittatu, susutu e nto palcu, 

                                        Eppoi, cu ‘na targa m’onuranu.

 

 

                                        … e ddocu ci sta a bonamma di don Luiginu:

                                       “ Sogno (ma forse no)”

 

 

 

Turi Lifu, 16 giugno 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Addio bello

 

 

 

 

                                              Mih, cosi di pazzi  si ci pinzati:

                                              Tri primi posti su sei sirati      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Antonio   Sapienza

   

 

 

 

 

 

 

                                        Li cunti di lu zu’ Vitu Spiciali 

 

 

                                    (Sunu sulu cunti, ammiscati a puisia;

                                  e si ‘n vi piaci, a cu’ ci a cuntati, a mia?)

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poemetti quasi picareschi, in versi siculo-epico-maccherronici.

                          

 

Massannunziata, gennaio 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      L'assemblea condominiali.

                     ( Comu ci l'ha cuntau all'amici lu zu' Vitu Spiciali.)

 

                                    " Datimi 'n minutu, pi' cortesia.

                                    lassatimi ripigghiari sciatu

                                    e nun vi mittiti a camurria.

                                    Calmi, sori, mittitivi cc'a latu.

 

                                    E se cusà, qualcunu, putacasu,

                                    vulissi sapiri li cosi a pisu;

                                    osia, ficcannici lu so' nasu,

                                    macari cridennu c'aiu strantisu,

 

                                    è megghiu c'ascutassi stu cunsigghiu:

                                    Vattinni amicu, e beddu valenti,

                                    ca cca` nun semu certu nta 'n curtigghiu

                                    unni si parra e sparra di la genti.

 

                                    E ora, chiarita a quistioni,

                                    m'ata scutari tutti sori sori,

                                    ca vi cuntu della riunioni

                                    tenutasi costì, orson tri ori.

 

                                    Dunchi, pi' primu arriva u purteri:

                                    Sbalanca tuttu, l'aria a cangiari;

                                    abbessa i seggi, va’ avant'arreri,

                                    tant'u sapemu: Ribussa a dinari!

 

                                    E trasi intantu u Rraggiuneri:

                                    Siccu e lariu, diminiscanzi,

                                    chinu di tikke davanti e d'arreri,

                                    cu carti, virbali, cunti e bilanzi.

 

                                    S'assetta pumpusu, metti l'ucchiali;

                                    sparpaglia cartazzi nto tavulu;

                                    varda cu c'è... e si leggi u giurnali.

                                    E lu purteri c'attacc'u trivulu:

 

                                    " Rraggiuneri, l'aumento m'a dari;

                                     a vita è cara, c'è l'inflazzioni...

                                     Po' 'na figghia aia maritari.

                                     Vossia m'ha fari sta cuncessioni."

 

                                     Chidd’ annaca a testa comu nu sceccu;

                                     com'a diri: Cusa’, forsi, videmu...

                                     Mentri penza: S'o fazzu sugnu beccu!

                                     Tannu a stari, sparritteri e scemu!

 

                                      Po' trasi don Vicenzu " Sciaccaligna",

                                      'nzemi 'o dutturi " Nzisacchiccosi";

                                      s'assettanu parrannu di gramigna,

                                      cu ddi vuccuzzi stritti e vummicosi.

 

                                      Intantu arrivaru l'Onorati,

                                      u Culunnellu e Bastianazzu.

                                      Mentri s'accoffalanu... dilicati,

                                      trasi u varveri cu nu mustazzu

 

                                      a sterza, ca s'alliscia tuttujornu.

                                      Marinu, tuccannisi i... pampasciuni,

                                      desi a pricidenza a Patri Cuntornu:

                                      ( Giallu, siccu, mavaru pi' certuni...)

 

                                      Quann’arrivò ddu toccu d'infimmera,

                                      tutti i prisenti sbalancaru l'occhi:

                                      S'annacava di na sorti di manera,

                                      d'arrusbigghiari vecchi e...finocchi.

 

                                       Po' spunta comu 'na mala vintura,

                                       a panza di Vinirannu Pulvirenti;

                                       c'o cornu russu contr'a jettatura

                                       ca ci abbiaru 'ncoddu i so' parenti.

 

                                       Appena arrivau Turiddu Pullarà,

                                       a maistra Onorati avvampò:

                                       Tutti u sapiti ca pi chiddudda`

                                       si cattigghia tutta c'o… popò.

 

                                       Ma ddu carusu varda a 'nfimmera

                                       e d'a maistra, pari, sinni futti;

                                       pi' cui, chidda, cangia bannera,

                                       e pi' 'mpignu fa taliati a tutti.

 

 

 

                                       Appressu traseru i Capuletti,

                                       e s'assittaru a sinistra, in funnu.

                                       Doppu arriva l'asu di trissetti:

                                       Ddu capu banna, si nun mi cunfunnu,

 

                                       del nostro "caro" Amministraturi.

                                       Iddu talia di ccà, talia di llà,

                                       stringi la manu a tutti ddi signuri,

                                       e... 'n' addinna l'avvucatu Laganà!

 

                                       O quali ci sat'a musca al nasu!

                                       Desi 'na taliat’a ‘o rruloggiu,

                                       e dissi: " L'assemblea 'n'è pi' casu

                                       fatta sulamenti p'a Ditta appoggiu?

 

                                       Ccà sempr’i fissa semu puntuali,

                                       comu si nun avissimu cchi fari;

                                       mentri certi " arrucati" armali,

                                       stilanu comu giustu arritardari.

 

                                       Annunca, 'n si voli convocalla?

                                       Nun ci damu 'na taliata ai cunti?

                                       O si cerca scasciuni p'invalidalla,

                                       cu l'appoggiu de' “cumpari” assenti,

 

                                        ondi fari arristari allu so' postu

                                        stu sciavuni ca st’ a capu i tutti:

                                        Lattru, mariolu, tintu e tostu!

                                        C'a cumplicita` di ssi farabutti!"

 

                                         E fici 'n signu versu li Muntecchi

                                         c'arrivaru propriu nta ddu mumentu.

                                         ( E li chiamo`, pi' junta: babbalecchi),

                                         cu 'ntesta ddu beccu tint’e cunsuntu,

 

                                         ca rispunni al nome di Saru Mafai!

                                         Satau nta l'aria don Sarinu:

                                         " Mancu trasii e sunu già guai?

                                         Chi avi ssu giannusu e sciarrinu,

 

 

 

 

 

                                         ca spara a bruciapilu nta la panza,

                                         forti de' so' cumpari malandrini,

                                         palor’i focu, ca pi la crianza,

                                         nun si ‘ntisiru mancu nte  casini,

 

                                         chi è ssu parrari accussì lordu?

                                         Nunca, vegnu e mi spiegu: Minchiuni!

                                         pozzu pozzu, vulissi ca t'accordu,

                                         supra a to carina, stu vastuni?"

 

                                         " Calma, signuri - dissi Pulvirenti -

                                         ancora  è nenti e già vi sciarriati?

                                         Ju dicissi: facemu u prisidenti

                                         e senza tutti ssi facci 'ncazzati,

 

                                         discurremu l'ordini do' jornu."

                                         - U me aumentu! - Scasciò lu purteri.

                                         - L'ascinsori!- Prijo` patri Cuntornu.

                                         - A luci nte scali...- Dissi lu varveri.

 

                                         - Facemu u prifissuri prisidenti.-

                                         Proposi ddu pagghiolu di Marinu.

                                         - Accittamu.- dissi l'espunenti

                                         di tutti i Capuletti, don Sarinu.

 

                                         - Nmumentu prufissuri, senza offisa,

                                         ma s'aviss'a vutari a maggiuranza...-

                                         Arrispunniu Lagana` "Jammatisa",

                                         de' Muntecchi voci e sustanza.

 

                                         E doppu tri vutazioni a vuotu,

                                         alla quarta fu fattu u Culunnellu,

                                         ca cu 'na vuciata di civitotu,

                                         misi fini a tuttu ssu burdellu.

 

                                         Po' dissi: - Avemu tutti primura!

                                         L'ordini d'o jornu, si nun m'ingannu,

                                         recita: S'ha spurgari a fugnatura.-

                                        - Ma - dissi Laganà trasiculannu -

 

 

 

                                        comu? nun si fici passannaieri?-

                                        - E si vede che siete cacatori,

                                         e ci voli a pompa de' pumperi...-

                                         Dissi strudusu l'amministratori.

 

                                         - Pattri, Figghiu e Spiritu Santu,

                                         si signo` a maistra Onorati,

                                         nunc’è` chissu lu gran fetu ca sentu?-

                                         - Forsi su’i so' pedi squarati...-

 

                                         Sbafarau sprudenti l'Alicata.

                                         - Ju vulissi u specchiu nell'ascinsuri...-

                                         Disse, cu na vucitta ammizzigghiata,

                                         a 'nfirmeruzza, taliannu a Turi.

 

                                         L'accuntintaru subbutu la pupa,

                                         l'appruvanu magari a maggiuranza,

                                         e ci vut’a favuri pur’a scupa,

                                         annunca ci abballavunu nta panza.

 

                                         A stu puntu a sirata si quariò:

                                         T'arriva, comu ‘n toru 'nfuriatu,

                                         Santu Fungia, ca senza schì, ne` scò,

                                         si chiama li so’ diritti. 'Mbriacatu

 

                                         fici c’u n’ itu na minazza attonnu,

                                         comu si vulissi diri: Accura,

                                         'n mi futtiti! cu rispettu parrannu,

                                         portu i mutanni di lanna, su misura!

 

                                         fattu st'attu di malandrineria,

                                         viro` di bordu, senza salutari,

                                         lassannisi appressu 'na scia

                                         ca 'mbriac'a cu s'arrisic’i sciatari.

 

                                         Lu Capu, frattantu, pigghiò parola:

                                         " Signori condomini- dissi accuntu-

                                         mi pari ca cca` nun semu a scola,

                                         e s'aviss’appruvari stu rendicuntu:

 

 

 

 

                                         Sunu esattamenti tri miliuni...-

                    -In tuttu?-

                                                       - No a testa!-

                                                                           - Malanova..-

                                         ... e s'hann'a pavari senza scasciuni!

                                         Lu Rraggiuneri havi tutt'a prova...-

 

                                          Impallideru l'infimmera, Marinu,

                                          Capuletti, Pullarà, u dutturi,

                                          Cuntornu, Montecchi e don Sarinu,

                                          don Vinirannu e u prifissuri.

 

                                          'O Culunnellu ci vinni a tussi;

                                          U varveri e Vicenzu 'n capiru.

                                          Alicata dissi: Ma cchi ccosi...;

                                           e alla maistra manco` lu rispiru.

 

                                           S'intisi Bastianazzu ca lastimò;

                                           Laganà nun ci la fici a diri: piu;

                                           l'aumentu lu purteri si lu jucò;

                                           e lu me stomacu mi si sciugghiu.

 

                                           'N ci criditi? ma nta ddu mumentu

                                           ci fu un gran silenziu, e mi paria

                                           di star’addinucchiatu nta cunventu,

                                           unni la genti si pinna e prija.

 

 

                                           E si 'n bastassi, passatu u lampu,

                                           pe' puvirazzi, 'n vinni pur'u tronu?

                                           " Picchì - cuntinuò chiddu, senza scampu-

                                           c'e` la tirrazza ca di bonu a bonu,

 

                                           spanni nta la casa dell'assessuri.

                                           Cca` c'e lu privintivu bell'è fattu:

                                           Mattunelli, pici e cumprissuri,

                                           iva, e manudopera a strasattu.

 

                                           Il tutto ammonta a... videmu un po'...

                                           Eccu: Sunu cinquanta miliuni!"

                                           E don Vicenzu dissi: ” A facci to’!

                                           E cchi nni pigghiasti pi minchiuni?

 

                                            Propongo di rifari u privintivu,

                                            macari circannu autri Ditti,

                                            pi' vidiri s'è mortu o s'è vivu,

                                            lu bon sensu di prissuni adutti."

 

                                            Palori santi: Fu un interventu

                                            ca comu un salvagenti ni salvau.

                                            ‘N fu appruvatu nenti, po' mumentu,

                                            e l’amministraturi abbuzzau!

 

                                            L'assemblea fu sciolta a ore novi:

                                            Picchì quannu s'annesciri dinari,

                                            l'accordu fra condomini lu trovi:

                                            Po', fra se' misi, sinni po' parrari.

 

                                            E uora doppu stu scantazzu,

                                            vinnu ’a casa, e cu quantu pigghiu

                                            m'accattu na cusidda di strapazzu,

                                            macari nfunnu a nu curtigghiu.

 

                                            - Vaja - dissi Cicciu- 'n diri minchiati!

                                            Si tinni vai, po' t'abbatti u pettu:

                                            E unn'i trov’i sbaddi di ssi sirati,

                                            senza pavari u prezzu d'o bigliettu?-

 

 

               Catania, gennaio '93.

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     A  STORIA  DI  L’UNITA’  D’ITALIA

                       ( Comu ci la cuntau lu zu Vitu all’amici d’a villa Solaria)

 

 

 

 

 

Ata sapiri tutti, picciotti mei

ca tantu tempu fa, forsi cent’anni          

e passa, c’era nu Re che so’ farisei

ca nun si vuleva arrassignari

d’aviri nu regnu quantu du’ sanari

 

Nu jornu, stuffu, appizzò sti banni:

“Lauta e munifica ricumpenza,

a cu’ mi dici comu fari cchiù granni,

lu me riami e li so citatini,

magari chissacciù finu a Carlintini”.

 

S’apprisintanu in tanti alla residenza:

cu ‘n libbru, cu na palla, cu n’ampolla,

vantannu cu la forza e l’ardenza,

li so rimedi, contro ssa mavaria,

longhi longhi comu na litania. 

 

“Ijstà”- diss’unu ca parev’a molla-

“Cu tri lir’e se’ sanari ca mi dati,

vi dugnu a formula di na gran colla,

pi teniri attaccati o vostru regnu,

cità e paisi di cui vui siti degnu”.   

 

Lu Re, siddiatu di li minchiati

ca ijeva sintennu, da cchiù di tri misi,

posi fine all’udienzi annunciati

e si misi a chiangiri su lu distinu

ca ci dava un regno quant’a ‘n cufinu.

 

Ma lu so’ ciambillanu, ca lu ‘ntisi,

ci dissi: “Maijstà, c’è un galantonu

ccà fora, ‘n certu Turi, catanisi,

e dici ca si ci dati udienza,

poni fini ai vai di voscenza.”

 

Lu Re stancu e afflittu, senza tonu,

ci dissi: “Apprezzu l’interessamentu,

ma a stu puntu di bonu a bonu, 

fussi megghiu darici na tagghiata,

a ssu pinzeri - ch’è forsi na minchiata”.

 

U ciambillanu ci pinzò ‘n mumentu,

poi ci dissi: “ La Maijstà vostra

l’ha fari pi mia, c’aiu sintimentu.

Sintenu cchi ni dici ssu cristianu

appoi videmu si ci livamu namu.”

 

Lu Re si misi davanti a finestra

E disse: “ Fati trasir’u furasteru,

ma accura, c’è ‘n tavul’a minestra.”

Sentenziato ciò, si misi in posa,

comu quannu aspettava la so tosa.

 

Fu introdotto Turi nto ministeru,

ca senza preamboli vinni al dunque,

comu ‘n senzali, chinu di misteru:

“Maijestà granni, vinni da Sicilia, 

pi dirivi ca siti alla vigilia,

 

d’addivintari sovranu ovunque,

nta l’Italia e ne so paraggi,

abbasta ca diciti sulu: Ordunque?,

e lu vostru regnu e bellu e fattu,

malanov’a mia se ‘n mantegn’u pattu.”

 

Sentennu ssi palori e ssi messaggi,

‘o Re ci pars’a luna dintr’o puzzu,

ci pinzò e dissi: “Dici cosi saggi,

ma quest’affare comu si cummina,

senza fari di l’omini tunnina?”

 

 “A quali” ci arrispusi Turidduzzu, 

“ il piano è semplici e giniali,

e chi criditi ca ju parru ammuzzu?

Datimi na simana di cartabianca,

e… pi mia ci a nesciri na chianca”.

 

 

 

“Vada p’a chianca, macari… spiciali;

e ora cchi ‘nvintasti, quali scusa,    

pi rializzari s’idea originali?”

“Maijestà, assettativi ‘n mumentu

ca vi dicu qual è lu so strumentu:

 

Ci fussi nte paraggi di Sarausa,

‘n certo Caribaddi - assà valurusu,

ca pi ‘n’isula, ‘n quart’i vin’e na cazzusa,

vi consegna subutu, manu cu manu,

nu Regnu - da Pachinu a Milanu”.

 

“ Viramenti” - ci dissi u Re dubbiusu-

“ mi dissiru ca c’è nu certu Bossi,

ca travagghia na l’Italia di susu,

dispostu a pighiarisi a stagghiata,

comu se facissi na sirinata.”

 

“’Mbari, a chissu facitici far’i cussi,

sintiti a mia - chiuttostu pigghiativi

u Ginirali de cammisi russi -

picchì a schifiu finisci sta bega,

si vi mettiti cu chiddu e a lega!”

 

U Re pinzò a squaghiata da nivi,

fici finta di ‘n poc’i resistenza,

e appoi decisi: “Fat’i priparativi!

E tu mio Ciambillanu Camillu,

vidi chi po’ fari pi chiamarammillu.”

 

Camillu chiamò alla residenza,

il Generale; e Turi garantiva,

da tistimoniu, con la so presenza,

ca tuttu filassi lisciu comu l’ogghiu

senza ca si pinzass’a qualche ‘mbrogghiu!

 

L’accordu fu stilatu e prividiva:

Du’ navi, milli surdati e na bannera,

e appoi ancuntrannisi a mezza riva,

quannu finiti tutte le ostilità,

ci cunsignassi u Regnu a so’ Maijstà!

 

A lampu e stampu parteru a primavera,

u Ginirali cu li so belli navi,

ma na burrasca di na sort’i manera,

scuncittau mozzi e vuluntari,

e ‘n si finiva cchiù di vumitari.

 

Arrivatu nta la terra de so avi,

Turi s’intisi emozionatu,

era turnatu, ma cu fatti gravi,

ca manc’u rasolu puteva luvari.

(A facci d’a chianca e di li dinari).

 

Sbarcanu, valenti, nel suolo amatu:

s’acchiappanu co’ fitusi de’ borboni;

coi fascisti, comunisti e clericatu,

cunfiscannu chiesi e conventi,

accussì, di bon’a bonu, comu nenti.

 

Passanu nta Calabria zitti e boni -

tutt’assiemi, senz’avant’e cu arreri -                                                                                                            e co curriu pi na mal’azioni:

Infatti, ci sciuscianu nta na ricchia,

c’o Re co’ ciambellanu…tramicchia.

 

E, cosa fatta! Ci sparanu nte peri -

o Generali, ca cascau in terra

feritu - ssi scunghiuruti bersaglieri,

apparati comu tanti jadduffi,

e armati di fucili a stuntuffi! 

 

“Tradimentu! Cca finisci a scerra!”

- Dissi u Ginirali a li so surdati - 

“ E tu catanisi, la scupetta afferra,

e nun fujiri, cumbatti con onori, 

ca ccà si fa l’Italia o si mori!”

 

 “A quali onori e mori, vardati”-

- ci arrispunniu Turi da luntanu-

Ccà semu d’acchianata e sudati,

ma u tempu di pigghiari la calata,

ca o Papa ci facemu a sirinata!”

 

 

 

Ma ddu vulpuni di ciambellanu,

pigghiau co bbonu o Generali,

si desuru ‘n vasuni e la manu,

e lu misi nto saccu bell’e bbonu,

ammentr’u Re s’assittava nto tronu.

 

Accussì Caribaddi c’appi l’isula,

Turi si pigghiau la so chianca,

Bossi si maritau cu na sicula,

e li studenti facivanu calia,

p’a scasciuni ca si fici l’Italia.   

 

Ccà, aviss’a finiri lu me cuntu,

cuntentu; si ‘n pinzass’a li Taliani,

- ca doppu centucinquant’anni, appuntu-

comu citatini – e stativi muti!-  

nun sunu tantu bboni arrinisciuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Lu cumbattimentu di Orlando contro li saracini

                                      (Comu lu cunta lu zu Vitu a villa Bellini).

         

                            

                                                                             

Ordunque tanti anni fa, du cuscini, 

nta la Francia di Re Carlu Magnu,

eranu ‘ntisi comu du malandrini.

Uno era Rinaldu figghiu di Amone,

l’altro era Orlando figghiu di Milone.

     

‘N jornu Orlando faceva lu bagnu,

 ammenzu ai cavalluni scialando,

quannu ci vinni ‘n grampu a lu carcagnu.

Rinaldu, ch’era abbiatu nta rina,

pinzannu Angelica sira e matina,

 

nun ’ntisi li gran vuciati d’Orlando.

“Ah, figlio di ‘ntrocchila” diss’u furiusu

“ mi pozzu anniari, e tu oziando,

senza mover dito, te ne giaci

comu nu minchiuni trunzu di Aci?”

 

Nun l’avissi mai dittu. “ Cosa fitusu”

c’arrispunniu chiddu seriuapposta

“cu ssa chiappara di tintu mafiusu,

cchi vo fari cu mia, u sciarrinu?

Pavido scecco, figlio di parrinu!”

 

‘Ngiallò Orlando mentr’arriv’a costa

mortu stancuni e menzu sciancatu. 

“Orsù!” vannia “ allur’u fai apposta?   

Mettiti in guardia e cummatti meco!

Forsi spiravi che in mari anneco?”

 

Rinaldu si susii tuttu ‘ncazzatu,

picchi si intisi offesu finu all’occhi,

sirrò li pugni comu n’ arraggiatu,

e dissi: “Ccà sugnu, omu sprudenti,

a disfid’accettu senza complimenti!”

Si li sunavunu comu du allocchi,

quannu arrivatu Re Carlu in prissuna,

parlò così: “ Ahu, e cchi siti finocchi?

Abbrazzati, nudi e mugugnanti,

comu si stila fari tra amanti?

 

Dio, questo losco abbraccio pridduna!

Da ora, degeneri figli del mali

vedrete combattere dalla tribuna,

l’omini viri a pedi e a cavallu,

ammentri s’allenanu, sanza fallu.

 

 Quinci poi, dicu, specie d’armali,

co binoculu vardat’i saraceni.” 

Orlandu mezzu pazzu criminali,

chiangennu si strappau tutt’i capiddi,

e chiamannu a tistimoni suli e stiddi,

 

sbafarò a lu Re :” Sire, li me peni

su tanti e tanti assai, ma stavota

vi l’aggiuru, si mi vuliti beni,

luttavumu si, comu tu n’ancuppi,

ma da mascoluni e non da puppi!”

 

Rinaldo cunfirmò di vota in vota,

facennu segnu cu la so tistazza,

comu unu ca lingua nun gli è nota.

Lu Re, con un gesto menzu riali,

ci fici mettiri tuttu a virbali,

 

po’ parlò:”Or mittitivi a curazza,

miei fieri e arditi paladini,

picchì dda gran specie di cusazza,

‘ntisu da tutt’i turchi, Agramanti,

vinni a far’a guerra –beddu sprudenti-

 

ccà, in Francia, cu tutt’i saracini.”

Sintennu cotesta fera notizia,

satanu all’aria i du cuscini.

Orlando gridò: “ Sire, mio Signore,

prontu sugnu, come un salvatore!”

 

 

 

Rinaldu senza ‘n punt’i malizia,

ma ca bella Angelica nto cori,

ca ci dava cufinat’i mistizia.

Disse: “ Mio Signore, a questo puntu,

lassu l’amuri, le dame e p’accuntu

 

sfidu ssu cunsuntu Re dei Mori,

a giostrare in singolar tenzoni!”

“Và cuccati e fatti passar l’ardori.”

C’arrispus’u Re vutannic’i spaddi,

“Chiddi sunu migghiara, com’e stiddi!

 

Avanti mittetivi ccà, addinucchioni,

e giurati fedeltà all’Altezza Nostra

indi vi dugnu a benedizioni,

poi tutti in sella sui destrieri,

e batter impavid’i stranieri.              

 

Ma tu Orlando tinni vai a destra,

mentri Rinaldo sinni va all’istanti,

e senza pipitiari, alla sinistra.” 

Dissi accussì Carlu Magnu, sapennu

ch’eranu ‘nnammurati, e senza sennu,

 

d’Angelica, puddastredda ruspanti.

Orlando arrivò tosto sull’altura

di la valli, e vitti il brulicanti

campu nimicu e tutti li Mori, 

e gridò: “Ccà si fa l’Italia o si mori!”

 

Or s’apprisintò Gradasso cu primura,

e parrò a’ francisi: “Sfidu cche banni

‘n campione vostro - si ‘n’avi paura!”

In campu cristianu ci fu maretta,

picchì tutti ni vulevunu minnitta  

 

“Mizzica! E’ miu”, fici Rudumunni,

gran paladinu tuttu panza e cor;

ma, pa prescia, ci cascar’i mutanni,

e arristò ‘mpalatu, com’un minchiun;

mentr’u Mor s’ammazzava di risatun.  

 

 

 

“Vastasi, d’un saracin sanza onor”,

tunò Orlandu, “ si ‘n ti fall’il curagiu,

battiti meco con lancia e ardor!

E mentri ca ci si, priparit’u tabbutu,

picchì ti fiddiu, pezzu di cunnutu!”.

 

“ Varda cu parra.” Diss’u Moru adagiu

ammentri ca mitteva la lancia in resta,                               

prontu pi abbiarisi di slangiu.

Indi s’udì un clangore di firrazzi

ca si ‘ntisi priffinu a Ficarazzi!

 

Poi, tra pruvulazzu a timpesta,

li cavalieri cu lu culu a terra,

si spaccavunu, a turnu, la testa,

cu gran colpi di mazza e di spata 

comu dui carusazzi di strata.

 

Orlando tosto, na gran jancata sferra,

e al Moro ci cascanu i denti a mazzu.

Quinci usannu a spada comu na serra,

a pezzi pezzi tagghiò lu biccumi

facennuni sasizza e quarumi.

 

Fatto ciò, s’arriurdò ca era pazzu,

picchì d’Angelica era ‘nnammuratu

non corrisposto, allura pinzò:”…azzu,

a vo cercu macari in capo al mondo

‘nzamà mi tornass’u sennu vagabondo.”

 

S’avviò pe vaneddi do mircatu,

picchì c’avanu sciusciatu, suppergiù,

ca costà giaceva, menzu ammaccatu,

Medor Moro, insemi a na brunetta

ca u midicava ca frinza da faretta.

 

Trovatala Orlando gridò:” Orsù

pigghia la to truscia e vieni meco!”

Ma Medor dissi:” Sent’amicu: Ferraù

ti st’aspettann’in campu, da stamattina,

ca, di tia vol far … surra e tunnina.”

 

Lu cavaler c’arrispusi: “Bada a teco!

Ju scelgu l’onori e tu aspett’e spera,

mi sbrigu sta camurria ove  m’arreco,  

e appò tornu a gran galoppu, giusu

e t’abbess’a corda, strunzu e fitusu!”

         

Ora, in Parigi, u Re nun c’era,

e fici appenniri il seguenti edittu:

“Datosi ca mi sgrava la mugghera,

ju Re Carlu cumannu a’ paladini:

curriti tutti contro i saracini.”

 

U primu fu Rinaldu, prod’e invittu

giallu, gilusu e pe fatti so,  

paladin e omu senza cunottu,

ca s’apprisintò in campu saracinu,

e cinni dissi na sporta e nu cufinu!

 

Agramanti Re dissi: “ohibò,

ju sugnu troppu bbonu e pazienti 

ma chistu mi sta piagghiannu po popò,

Ora t’abbess’ju, strunz’e babbaleccu,

ca t’apprisenti costà, comu nu sceccu.

 

Chiamatimi Ferraù,” tunò putenti,

“dicitici ca m’abbessa stu ribaldu

e ca l’alfilassi lestu, comu nenti,

a ssu bardasciu menzu malandrinu.

Accuss’arriremu fin’a domattinu.”

 

Ferraù arriva tronfio e baldu,

pronto alla pugna con spada e uncini,

ma comu vitti in faccia lu boiardu         

sinni fuju comu nu saittone

ammentri u Re vanniava: “’Fellone!” 

 

Po’, ‘ncazzatu, sbraitò ai saracini,

strappannusi da testa la bandana: 

“Di ssu paladin facitini grissini!”

Ma appena Rinaldu fu circondatu

S’intisi sunari ‘n cornu - stunatu.

 

 

 

Ed ecco che, tra la calca insana

picchì nto campu c’avevanu la rugna,  

s’avventa Orlando comu na sciumana!

E appena lu vitturu li saracini

firoci l’affrontanu, comu assassini.

 

A questo punto intenso della pugna,

con Rinaldo sopraffattu da li Mori

ca si c’eranu abbiati a pigna,

Orlando sguaina la fida durlindana,

sferra ‘n colpo, pigghiatu alla luntana,

 

e fici ramazza, cu tuttu l’ardori,  

liberannu Rinaldo, sfinut’e stancu, 

di dda armat’i sgherri sanza valori,

ca l’aveva ferito e assà pinnatu,

comu ‘n Sammastianu ‘ncatinatu. 

 

Agramanti ‘ncazzatu, col visu jiancu,

li sgridò “ Ahò, maniata di fimmineddi,

e cchi siti surdati senza sancu?

ca vi faciti mettiri nto saccu,

di ssu sciavuni vili e babbaleccu?

 

A mia la lancia, lu scudu e li cuteddi,

ca di prissuna abbessu sta questiuni.

‘Nto mentri sunati tutti li ciarameddi!

E tu Orlando paladin marranu,

sentirai sunari lu me marranzanu!”

 

Si fici na risata lu campiuni,

sintennu ssa disfida senza scampu,

e c’arrispusi accussì:” Minchiuni!

A cchi cridi d’essiri nta to Libbia

unni po’ fari orgi e scialibbia?

 

Cca, si nun ti dispiaci, si nta nu campu

unni, chiddi comu a tia, zimbello,

pigghiunu, nta lampu e stampu,

vastunat’a sgruscir’e a furriari!

Videmu ora si ta sa’ quartiari!”

 

Detto ciò accuminciò lu duello.

Il cozzu fu duro e violentu.

Li cavalieri, or questo, or quello,

menaron, appoi, di spada e di mazza,

fin’a ca l’uno all’altro nun ammazza.

 

Agramanti vastunava senz’abbentu,

lastimannu fort’assai, comu ‘n turcu.

Orlando. parannusi a centu pi centu,

lassau curriri la so durlindana,

finu a quannu ‘n sunò a meridiana.

 

Lu Moru, sudatu comu nu porcu,

vidennu ca si faceva pomeriggio,

voleva ora vinciri senza smarcu.

E desi na cuzzata assà violenta,

ma Orlando ci fici na gran finta

 

e cu nu papagnu finì lu maneggio.

Agramente, a terra, e in gran virgogna, 

per aver avuto, costà, la peggio,

con sulla gola il gladio nimico,

pinnanusi pianse comu ‘n minnico.

 

Ma, a questo punto, narrar bisogna,

di comu si fici lu gran tradimentu:

Ammentri Orlando si gustava la gogna,

Gano di Magonza pigghiò lu stilettu

e ci l’anfilau drittu tra testa e pettu!

 

Il paladin, ferit’a morte, ma non vintu,

‘ncaccau a spada fino al cannarozzu

ad Agramanti; tosto si girò putentu,

e sirvì Ganu, di varba e capiddi,

facennulu, a ssu cunnutu, a feddi.  
 
 

Indi s’accasciò in terra, puvurazzu, 

dando l’anima all’aria e al ventu.

E fu p’a vittoria del paladin pazzu, 

onde pi cui, tra i monti e la valle,

nacque la leggenda di Roncisvalle.   

 

 

 

Or sta storia, cuntata comu un cuntu,

de’ paladini, eroi di la liggenda,    

‘mparatil’a memoria, p’o mumentu,

pi cuntaraccilla ai vostri niputi

quann’addivintati vecchi e saputi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          A VERRA DI TROIA

                                                 (U zu Vitu vi cunta tutta la storia.)

 

 

Assa’ prima de canonici di lignu,

quannu i pospiri ancora ‘n s’avvintanu,

mentri in Grecia Leda jucava co cignu,

li Dei scialavano, ammazzann’ u tempu,

supr’a lu munti chiamatu Olimpu,

 

Giovi, tuonò: “ E luvatici manu

cu sta caciara e stu curtigghiu!

mi scassa’i baddri di lu munnu sanu:

m’annoiu di taliarivi nta facci,

e vogghiu ‘nvintar’i scarpi co’ tacci,

 

tantu pi fari qualcosa di megghiu

ca rattarimi a panza tutt’u jornu.”

“Caru maritu – ci dissi nto sogghiu

di lu so tronu Giunoni, fimminuna

di lettu si, ma di lingua tagghintuna-

 

Tu si’ signori, diu e pattrieternu,

nunca, chiddu ca t’aggiuva cumanna;

e nuattri jemu macari nto ‘nfernu,

pa truvari chiddu ca t’alliena-

abbasta ca ‘n ti videmu cchiù in pena.”

 

Pattri Giovi arrispunniu: “Dda banna,

‘n sacciu chi cosa truvati di bbonu.

Inveci, a tutt’i to’ figghi addumanna

si c’anu nto ciriveddu un’idiuzza

chi sacciu: ‘n jocu, macari na cusuzza,

 

pi farmi arriturnari lu bon tonu”.

Minerva c’ascutava attentamenti

addrizzau aricchi e vinni o tronu.

“ Pattri divinu, diu de’ fummini,

aiu fattu na pinzata pi l’omini”.

 

 

 

“Dicci, divina figghia intelligenti,

se si tratta di l’omini sciavuni,

stavolta n’addivettu viramenti”.

“Aviss’a pinzatu, si tu si d’accordu, 

di fari sciarriari a ddu caiordu

 

di Re Minilau cu ddru Priamuni

Re di Troia, videmu, chissacciu,

macari pi na partita di palluni...”

Ma Marti ca pristava aricchia

spiranzusu, dissi: “Ma cchi c’ancucchia!   

  

Ju sugnu spissu mutu, zittu e tacciu, 

ma unn’è a Juvi? unn’è u Milanu?

Chissi ancora sunu ammenz’o ghiacciu.

Nenti palla, mbari, ma na bella verra

ci facemu fari a chissi nta terra”.

 

Giovi appruvò e ci desi la manu:

“ Bravu me figghiu, si nu cannuni.

Mirculi, veni ccà, finu viddanu,

organizzami tu sta bedda scerra,

ma c’apparir’a tutti na vera verra.”

 

Mirculi arrispunniu: “Minchiuni!

Haiu sutta manu la questioni:

C’è Paride ca pi na scasciuni

fila Elena, fimmina assai bedda,

muggher’i Minilau – facci i vastedda.”

 

“Mizzica! chissi su corna belli e bboni.”

Dissi Giunoni fricannisi li mani. 

“ Cusà si ‘n ci scappa macari ‘n orgioni?”

Dissi languidamente e tinnira,

Ddu pezzu di ficuna di Vinnira.       

 

“Approvu tuttu. S’accuminza dumani”

 - tuonò Giovi – Tu Mirculiuni

pigghia li scummiss’e sona li campani!

Ma accura tintu lattru, ‘n m’a rubbari,

nunca su’ copp’a sgruscir’e a furriari!”

 

 

 

Ssu ‘nfamiu di un diu ‘mbrugghuni,

cu l’appoggiu di so soru Vinnìra,

ficiuru fari ai dui carusuni,

chiddu ca stilunu far’i ‘nnammurati 

quannu su suli, beddi e arrapati.

 

Tuttu successi ammentri dda sira

dummiva a sonnu chinu Minilau,

(ntantu ca lu focu squagghiava la cira) 

quannu n’aceddu nt’aricchia ci susciò:

“Vidi ca to muggheri fa l’affari sò.”

 

Accussì cu li corna s’arruspigghiau

lu gran Re di Sparta e dei dintorni,

e, comu è giustu, tuttu si arruffau.

E vanniannu a vuci forti e china,

giurò: “ A pigghiu macari fin’in Cina!”

 

Po’, saputu cu cui ci misi li corni,

ci lu cuntò a so frati Agamennone,

ca ci dissi: “ Lau miu, ti frastorni

assai e lu sacciu. Onde or ti dicu: 

da ora dda gran Troia è me nimicu!

 

Chiamati tutt’i greci a riunione,

mannat’araldi a tutt’i reggimenti,

e Achilli fazzu mio campione.

Accussì c’anzignamu a li troiani

l’arrucazioni de bon cristiani.”     

 

Armarunu la flotta in temp’i nenti,

salparunu tutti quanti bald’ e fieri,

scangiannu lu livanti co punenti.

Quann’arrivanu in terra marocchina,

Ulissi dissi: “Mammaggia a la marina!

 

Cu è c’ambrugghiau a storia di ieri

cu chidda ca s’ava scrittu pi dumani?

Salpamu l’ancora e turnamu arreri,

ca pi sicuru li troiani sfissati,

si stannu ammazzannu de risati.”  

 

E doppu una travirsata di cani

finalmente arrivarunu e a Ilu,

che caddri nte manu, ma salvi e sani.

E accussì incominciò la longa verra

ca nuddu voli ma ca tutti afferra. 

 

Agamennone dissi: ” Comu ju stilu,

cu me frati avemu fattu ‘n pianu:

a burrasca a ma scansatu pi ‘n pilu,

e ora e u mumentu di la spata:

Facemu na disfida a manu armata,

 

tra Minilau e Paride troianu;

e cu vinci si pigghia la donzella.”

Tutti li greci subbutu appruvanu,

e mannanu nu araldu a Priamu

Dicennuci: “Si ci stai ti lassamu.”

 

U Re sintiu questa e po’ quella,

dopodicchè si tirò testa e cruci,

infini si decisi per la querella:

“Dicitici al vostro condottiero

ca me figghiu sta già sul destriero!”

 

Agamennon a so frati dissi duci:

“ Ascutami beddu, ma tu ti la senti?

Va beni, va beni, ma nun fari vuci.

Dicevu, chiddu è ‘n carusu ‘mpustatu,

e tu, pi valia, si ‘n pocu conzumatu”

 

“Ju sacciu chiddu ca mi si cunsenti,

e pi sta disfida all’ultimu sangu

haia pigghiatu i me pruvvidimenti.

Fazzu tri giri, pi l’elmu lu pigghiu,

lu sbattu pi terra e fazzu scumpigghiu!”

 

Lu cozzu fu duru, pareva nu tangu,

cu l’unu davanti e cu l’autr’arreri,

l’uno vanniava l’autru mutangu.

Appo’ antrasatta calau la nigghia,

e Parid’era già luntanu tri migghia!

 

 

 

“Tradimentu!” gridaru li guerrieri,

e tutti cumpatti s’abbianu a massa:

Chi scontru feroci! spararu l’arcieri,

e u campu fu chinu di morti ammazzati,

tantu ca sinni desunu di vastunati.

 

Pattri Giovi arristò tri uri e passa

A taliari tutt’a carneficina,

“ Mirculi fausu, mi futtisti! cassa

sta verra fratricida! Dicci a Marti

ca s’abbessa a valicia e parti,

 

pi almenu trent’anni, da stamatina.

E vuattri genti greca senza nei,

ripigghiati u mari cu sta siritina,

e turnati a casa unni v’aspetta,

na pignata di pasta e na scurzetta.”            

 

Dettu questu, cunvucò tutti li dei, 

li fici addinucchiari comu a missa,

E dissi “ Ascutati signori mei

D’ora in po’ m’accuntentu di varagghiari

ma di scerri e verri ‘n sinn’a parrari.

 

E appoi farcitimi sta prumissa: 

Pinzati sul’a jucar, a straviari;

e ‘n pigghiatimi cchiù pi fissa! 

Or’jamuninni a fari na manciata

e… accura di ‘n fari n’antra minchiata!”

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            LU SBARCU  IN  SICILIA  DI  L’ALLIATI

                           ( comu lu cunta lu zu Vitu, a pattruni e criati)  

 

 

 

 

 

Quannu nta l’annu ’43 a verra

pi l’Itali’addivintò ‘n pocu fitusa,

na nu certu postu di l’Inghilterra,

l’Alliati s’assittarunu a tavulinu

cu ‘n mazz’i carti e ‘n quart’i vinu,

 

pi decidiri si passari da Sarausa,

p’accuminzari na bella invasiuni,

o fari nu sbarcu a Lampedusa

“Fremmi tutti!” diss’u Yank ’e so’ cuscini,  

“E si ci scangiunu pi clandestini?”

 

“Cchi minchi dici!” ci dissi l’albiuni,

“Cerchi forsi scusi pe to parenti?

Cangia sunata, pezzu di sciavuni.

Orbene, il dato è tratto, oramai,

e parra picca annunca tinni vai!”

 

“Ma vo’ cuccati.” Ci dissi lu tinenti,

“A sapiri, beddu, si ci primmetti,

ca nui pigghiamu l’isula comu nenti:

N’abbastunu du’ o tri corazzati,

pi rumpiri l’ossa a ssi sfissati!”

 

A stu puntu si misuru l’elmetti

e si pigghiarunu a vastunati.

Si stavunu facennu a pulpetti,

quann’unu dissi: “ Ahò e i fascisti?

Prestu priparamu piani e listi!”

 

Alfin, tutti bedd’e prufumati,

‘mbaccarunu supr’i turpidineri,

facennu rotta, tutti arruffati,

versu la Sicilia, terra civili, 

ca l’aspittava cu surdat’e fucili;

 

e cu tri batterie di cannuneri

(tri cannon’i lignu e unu veru),

all’Isula, contr’aerei straneri;

e ‘n cannoni a Santa Banascia,

contro la flotta e così sia.

 

Appena sbarcanu nta l’Imperu,

cu ddu gran caudu ca si squagghiava,

si ficiuru u bagnu, po’ si suseru

e conquistaru na garitta, di gettu,

unni tri surdati jucavan’o mazzettu.

 

Nto mentri nto portu di Sarausa,

nun ci capeva mancu na paranza,

tantu eranu li navi alla rinfusa.

Italiani? No! di l’Alliati,

Comu? E li cannoni? E li surdati?

 

I surdati svignaru senza creanza;

co’grandi cannoni finiu a fetu;

lu Cumandu d’Austa persi sustanza,

e li sarausani, menzi affamati,

mangiavan’i galletti di l’Alliati.

 

Quannu arrivarunu allu Simetu,

ssi “liberatori”, pigghiati a mazzu, 

attruvaru ‘n plotoni beddu quietu,

ca ci fici vidiri succi viddi  

a ss’Armata a strisci e stiddi.

 

Poi na muschitteria a Randazzu,

qualchi cannunata a mezza via,

e appò tuttu finì a pruvulazzu.

Ammentri c’era unu ca vanniava:

“Jittatili a mari!” e s’ancazzava.

 

“A cui? Eccellenza, dici a mia?”

- rispusi l’Esercitu talianu -

“picch’annunca sta fagghiannu vossia”.

E ddu papavuru, a gran vuci:

“Ve lo comando, io sono il duci!”

 

“A cchi cumanni, santu cristianu,

‘n vidi ca semu comu lazzaruni,

cche pedi scausi e ca cavetta ‘n manu,

ammentri ca cercamu travestimenti,

ammucciannici macari nte conventi?”

 

“U capii” ci rispunnì “siti filluni,

aoura ci mannu i germanisi,

ca jiettunu a mari a ssi cugghiuni!”

“Bravu!” - Ci dissi u Re, so’ majistà –

“e t’elogiu pi la to’ capacità!”  

 

E ‘ntantu passau cchiu di ‘n misi,

e l’arma sigreta nun ci arrivò,

o duci ci giravanu i pampanisi;

nto mentri lu gran Re si la svignava

e l’Italia, puvurazza singhiuzzava!

 

A stu punto l’invasioni arrisultò

n’affari di picciriddi juculani,

e a Sicilia a “libertà” attruvò.

(Ma, cridu, si  nu sbagghiu questioni,

ca chissa ‘n fu l’urtima invasioni…).   

 

E pe strati d’a città, pi jiorna sani,

l’Alliatu faceva e sfaceva…

‘ntantu passan’i misi e i simani.

(mentri ni luvanu cimici, pirocchi,

e, cusà, macari tister’e paraocchi).  

   

Ma, pi fortuna nostra, n’assuccideva

ca si parrava, magar’ammatula,

senz’a cinsura ca ti curriggeva.

(E pi finiri si fici a… Riggioni,

unni s’ammuccun’i sord’a vagoni).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A  CAVALLARIA  RRUSTICANA 

( lu zu Vitu vi la cunta tutta, sana sana)

 

 

E or vi cuntu un fattu successu,

a occhiu e cruci, tant’anni avanti,

nta ‘n paisi ammenz’a li muntagni persu,

unni u Signuruzzu ci lassò li scappi-

terra di malandrini e di vappi.

 

E, sapennu ca li scecchi siti tanti,

- e stativi muti! ‘n faciti vuci -

vi dicu di cchi tratta, all’istanti:

Si parra di corna! e si ‘n mi sbagghiu,

siti tutti cumpitenti – e ccà v’ancagghiu!

 

Ondi pi cui attaccu duci duci: 

Ordunque ata sapiri immantementi,

ca nta ssu jornu di suli e di luci

- picchì era Pasqua dda matina… 

o forsi era la so tridicina –

 

nta chiazza s’apprisentò malamenti

- Coppula storta, menzu malandrinu -

‘n Marcantoniu, ca senza comprimenti, 

Fici na taliata longa un misi,

e dissi: “Sugnu Alfi’u licurdisi.  

 

Cercu ‘n fitusu di merda chinu chinu 

C’arrispunni o nnomu di Turiddu Macca!

Unn’è? sutt’a tonaca d’o parrinu?

Veni ccà, ca t’aiu a dari na prighera,

gran pezzu di sceccu senza tistera”.

 

“Cu è ca metti u me nnomu nt’a vucca,

sbraitannu comu ‘n porcu o maceddu,

senza vidiri cu c’è ca t’allucca?

Avanti va’, videmu ssa calata,

s’è vinu bbonu o s’è limulata!”

 

 

 

“Minchia.” dissi Alfiu “ssu riturneddu

mi pari ca si ‘n sbagghiu custijuni,

ca po’ finiri a copp’i cuteddu!

O cerchi na scasciuni pi fuiri

comu ‘n saittuni, e nun ti tiri?” 

 

“A v’o cuccati pezzu di sciavuni”

arrispunniu Turiddu beddu valenti,

“Dammi ‘n minutu a disposiziuni, 

vogghiu salutari me mattri, ccà allatu

comu quannu partii pi surdatu. 

 

E doppu ti abballu, comu nenti,

supra la panza. pezzu di caijordu, 

omu pi comparsa, tint’e fitenti.

Intanto ammira st’alliccasapuni

ca t’allippu tra la panza e li cugghiuni!” 

 

“Ah, ah, ah, varda ca sugnu tuttu lurdu,

picchì mi la fici ‘ncoddu p’o scantazzu.”

Scattiò a ridiri Alfiu u zavurdu. 

“Avanti veni mecu a cunzaria,

e ditti l’ultima Avemaria!” 

 

Pass’avanti pezzu di babbasunazzu,

ammentri ca fazzu lu me duviri,

c’appoi t’abbessu varba e mustazzu”.

Indi, a pass’i bersaglieri senza posa,

salutò a mattr’e la futura sposa.

 

Ci dissi senza fari tanti giri:

“Vi salutu e vi baciu, mattri mia,

fazzu na passiata p’addiggiriri,

v’arraccumannu assissì Santuzza,

e accura se… s’allord’a cammisuzza.”

 

Dettu fattu, s’avviò pi la via,

tutta di scinnuta e pettri pettri,

ca lu porta dda ‘n funn’a Cunzaria.

E ‘ntantu pinzava a li gran minni

di Lola: beddi, janchi e citrinni.

 

 

 

Alfiu ca l’aspittav’a menu di tri mettri,

e co cuteddu si nittava l’ugni,

ci dissi “A salutasti a to mattri?

Si? E allura parati sta cutiddata!”

E nto mentri si calò pi l’infilata.

 

Turiddu si scansò e strinsi i pugni.  

“Alla facciazza! E cchi ‘n’ai abbentu? 

‘N sugnu arrivatu e già incugni?

Senza fari u cerimoniali, 

comu si stila? Pezzu di armali!”

 

Ma Alfiu, veloci, nta ‘n mumentu

lu ‘mpruvulazzò di latu a latu.

Turiddu gridò: “ P’iddiu, tradimentu!”

E s’assuppò ‘n fendenti nta panza

ca arrisurtò di vera sustanza.

 

Cascò in terra ddu figghiusciatu 

 stringennusi i vuredda cu li mani,

ca pareva ‘n caprettu sacrificatu.

“ Vili e mischinu” ci dissi debolmenti,

“ tu accussì stili d’ammazzar’a genti?”

 

E chiddu c’arrispinniu: “Comu e cani

ana moriri chiddi comu a tia,

ca ‘nzurtanu le mogli de cristiani.

‘N t’abbastava cchiù a manza Santuzza,

ca ti vulev’ammuccari puru a Luluzza?

 

E ora mori taliannu a mia,

e ‘n circari lu me pirdunu, beddu,

pi tutti i santi veri, e così sia!”

Appoi supra na petra s’assittò,

aspittannu a Turiddu ca esalò.

 

“Ah! An’ammazzatu compari Turiddu!”

Vanniau qualcuna nte vicinanzi,

picchì ci l’avia susciatu n’ariddu.

Or vi dicu la sunata, sana sana,

da me cavallaria rusticana:  

 

 

 

Quannu si sappi la notizia innanzi,

tuttu lu paisi arrestò stuccatu:

“Comu”, si dissi, “e nui ristamu manzi

Doppu ca u licuddiotu spigna 

a uno do paisi e si la svigna?”

 

E allura u primu, menzu sciancatu

s’apprisintò e dissi: “Ju ci penzu 

a ‘nzignari a ssu malarucatu,

l’arrucazioni ca ci voli,

quann’è vera la luci del soli!”

 

Ma Santa circò cu l’occhi l’assenzu

di Lola, la quali, prima avvampò,

poi di bottu detti il cunsenzu.

E allura i du fimmini servaggi

circanu Alfiu nte paraggi.

 

Lu truvarunu ca faciva a popò.

Subbutu Santuzza cu fari dicisu,

a terra, di spaddi, l’arruzzulò,

ammentri Lola l’acchiappò pe cugghiuni,

e c’un sulu colpu  lu fici cappuni!

 

E cu stu trufeu appena recisu,

s’apprisintarunu nta ddi signuri,

e dissiru, pi essiri precisu:

“Chist’è lu cosu d’o sbirr’e cunnutu 

ca u nostru masculu misi nto tabbutu,

 

Vinnitta è fatta, salvato l’anuri,

di li fimmini di Turiddu Macca,

ca pi iddu morivano d’amuri”.         

E si, ca sta vota è tutta sana,

a storia da cavallaria rrusticana!

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIMEDI  CONTRU  LI  RUMANI

                         (comu la cunta lu zu Vitu, oggi e puru dumani)

 

 

All’ebbrica a lu Re di Sarausa

 - ca cusà picchì si chimava Tirannu -

ammentri ca si biveva na gazzusa,

qualcunu ci sciusciò sta notizia rara:

“A fariti verra, Roma s’appripara”.

 

Allur’u Re, pinzirusu, dissi: “Tannu

a stari friscu cu mi voli futtiri”.

E pigghiati tutti i citadini nto sonnu,

li fici armari di lanci e fucili,

pi combattiri contru ssi incivili!

 

Appoi chiamò lu ciambillanu pi diri

ad Acchimedi ca c’aviss’a parrari.

“Ccà sugnu! Eccellenza, mio Siri.”

Ci dissi lu grandi scienziatu,

ch’ era assunnatu e menzu ‘ncazzatu. 

 

Lu Re pigghiatulu co bonu “ ‘Mbari,”

-ci dissi- “ tu arraggiuni ca testa,

e non cche pedi, comu a tutti pari,

e allura ‘nventa qualcosa, comu usi

pi frimmari a ssi cusazzi fitusi!”      

 

“ ‘Ccillenza, ccu sarissi ssa genti lesta?”

“ Ma i rumani, mortisubbitania,

genti senza abbentu e assà mulesta.

Ca s’ammuccanu Cattagin’e i so’ cuscini,

e tutta l’Africa - senza cunfini!”

 

 

 

“Minchia!” - diss’u scinziat’a litania-

“Ssi cosi fanu girar’i pampasciuni,

ora ‘nventu na cusuzza ca l’annia.

Varda, a ssi gran minchiuni e vastasazzi,

ci fazzu varba capiddi e mustazzi!”

 

Penza ca t’arripenza a ogni gnuni,

di jornu di notti e di matina,

infin’anvintava com’un gran cannuni,

ca’ nto Castell’Uriulu lu piazzava

e cu  ‘n friscalett’i luntan’u camannava;   

 

‘o Casteddu ci ammucciò na mina;

alla marina ci muntò li so’ specchi;

appoi, si fici  veniri da Cina,

na para di razzi e ‘n cani mastinu,

e i mis’a via Venitu, o dda vicinu. 

 

E comu si prisintanu ssi beddi spicchi,

mittiu in motu lu raggiu di la motti,

ca ci ‘mpristò Gugliemmu di Scandicchi.

Ma sbagghiò mira, e, tirati li summi,

fici minnitta di muletti e stummi.

 

(E subbutu nto telegiunnali d’a notti,

si ‘ntisi la prutesta arraggiata,

di l’ambientalisti e so’ picciotti,

picchì s’ammazzavanu comu cani,

li pisci, allocu di li cristiani!)

 

Ma Acchimedi dannisi na manata,

nta frunti, puntò li specchi da marina,

contro li primi navi di l’armata,

c’abbruciaru di na sorti di manera,

partennu da chiglia finu alla bannera.

 

L’ammiragliu dalla so cabina,

tiligrafò a tutt’i corazzati:

“Vardativi da chiddu ca vi cummina,

ss’Archimedi, babbu sarausanu.

Servi na lezione di prima manu:

 

Cu tutti i grossi calibri sparati,

po’ dati l’assaltu a l’arma bianca,

cu du’ mila e cincucentu surdati!”

Accussì tutti li navi armarunu

lu gran pavesi e attraccarunu.

 

 

Ma na burdata d’o Re, a manu manca,

cintrò a Caiu Duiliu pi sbagghiu,

ca affunnò nto mari, da testa all’anca.

E tutt’i comandanti de corazzati,

s’arrunghiarunu bedd’ancazzati!

 

E appoi, pi scornu di l’Ammiraghiu,

calò da l’alti  muri cittadini,

na speci i parancu cu nu firmaghiu,

agganciò la so navi da’ vilera -

scunquassannula di na sort’i manera; 

 

po’ la isò  nta l’aria pi li curdini;

‘nfini la mullò di prua, e l’affunnò

assemi a li surdati e a li parrini.

“Basta”, dissi allura u Cumannanti,

“ca ci voli n’idea assà brillanti!”

 

Si tinni gran cunsigghiu ca decretò:

“Acchiamati Marcellu cu primura!”

Lo quali Cunsulu, d’attaccari pinzò

dalla masseria di massaru Turi,

sbirru, cunnutu e gran tradituri!

 

Accussì vosi la sorti e la vintura,

ca no giru di mancu na simana,

li romani satarunu li mura.

E scannarunu l’abitanti, mischinetti,

come si usa fari co’ capretti.

 

Acchimedi ca s’a visti d’a luntana,

pigghiò l’amara strada di l’esiliu,

pi cuppa di ssi figghi di buttana!

Mentri Marcell’u circav’ in tutt’i lati,

pi darici na fraccata di vastunati.

 

Ma nu marinaru, ammenz’o pitroliu

scampatu d’a morti, u vist’i luntanu,

l’affruntò e ci dissi: “Pi Sant’Ersiliu,

tu affunnasti la me navi, ti rammenti?

e ora scappi senza pagari nenti?”

 

 

E pigghiata la daga cu du’ manu,

e furriat’all’aria, com’u ventu,

lu fiddiò tuttu, beddu e sanu.

Ma Acchimedi dissi, taliannulu stortu:

“Vili, tu ammazzi n’omu già mortu!”  

 

Accussì finiu lu commattimentu,

cu cchiù di decimila morti ammazzati, 

e cu rovini, chianti e tradimentu.

Po’ Marcellu, scunzulatu, po’ maceddu, 

misi u pedi supr’a mina ddo Casteddu! 

 

(E satau all’aria, finicchiu e beddu.)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       STORIA DO GUVERNU DO FARI, E DI CHIDDU CA ‘N’AFFARI… 

                      FINU A QUANNU FINI(U) A SCHIUFIU                                                      

  ( cuntata da lu zu Vitu Spiciali davanti a lu fucularu, nta na siritina 

        di nigghia fitta fitta, e cu lu cori friddu comu a lu ghiacciu.)

 

 

                               Amici mei carissimi

                               Vui sapiti tutti ca ju sugnu

                               Nu tipu ca frinza - e nun m’affuntu;

                               Sempri prontu a mettirici manu

                               E cuntarivi ‘n cuntu sanu sanu.

 

                               P’accuntu partu e annunca ‘ncugnu:

                               C’era na vota nu pazzu paisi,

                               Unni si scialava senza ritegnu,

                               Unni cu paga li tassi è fissa,

                               Unn’arrobba magari a badissa.

 

                               D’America, varda cchi cosi, nu misi

                               Calanu ‘mbrogghi a cufin’e cufinu,

                               E ci arrivanu ccà tisi tisi:

                               -Minchia cchi crisi! – diss’u Presidinteddu.

                               - Su’ cazzi to’!- c’arrispunnì Francischeddu.

 

                               - Sta crisi è co’ fiocchi, tintu sciarrinu!

                               E tu fuss’u capu d’apposizioni?-

                               E annacannisi com’un malandrinu,                                      

                               Pigghiò la carta, si misi la lenti,

                               E scrissi accussì: - A tutta la genti.

 

                               Cumannu e dicu: la situazioni

                               È assà trubbula, ma cu l’ottimismu

                               Facennu i cunti cu l’attinzioni,

                               Niscemu prestu di stu gran casinu,

                               Senza lastimi e aiutu divinu.-

 

                               Appò chiamau, cu l’entusiasmu,

                               Lu gran ministru o quali ci dissi:

                               - Ministru do me cori, nu cataplasmu

                               S’aviss’a fari o nostru tisoru,

                               Pì nun sbracari u nostru dicoru.-

 

 

Mancu finì sta parrata pe fissi,

Ca ‘n tirrimotu ci cascau ‘nta testa,

Mancu finiu cu ssi centu missi,

Ca prim’a minorenni po’a buttana,

Ci avvilinarunu a ‘stati sana.

 

E si nun bastassi tutta sta festa,

Si ci misi a mafia a sguazzariari,

Ondi pi cui, doppu tutti sti…gesta,

Si misi nta la testa na bandana,

E dissi a “nimici” – Figghi di buttana!   

 

                                    Mi vuliti futtir’e licinziari?

                                    Cunnuti e sbirri, u sapiti cchi vi dicu?

                                    Ancora a nasciti cu mi po’ fricari!

                                   Ju sugnu masculu e giru tunnu,

                                   Sugnu lu re di tuttu lu munnu!-

 

                                   All’opposizioni manciav’u viddicu,

                                   E allura sunarunu l’adunata:

                                  - Tutti in piazza - e vi benericu!

                                   Facemu cascari stu gran sultanu,

                                   Nunca si pigghia u itu, cu tutt’a manu!-

 

                                    Accussì ficiru na grann’ “ammucchiata”:

                                    Giunnali, parrini e tilivisioni,

                                    Si misuru a jsari a barricata

                                    Pi cumbattiri pi la libbertati-

                                    Mentr’aumintavan’i disoccupati!

 

- Malanova a mia e ai previsioni!-

Diss’u presidenti menz’ammattiutu.

- Cca si ‘n ma quartiu cu attenzioni,

Ci lass’u figutu, quarumi e l’ossu.       

                                    Nunca chiamatimi ddu bossu,

                               

                                    Menz’abbronzatu e menz’addummisciutu 

                                    Ca s’addivetti a fari u socialista,

                                    Casanza di sta crisi arriconisciutu,

                                    Pi sciusciarici nt’arricchi, a sul’a sulu:

                                    Beddu spicchiu – ma va a fanculu!-  

 

 

 

                                   -Bravu, beni, bis - ci dissi dda tista

                                   China di ventu, a capu da cumacca

                                    Di tutti i fitusi capitalisti. -

                                    …E s’arrivu c’o primu trenu, mintemu,

                                    Po’ t’assicuru, beddu, ca na spacemu!-

 

                                    Dettu fattu, s’apprisintò senza giacca,

                                    A La Maddalena, unni ci dissiru:

                                   - Guagliò, sbagghiasti strata pi na tacca:

                                    Pigghia ancor’avanti e sbarca all’Abruzzu,

                                    tra i to cumpari - ittati ammuzzu.-      

                                           

                                    - Botta di sangu. Mi pigghianu in giru? – 

  Dissi ddu carusu, menzu cunfunnutu,

  A’ so’ cumpagni. Po’,cu nu gran suspiru:

- Cugghitiv’i pupi e jamuninni,

  Picchì ccà ci rimittennu onor’e pinni.-

 

  Ma u Presidenti dissi:- Gran cunnutu,

  cacomu? T’inni vai senza pavari 

  u daziu? Accussì: mutu mutu?

  ‘Nunc’ora m’allesti, prima ca t’a fili,

  Na chiesa co’ tutt’u campanili.- 

 

   Ddu puvureddu, sbiancau macari

   Comu si dici - nta punta d’e capiddi,

   Agghiuttì amaru, ma senza saziu dari,

   Dissi: -‘Nbari, semu d’accordu, po’ vidi!-  

                                       Ma pinzau: “Cummutu a cu’ ci cridi”.

                              

                                     Lu Presidenti, luvannisi i chiattiddi,

                                     Dissi: - Ora menu tassi e cchiù travagghiu.-

                                     Ma na cosa ci fici vidir’i stiddi:

                                     C’arrivò nta testa na cusazza dura,

                                     senza ca nuddu ci dicessi: Accura!

 

                                     “Fremmi tutti!” “ Pigghiati stu battagghiu!”

                                     “Ammazzanu lu presidenti!”  “Muti,

                                     E’ na minchiata.” “È sulu ‘n tagghiu!”

                                     Ma lu mischineddu menzu ‘ntrunatu,

                                     Pirdeva sangu  - comu assassinatu.

 

                                     L’opposizioni dissi: - Cunnuti

                                     E sbirri, va beni c’ava cascari,

                                     Ma d’o guvernu, e no cche cuti.-

                                    Cusì, doppu na simana di spitali,

                                     Turnò chinu d’amuri …spirituali.

 

                                     U rivali -lu pani s’a buscari-

                                     E cu na susut’i gnegnu spiciali, 

                                    Ci dissi a tutta la cumacca: - ‘Mbari,

                                     D’o guvernu ombra, semu o nun semu?

                                     Pigghiam’u puteri e ninni niscemu.- 

 

                                    - Già, - ci arripunneru li so alliati -

                                    Lu pruggettu, invero, è bunazzu,

                                    Ma com’a mintemu? Vi siti cuntati?                  

                                    Si nun sbagghiamu tutt’a questiuni,

                                    Semu quattro jatti e dui cugghiuni.-

 

                                    E a timpesta finì a …pruvulazzu.

                                    E ‘ntanto ca s’aspittava l’elezioni,

                                    S’appriparavanu a furca e u lazzu,

                                    (ahu, metaforicamenti parrannu!)

                                    Pi farici li scarpi a lu tirannu.   

                           

                                   E, frattanto pi darici n’emozioni,

                                   Ammentri ca chiddu s’a quartiava,

                                   Eccu ca arrivau a corruzioni:

                                   Du’ “birbantelli” e quattru furfanti

                                   Spartevunu appalti a’ lestofanti.

                                 

-…e a mia ca mi friscavanu aricchi,

Forti forti, da cchiù di na simana...

Minchia! unu sulu ci dissi: picchi!  

Ora s’a parari tutta sta bufera,

prima di l’elezion’i primavera.- 

 

Pinzava u Presidenti intra a so tana,

Ammentri ca na bedda carusazza

Si sistemava mutanni e suttana. 

Po’ scatarrannu pi ‘n colpu di tussi

Dissi: - Chiss’è robba di li toghi russi.-

 

La parti avversa si misi a curazza:

Sciusciau nto focu ammezzu ‘e giunnali,

T.V. , e parrini (aspittann’a piazza).

- Fora i corrotti!- cu’ dissi, a part’avversa?

No! Lu diss’u guvernu…pi far’a farsa!

 

Eppò ci fu u papocchio elettorali

Lazio-lombardo, fattu da pagghioli,

Pi nu paninu e ‘n’acqua minerali.

E comu se tuttu chistu nun bastassi,

L’opposizioni calò ‘n poker d’assi,

 

E dissi: -Pi cu fa decreti marioli:

Ostruzioni, protesta e piazza.

E dda nun si fanu sulu paroli,

Ma barricati di popolu stancu

Di cu’ supr’alla liggi jetta fancu!-

 

-Varda cchi cosi, m’è na cosa pazza:

Ora nu mischineddu ‘n po’ cchiù parrari,

‘O tilefunu senza ca na spiazza

Ascuta li to paroli originali,

Ca doppu leggi nta tutt’i giuntali.-

 

Cussì faceva lagna che so’ cumpari,

Lu Presidenti ‘ncazzatu com’un toru,

P’a mala cumparsa pi tuttu st’affari.

-E cumu? E cchi sugnu Pulicinedda?- 

Ammentri ca si manciava li vuredda.

 

Appò fici na pinzata soru soru:

- Chi c’è di megghiu di fari na piazzata?

Tutti a Roma, p’o nostru dicoru,

Chissacciu dui miliumi di prissuni!

Videmu po’ chi fannu ‘ssi minchiuni.-

 

Mizzica, e cchi fu, na passiata?

Vutanu, e… s’ammuccanu sei Reggiuni,

E dui cu na maggioranza arrisicata.

- E appoi si lamentanu di mia…-

Dissi lu presidenti - …camurria!-   

 

- Sissignore, mi lamentu cu raggiuni-

C’arrispuniu lu so sociu Fini- 

Picchì mi vo’ pigghiari pi cugghiuni

Quannu arrifili a democrazia

Nta nu partitu fattu sulu pi tia.-

 

-Minchia! Si’ tu ca scarichi a cufini

Parulazzi contro la mia prissuna,

Varda ca ti mangiu i canarini!-

‘Nentri pinzava:- Ora ti levu d’a lista,

Pezzu di sceccu di ‘n’ex fascista.-   

 

Eppò arrivò Scaiola, Ministruni,

Ca s’accattò na casa senza sapillu,

Ondi pigghiari a tutti pi minchiuni,

(giornalisti, cittadini e finanzeri).

M’appò si dimisi e or’è peri peri. 

 

Mancu passò nu misi, lillu lillu,

ca s’acchiappan’ i du’ “cofondatori”,

e ci nisciu na scissioni – e dillu!

Bella, pulita, china… e civili.

(Tantu c’ a qualcunu ci vinn’a bili).  

 

E paccamor’a storia abbasta:

(minchia, stancai, ci n’è un’o jornu) 

Avanti và, calatici a pasta!

 

                         (PO’, PI DARI A STU POPULU CUNZOLU:

                         LI MANNU TUTT’A DDU PAISI…A VOLU!)

 

 

 

Massannunziata, febbraio- luglio 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Lu rusariu d’o zu’ Vitu

 

                           (Comu ci lu cuntau a chiddi do cunvitu.)

 

 

 

-Nel mezzo do camminu di la me vita

M’arritruvai nta na trazzera scura,

Ca, malirittu a mia, a strata bona era finita,

E quannu ci penzu m’acchiana na calura! 

 

E cantu di l’armi do pietusu capitanu

Che il granni sipolcru di Cristu liberò,

e molto travagghiò cu gnegnu e cu la manu,

Finu a quannu, mutu mutu, nun si la svignò.-

 

- E quannu attacca cu la litania?-

- Muta e aspettati, sintiti a mia.-

- E picchì, sintemu, m’a stari muta?-

- Facemu… pi na grazia ricevuta! -

 

- A facemus comus a chidda ca tu sai.-

- Ora e sempri, pirò mi la scurdai.- 

- Litania secunnum il vetero concordatus anteriori sed posteriorum a doppo l’avventu d’o conciliu avvenire vaticanorum terzero.-

- Ora e sempri….-

–… U dicisti già…-

- …repetita aggiuvat…

-… tu ti stai prinutannum na passata di vastunatis…

 

- …A meco? (come se dicesse amen)

- …Sissignori, a teco et ai biati paoli. Allura attaccuuu...-

- …e a cu’aspetti.-

 

- Santa Maria da saletta; 

(i presenti risponderanno: ora e poi)

- Santa Maria di Licoddia;

San Giuseppi La Rena;

San Paulu Solarinu;

San Pettru Clarenza;

San Giuvanni Li Cuti;

San Giuvanni La Punta;

San Giuvanni Galermu;

San Giuvanni decollatu.-

 

 

 

– Avaia, e cchi c’entra macari chissu…-

- Novi regoli: c’appoi è u stissu.-

- A mia mi pari na minchiata.-

- E facivi du’ pass’i caminata.-

 

 

(da “Du tonache e ‘n puparu”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              L’esorcismu do zu Vitu Spiciali

                               ( Comu ci lu fici alla prisenza di tutti i cumminsali.)   

 

 

         – In nomini di chiddu ca tutto movi nell’universu,

            spirto immondo e malignu d’azioni,

            ju, parrinu da tri ginirazioni.

            ti dicu vattinni e datti versu.-

 

          - Pi Apollu e pe mortaci tui,

            tu cchi cosa cridi ca ju minni fui?-

 

        – Quel ciel che pigghia luci

           Ti mannau quaggiusu a picuruna!

           Ma ora, ordunque, duci duci,

           tu ti levi da li cugghiuna!-

 

         - Ju di ccà ‘n m’inni vaiu

           Tu po fari tutti i mavarii,

           ma pi mia passi lu to vaiu!-

 

        – Spirto immondo:

           fuggi via!

           Prima ca sona

           L’AveMaria!-

 

        - Di chissa nun mi scantu

          E p’accamora

          mi mettu nto cantu,
           alla bonora!-

 

        – E ju t’ammiscu u crucifissu

           ‘n facci. Ondi pi cui

           pezzu di stuccafissu,

           lassa sta carusa e fui!-

 

        - Ahi, ahi, cruci infami

          Sugnu abbruciatu di tali manera

         Ca è megghiu mortu di fami

         Ca stari ancora nta sta cantunera!-

 

 

 

       – Fuggi allora vil marranu!

          E intanto ca ci si, dammi na manu!

          A fari susiri sta cristiana

          Macari se è… menza buttana!-

 

(da Due tonache e un puparu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nu cuntu do zu Vitu Spiciali

 

 

 

 

 

Le dame, i cavalieri e l’armi vi cuntu,

Di quann’a Francia fu svaligiat’appuntu

Da Agramante, Re dei saracini,

Senza fari bon’u cuntu cche paladini.

 

Ora, in quello momentu, u Re ‘n c’era,

Picchì stava sgravannu so mugghera.

Allora Carlu diss’ a’ so paladini:

Curriti tutti contr’i saracini.

 

U primu fu Rinaldu, prode e invittu,

Paladin e omu senza cunottu,

Ca s’apprisintò in campu saracinu

E cinni dissi na sporta e ‘n cufinu!

 

Agramanti dissi: “ohibò, 

Chistu mi pigghia po popò.

Ora t’abbess’ju, pezzu di minchiuni”

Ammentri ca si stirava i mustazzuni.

 

“Chiamatimi Ferraù,” tunò putenti,

“Ca si l’alfila a chissu comu nenti,

A ssu bardasciu menzu malandrinu,

E accussì arriremu …fino a domatinu.”

 

Ecco Ferraù che s’apprisenta, bardu,

Pronto alla pugna contro lu boiardu,

Ma comu visti in faccia lu spilungoni,         

Sinni fuju comu nu saittoni.

 

Agramante ordinò ai saracini

“Pigghiatilu e facitini grissini”.

Ma quannu chiddu fu circondatu

S’intisi sunari ‘n cornu stunatu.

 

 

Ed ecco ca spunta, tra la calca insana,

Orlando con in man la durlindana!

E appena lu vitturu li saracini

S’abbiano ‘ncoddu com’assassini.

 

A questo punto intenso della pugna,

Videnn’i luntanu tutta dda tigna,

Orlando sguaina la durlindana,

Sferrannu ‘n colpo pigghiatu a luntana,

 

Con ‘n sol fendent’ astutò li saracini.-

 

(da “Dui tonachi e nu puparu”)